21580
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/arkiv
21580
Kriminaliteten fordeler seg ulikt i fylkene
statistikk
2005-06-14T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Anmeldte lovbrudd og ofre2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kriminaliteten fordeler seg ulikt i fylkene

407 000 lovbrudd ble anmeldt i Norge i 2004 - det laveste antallet siden 1999. Det anmeldes stadig flest lovbrudd i Oslo, men sett i forhold til befolkningsmengden er Vestfold det fylket som hadde mest anmeldt narkotikakriminalitet i 2004. Anmeldelsene registrert av politiet i fjor viser at det, ut fra innbyggertallet, var flest tilfeller av voldskriminalitet i Finnmark.

SSB kriminalstatistikk over anmeldte lovbrudd 1993-2004

SSB har nylig endret rutinene for bearbeiding av datagrunnlaget fra politiet, og de endringer som er foretatt medfører blant annet at statistikkene er mer kvalitetssikret, korrekte og sammenliknbare over tid. Statistikken over anmeldte lovbrudd er tidligere revidert for tidsperioden 1993-2002. Med unntak av en fullstendig fylkesstatistikk for perioden 1993-2000 (som vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt), og distriktsstatistikk 1993-2000 (ikke planlagt publisert på grunn av manglende sammenliknbarhet før og etter politireformen gjeldende fra 2002), foreligger det nå en fullstendig offisiell kriminalstatistikk over anmeldelser for årene 1993-2004 (jf. publiseringer i perioden april-juni 2005). Se også Om statistikken .

På landsbasis ble det anmeldt 3,2 prosent færre lovbrudd, sammenliknet med året før. Det var 5,3 prosent færre forbrytelser og 2,2 prosent flere forseelser. Det totale antallet anmeldte lovbrudd er det laveste siden 1999, og omfanget av forbrytelser det laveste siden 1997. At omfanget av økonomisk kriminalitet er tilbake til sitt mer normale nivå, etter et stort særtilfelle av bedrageri i 2003, bidro til halvparten av nedgangen i antallet forbrytelser. Det er ellers skadeverk (ned 5,9 prosent) og ikke minst vinningskriminalitet (ned 4,1 prosent) som bidrar mest til reduksjonen fra 2003 til 2004 i det totale omfanget av anmeldt kriminalitet.

Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddskategori. 1993-2004. Antall

Økningen i forseelsene har først og fremst sammenheng med flere anmeldte brudd på veitrafikkloven: Det ble anmeldt 62 600 trafikklovbrudd i 2004, det høyeste antallet i gjeldende statistikk tilbake til 1993. Oppgangen på 5 prosent siste år er i sin helhet knyttet til ulovlig hastighet, som økte med 22 prosent fra 2003 til 2004. I perioden 1995-2002 har antallet hastighetsoverskridelser som medfører forelegg (mindre brudd som medfører forenklede forelegg er ikke en del av statistikken) holdt seg rimelig stabilt rundt det årlige gjennomsnittet på 9 300.Dette har økt med mer enn 50 prosent i løpet av de to siste årene ; hovedsakelig på grunn av økningen i antallet brudd registrert ved hjelp av automatisk trafikkontroll.

Færre grove tyverier

Det er nedgangen i tyveri mot bil, hjem og fritidsbolig som bidro mest til reduksjonen i det totale antallet vinningslovbrudd fra 2003 til 2004. Antall grove tyverier falt samlet sett med 6 prosent (fra 68 400 til 64 400) - og er nå tilbake til nivået i 2001. Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte gikk ned med 18 prosent, med en spesielt stor nedgang i antall hyttetyverier.

Grovt tyveri fra biler og andre befordringsmiddel hadde en nedgang på 10 prosent fra 2003 til 2004. Det ble også registrert 11 prosent færre brukstyveri av motorkjøretøy, hvor nedgangen var spesielt stor for biler - med 15 prosent. I løpet av 2004 ble det anmeldt 19 100 grove tyverier fra - og 17 900 brukstyverier av - motorkjøretøyer. Begge disse typene tyverier berører hovedsakelig biler, og er det laveste antallet anmeldelser som er registrert i statistikkens tolvårige historie.

Antall registrerte sykkeltyverier viser en tilbakegang på 13 prosent fra 2003 til 2004, og forklarer mye av den nesten 3 prosent store nedgangen for simple tyverier i alt. De siste årene har det vært en nedgang i antall anmeldte sykkeltyverier, og de i overkant av 15 000 tilfellene i 2004 tilsier en nedgang på 43 prosent siden toppåret 1995. Antallet simple tyverier fra butikk og naskeri gikk samlet sett også noe ned, med drøyt 4 prosent i forhold til 2003. I alt ble det anmeldt nesten 20 000 slike tyverier, som er noe lavere enn det årlige gjennomsnittet for den siste 10-års perioden.

