21578_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/arkiv
21578
Færre tyveri fra hus, hytte og bil
statistikk
2006-02-13T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Anmeldte lovbrudd og ofre2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre tyveri fra hus, hytte og bil

I 2005 ble det anmeldt i overkant av 394 000 lovbrudd, en nedgang på 3,2 prosent i forhold til året før. Dette er det laveste antall anmeldte lovbrudd på ti år. Forbrytelser går mest ned, med 4,2 prosent sammenliknet med 2004. At den mangeårige trenden med stadig færre anmeldte tyverier knyttet til boenheter og biler fortsetter, bidrar i stor grad til dette. Narkotika- og voldskriminalitet har omtrent like mange anmeldelser i 2005 som året før.

Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddskategori. 1993-2005. Antall

Forbrytelser anmeldt, etter gjerningssted (fylke). 2003-2005. Per 1 000 innbyggere

De fleste fylker har nedgang i forbrytelser

De gjerningsfylkene med størst prosentvis nedgang i antall anmeldte forbrytelser mellom 2004 og 2005 er Nord-Trøndelag ,Vestfold, Finnmark og Oslo. Aust-Agder og Hedmark er de eneste gjerningsfylkene med økning i antallet anmeldte forbrytelser (se figur).

Stor nedgang i vinningslovbrudd, spesielt i Oslo

Tilbakegangen i det totale antall anmeldelser siste år har først og fremst sammenheng med en 6,7 prosent reduksjon i vinningskriminalitet. Det var spesielt stor nedgang i antall anmeldte tyverier og andre vinningslovbrudd som hadde skjedd i Oslo (12 prosent), og disse tilsvarer nesten halvparten av nedgangen for landet som helhet. Nedgangen fra 2004 til 2005 var spesielt stor for brukstyveri av motorkjøretøy (14 prosent) og grovt tyveri (11 prosent) - men det var også betydelig færre anmeldelser av simpelt tyveri (3 prosent).

Samlet sett ble i overkant av 192 000 vinningslovbrudd anmeldt i 2005, og vi må tilbake til 1994 for å finne et lavere antall anmeldelser i denne lovbruddsgruppen. Vinningslovbrudd utgjør nå 48 prosent av alle anmeldte lovbrudd skjedd i Norge - og 59 prosent av alle anmeldte lovbrudd skjedd i Oslo.

Vinningskriminalitet anmeldt, etter utvalgte typer tyveri. 1993-2005. Antall

Vinningskriminalitet anmeldt, etter utvalgte typer tyveri. 1993-2005. Antall

Færre tyveri av og fra motorkjøretøy

I 2005 ble det anmeldt 15 400 tyveri av motorkjøretøy, mot 17 900 i 2004. Nedgangen omfatter både bil, motorsykkel og båt, men er størst for brukstyveri av bil - som gikk ned med nesten 19 prosent (fra 12 300 til 10 000 tilfeller). Det var også betydelig færre anmeldte tilfeller av grovt tyveri fra biler og andre befordringsmidler. Samlet sett har brukstyveri av biler og grovt tyveri fra befordringsmiddel hatt en reduksjon på nesten 16 prosent siste året - og 42 prosent siden 1998. Siste år var det i tillegg en reduksjon i anmeldte tilfeller av simpelt tyveri fra biler og andre befordringsmiddel på nærmere 4 prosent (se figur).

... hus og hytte...

Antall anmeldte tilfeller av grovt tyveri fra boenheter og fritidsboliger gikk kraftig ned i siste halvdel av 1990-tallet. Økning av de simple tyveriene i samme periode dempet noe av nedgangen, men samlet sett ble det i årene 2000-2003 anmeldt langt færre tilfeller av tyveri fra boenheter og fritidsboliger enn tidligere år. De to siste årene ser vi tendenser til en ytterligere reduksjon i anmeldelser av denne type lovbrudd: I 2005 ble det registrert 8 100 tilfeller av grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte - som tilsvarer en nedgang på i underkant av 6 prosent fra 2004. Reduksjonen omfatter i særlig stor grad villa og hytte - med henholdsvis 6 og 9 prosent færre anmeldelser (se figur).

og naskeri

Både antall naskeri og simpelt tyveri fra butikk var lavere i 2005 enn i 2004. Samlet sett har disse typene lovbrudd hatt en nedgang på nesten 20 prosent siden 2000 - fra 22 800 til 18 400 anmeldte tilfeller. Trenden med stadig færre sykkeltyverier fortsatte i 2005, og antall anmeldelser er nå 44 prosent lavere enn i 1995 (fra 26 400 til 14 800 tilfeller).

Lovbrudd anmeldt, etter type narkotikalovbrudd. 1993-2005. Antall

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte lovbruddsgrupper. 1993-2005. Per 1 000 innbyggere

Flere anmeldelser for bruk av narkotika

Befatning med narkotika resulterte samlet sett til 37 600 registrerte lovbrudd i 2005, noe som er omtrent like mange som i 2004. 11 300 av anmeldelsene i 2005 omfattet bruk av narkotika, som er 3 prosent flere enn året før. Besittelse av mindre mengder narkotika (regulert i legemiddelloven) viser en nedgang på under 4 prosent (til 8 100 tilfeller), mens narkotikaforbrytelser etter straffeloven steg med 3 prosent (til 16 200 tilfeller). Det ble registrert noe færre av de aller groveste narkotikaforbrytelsene, fra 1 140 tilfeller i 2004 til 960 tilfeller i 2005.

Antall anmeldte narkotikaforbrytelser er nå 19 prosent færre enn i 2001, men mer enn 50 prosent flere enn for 10 år siden (25 000 tilfeller i 1996).

Flere legemsfornærmelser, men færre trusler

Antall anmeldte legemsfornærmelser fortsetter å øke jevnt, som de har gjort i flere år tidligere: I 2005 ble det registrert 12 500 anmeldelser, som er 3 prosent flere enn i 2004 - og 30 prosent flere enn for ti år siden (9 600 tilfeller i 1996). Antall trusler har imidlertid blitt noe færre de siste tre årene, og i 2005 ble det anmeldt nesten 7 800 tilfeller av denne type lovbrudd. Reduksjonen i anmeldte trusler er om lag 3 prosent siste år - og 7 prosent i den siste treårsperioden. Det ble anmeldt 2 900 tilfeller av legemsbeskadigelse i 2005, som er noe flere enn i de to foregående årene - men på samme nivå som i 2001 og 2002.

Voldskriminalitet anmeldt, etter gjerningssted (fylke). 2005. Per 1 000 innbyggere

Til tross for det siste årets nedgang i begge fylkene, har fremdeles Oslo og Finnmark flest anmeldte tilfeller av voldskriminalitet - sett i forhold til befolkningsmengden. Hovedstadsfylket hadde 8,3 voldslovbrudd per 1 000 innbyggere, og tilsvarende tall i Finnmark er 7,4. Lavest omfang av registrert voldskriminalitet er det i Hedmark og Sogn og Fjordane - begge med 3,7 per 1 000 innbyggere. Ut fra anmeldelsene de to siste årene, er Rogaland det gjerningsfylket med klart størst økning (15 prosent) i antallet tilfeller av voldskriminalitet.

Flere anmeldte voldtekter

I 2005 ble det anmeldt 798 voldtekter, og i løpet av femårsperioden etter innføringen av den nye av seksualloven er antall registrerte anmeldelser økt med 33 (rettet 2. mars 2006) prosent. Antall anmeldte tilfeller av incest og seksuelle overgrep mot de alle yngste barna har imidlertid ikke økt i perioden 2001-2005. I 2005 ble det registrert 153 tilfeller av seksual omgang av barn under ti år - det laveste antallet siden 1994.

Særorgan - ny distriktsenhet

Etter 1.1.2005 kan Kripos og Politiets utlendingsenhet (PU) registrere og etterforske egne straffesaker. Kategorien 'særorgan' er derfor innført i statistikkene fordelt etter politidistrikt, og i tillegg til disse nye distriktsenhetene inngår også Økokrim (som har vært med i statistikken siden 1995) i denne kategorien.