21574_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/arkiv
21574
Nedgang i vinningskriminalitet
statistikk
2008-05-16T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Anmeldte lovbrudd og ofre2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i vinningskriminalitet

I 2007 ble det anmeldt 398 000 lovbrudd, en nedgang på 0,5 prosent fra året før. Tallet på anmeldte forbrytelser er det laveste siden midten av 1990-tallet, etter en nedgang i tyverier og annen vinningskriminalitet. Oslo har imidlertid flere anmeldte grove tyverier enn i 2006.

Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe. 1993-2007. Per 1 000 innbyggere

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte typer tyveri (motorkjøretøy). 1993-2007. Antall

Nesten 272 000 forbrytelser og mer enn 126 000 forseelser ble anmeldt i 2007, henholdsvis 1,9 prosent færre og 2,6 prosent flere enn i 2006. Sammenliknet med året før var reduksjonen spesielt stor for vinningskriminalitet (7 000), men også narkotikakriminalitet (940) hadde en nedgang (henholdsvis 3,7 og 2,3 prosent). De 180 000 anmeldte vinningslovbruddene i 2007 er det laveste antallet i statistikkens 15-årige historie.

Fortsatt nedgang i bil- og boligtyveri

De siste årenes reduksjon i tyverier av og fra motorkjøretøy ble tydelig forsterket i 2007. Nedgangen er størst for brukstyveri av bil, med hele 21 prosent i forhold til 2006. I gjennomsnitt ble 15 700 biltyverier årlig anmeldt i perioden 1993-2002. Brukstyveri av bil er dermed mer enn halvert i løpet av de siste årene, til 7 400 tilfeller i 2007 (se figur). Også tyverier fra bolig og fritidsbolig fortsetter den nedadgående trenden. I 2007 ble det samlet sett registrert 18 300 av denne type simple og grove tyverier, 7 prosent færre enn i 2006 (se figur).

Mindre vinningskriminalitet i nesten alle fylker

Alle fylker utenom Nord-Trøndelag og Oslo hadde en nedgang i vinningslovbrudd sammenliknet med året før. Tar vi hensyn til befolkningsmengden, er Østfold nå det fylket som har nest mest vinningskriminalitet, 44 per 1 000 innbyggere. Oslo har imidlertid mer enn dobbelt så mange med 89 tilfeller av vinningskriminalitet per 1 000 innbyggere. Ut fra anmeldelsene er det om lag en firedel færre tyverier og andre vinningslovbrudd i Sør-Trøndelag og Troms enn i 2005 (se figur).

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte typer tyveri (bolig og fritidsbolig). 1993-2007. Antall

Vinningskriminalitet anmeldt, etter gjerningsfylke. 2005-2007. Per 1 000 innbyggere

Oslo bidrar til flere grove tyverier

Antallet grove tyverier i Oslo økte med 20 prosent fra 2006 til 2007, mens det totale antallet i resten av landet gikk ned med nesten 9 prosent. Hovedgrunnen til at den tidligere nedadgående trenden for grovt tyveri i Oslo er brutt, er en økning i antall tyverier fra person på offentlig sted, fra 8 000 til

10 600. I hovedstaden ble også flere grove tyverier fra befordringsmiddel anmeldt, i all hovedsak biler (fra 4 400 til 5 200). Av alle registrerte tilfeller av grovt tyveri fra person på offentlig sted i Norge, skjedde tre firedeler i Oslo. I tillegg ble 1 400 av denne type tyverier anmeldt etter å ha skjedd i utlandet.

Økningen i Oslo medførte at 2007 ikke ble nok ett år med nedgang i det totale antallet anmeldte grove tyverier. 4 100 færre (5 prosent) simple tyverier og 2 000 (14 prosent) brukstyverier av motorkjøretøy bidro imidlertid til en videre nedgang i den totale mengden vinningskriminalitet.

Mer fysisk vold og færre trusler

I 2007 ble 25 700 trusler og andre typer voldslovbrudd anmeldt, tilnærmet det samme som i 2006. Når vi tar høyde for befolkningsøkningen, har omfanget av anmeldt voldskriminalitet samlet sett vært relativt stabilt de siste åtte årene, mellom 5,3 og 5,6 per 1 000 innbyggere.

Fordelingen av type voldskriminalitet har imidlertid endret seg noe de aller siste årene. Denne trenden fortsatte i 2007 med drøyt 3 prosent færre trusler og nesten 2 prosent flere tilfeller av fysisk vold enn i 2006. Nesten 7 100 trusler og 18 000 tilfeller av fysisk vold - når vi ser denne type mishandling i familieforhold, vold mot offentlig tjenestemann og forbrytelser mot liv, legeme og helbred samlet - ble anmeldt i løpet av fjoråret (se figur). I det første hele året med registreringer etter ny lov (fra 2006) ble i alt 940 tilfeller av mishandling i familieforhold anmeldt.

Voldskriminalitet anmeldt, etter type voldslovbrudd. 1993-2006. Antall

Voldskriminalitet anmeldt, etter gjerningsfylke. 2007. Per 1 000 innbyggere

I alle år med statistikk over anmeldte lovbrudd er det klart flest voldslovbrudd i Oslo og Finnmark - og i de tre siste årene har Oppland, Sogn og Fjordane samt Hedmark hatt færrest - når vi tar høyde for innbyggertallet i fylkene (se figur).

Flere anmeldte voldtekter

Totalt ble 3 800 seksuallovbrudd anmeldt i 2007, 6 prosent flere enn året før. Det anmeldes langt flere voldtekter enn tidligere, og de 950 registrerte tilfellene i 2007 er nesten 13 prosent flere enn året før. Antall tilfeller av seksuelt krenkende atferd (820) og seksuell handling med barn under 16 år (340) er også høyere enn i alle de 14 tidligere år med statistikk over anmeldte lovbrudd. Sammenliknet med 1990-tallet anmeldes det i dag langt flere tilfeller av seksuell omgang med barn, men de 750 tilfellene i 2007 er nesten 8 prosent færre enn i 2006. Det er imidlertid ikke blitt flere anmeldelser av incest, og kun i 1994 er antall registrerte tilfeller lavere enn i 2007 (75).

Nedgang i narkotikakriminalitet

Etter en oppgang fra 2005 til 2006 sank antall anmeldte narkotikalovbrudd til under 40 800 i 2007. Antallet er likevel noe høyere enn i perioden 2003-2005, da det årlige gjennomsnittet var 37 200. Anmeldelser av besittelse av mindre mengder narkotika (regulert i legemiddelloven) er 12 prosent færre enn året før, og bidrar mest til reduksjonen av det samlede antallet anmeldte narkotikalovbrudd. Bruk av narkotika (12 800) og narkotikaforbrytelser etter straffeloven (17 800) ble anmeldt i omtrent like stort omfang som i 2006. 1 300 tilfeller av de aller groveste narkotikaforbrytelsene ble registrert i løpet av 2007, som er noe flere enn tidligere år.

1Ble første gang publisert 6.3.2008. På grunn av feil i den opprinnelige leveransen av data fra Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) ble den rettet 16.5.2008.