Annen vinningskriminalitet anmeldt, etter gjerningssted (fylke). 2004. Per 1 000 innbyggere

Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddskategori og gjerningssted (fylke). 2004. Per 1 000 innbyggere

Omtrent like mange narkotikalovbrudd

Etter to år med nedgang i anmeldelser for befatning med narkotika, ble det samlet sett registrert omtrent like mange narkotikalovbrudd i 2004 som i 2003. Antallet er likevel nesten 20 prosent lavere enn i 2001, da narkotikalovbruddene utgjorde mer enn 15 prosent av alle anmeldte forbrytelser. På landsbasis utgjør nå narkotikakriminalitet om lag 13 prosent av alle anmeldte forbrytelser.

Selv om det totale bildet er relativt stabilt de siste to årene, er bildet litt mer sprikende for de spesifiserte typene narkotikalovbruddene: Antall anmeldte tilfeller for bruk av narkotika økte med nesten 4 prosent. Besittelse av mindre mengder narkotika (regulert i legemiddelloven) viser en nedgang på 2 prosent, mens narkotikaforbrytelser etter straffeloven steg med over 4 prosent. Antallet grove narkotikaforbrytelser er samlet sett uendret fra 2003 til 2004. I de to siste årene er det imidlertid registrert noen flere tilfeller av de aller groveste typer narkotikaforbrytelser (Straffeloven § 162 3. ledd), sammenliknet med tiårsperioden før.

Narkotikakriminalitet anmeldt, etter gjerningssted (fylke). 2004. Per 1 000 innbyggere

Voldskriminalitet anmeldt, etter gjerningssted (fylke). 2004. Per 1 000 innbyggere

Store regionale forskjeller i gjerningssted

Ser vi på hvor de anmeldte lovbruddene er begått, finner vi relativt store ulikheter i kriminalitetsbildet i de forskjellige fylkene. Antallet anmeldte lovbrudd som hadde skjedd i Oslo var for eksempel 17 ganger flere enn antallet lovbrudd som hadde skjedd i Sogn og Fjordane. Det er også store geografiske variasjoner i hvilke lovbruddsgrupper som anmeldes, også når vi tar hensyn til innbyggertallene i de ulike fylkene.

Oslo skiller seg klart ut som det fylket med flest registrerte tilfeller av vinningskriminalitet, og har nesten tre ganger så mye som gjennomsnittet for alle fylkene - henholdsvis 103 og 39 per 1 000 innbyggere. Til sammenlikning var det 13 anmeldte vinningslovbrudd per 1 000 innbyggere som hadde skjedd i Sogn og Fjordane.

Trafikkriminalitet anmeldt, etter gjerningssted (fylke). 2004. Per 1 000 innbyggere

Som før viser anmeldelsesstatistikken at det samlet sett, og i forhold til befolkningsmengdene, er mest trusler og voldslovbrudd i Oslo og Finnmark. Disse to fylkene har hatt omtrent like høye voldstall de siste årene, men for første gang siden 1997 er Finnmark igjen det fylket med relativt flest tilfeller av voldskriminalitet. Laveste 2004-tall for anmeldt voldskriminalitet hadde Oppland, hvor nivået var langt under halvparten av hva det var i Finnmark. I de siste 3-4 årene har de nordligste fylkene hatt de høyeste tallene for seksuallovbrudd. Her er imidlertid antallet relativt lavt, og gruppen kan inneholde lovbrudd med svært ulike alvorlighetsgrader. Politidistriktene kan også ha en noe ulik registreringspraksis for denne type saker. Man må blant annet derfor være svært varsom med å bruke disse statistikkene som indikatorer for geografiske fordelinger av anmeldte og begåtte seksualforbrytelser.

Vestfold har siden 1997 vært fylket, nest etter Oslo, med størst omfang av anmeldte lovbrudd. Fylket har spesielt mange anmeldelser av trafikkforseelser, men har også høye antall for en del andre mer alvorlige lovbruddstyper. Vestfold hadde i 2004 mer enn 19 anmeldelser per 1 000 innbyggere for befatning med narkotika. Dette er mer enn fem ganger så mange tilfeller enn det som hadde skjedd i Møre og Romsdal. Til sammenlikning var det om lag elleve anmeldte narkotikalovbrudd per 1 000 innbyggere i Oslo, noe som er laveste siden 1996.

Det er også store regionale forskjeller i hvor man blir tatt for veitrafikkforseelser. Vestfold og Telemark skiller seg klart ut med henholdsvis 23 og 21 anmeldelser per 1 000 innbyggere. Til sammenlikning har Møre og Romsdal drøye ni tilfeller per 1 000 innbyggere.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB