21582
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/arkiv
21582
Nedgang i bruk og besittelse av narkotika
statistikk
2005-05-25T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Anmeldte lovbrudd og ofre2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i bruk og besittelse av narkotika

De 421 000 anmeldte lovbruddene i 2003 er noe lavere enn det årlige gjennomsnittet i femårsperioden 1999-2003. Vinningslovbrudd og narkotika hadde størst betydning for den totale nedgangen på 3,8 prosent i forhold til året før.

SSB kriminalstatistikk over anmeldte lovbrudd 1993-2003

Statistikken over anmeldte lovbrudd er nylig revidert for tidsperioden 1993-2002 (jf. publisering den 12. mai 2005). SSB har som følge av dette, og omleggingen i politiets straffesaksregister (STRASAK/PAL, foretatt fra og med oktober 2002), endret rutinene for bearbeiding av statistikken over anmeldte lovbrudd. Revisjonen og endringer i bearbeidingen er foretatt blant annet for at statistikkene skal være mer kvalitetssikret, korrekt og at tidsseriene i størst mulig grad skal være sammenliknbare (se også i Om statistikken).

Ferdigstillingen og publiseringen av statistikken over anmeldte lovbrudd 2003 har, med denne bakgrunn, ikke vært mulig å gjennomføre for SSB før nå. Statistikken over anmeldelser i 2004 publiseres innen utgangen av 2. kvartal 2005.

Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddskategori. 1993-2003. Antall

Færre anmeldelser for befatning med narkotika

I 2002 kom den første nedgangen i antallet anmeldte narkotikalovbrudd i Norge. Nedgangen hadde da i all hovedsak sammenheng med en reduksjon i antall anmeldelser av narkotikabruk, og det totale omfanget av narkotikakriminalitet lå da fremdeles høyt over det som var tilfellet i årene før 2001. I 2003 gikk antallet anmeldte narkotikalovbrudd ytterligere, og langt kraftigere, ned - med hele 18,7 prosent i forhold til i 2002. Til sammen ble det i 2003 anmeldt i underkant av 36 700 narkotikalovbrudd, som er lavere enn antallet i 1999.

Det er en nedgang for de fleste typer narkotikalovbrudd, men reduksjonen er noe større for de minst alvorlige tilfellene: Antall anmeldte tilfeller for bruk av narkotika gikk ned med 21 prosent, og var dermed lavere enn nivået i 1998. Besittelse av mindre mengder narkotika (etter legemiddelloven) gikk tilsvarende ned med 22 prosent, og de noe mer alvorlige tilfellene av narkotikaforbrytelser etter straffeloven gikk ned med 17 prosent. Antall anmeldelser av de aller groveste typer narkotikaforbrytelser gikk også noe ned i forhold til 2002, med 8 prosent, men sett i lys av de tidligere år holdt dette seg likevel på et relativt høyt nivå.

Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe. 1993-2003. Antall
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
I alt   327 466   332 771   377 478   385 446   402 252   415 472   407 277   424 918   417 166   437 250   420 762
Forbrytelser  230 180  234 941  267 925  271 205  284 695  293 799  291 924  306 526  299 714  319 523  303 824
Forseelser 97 286 97 830  109 553  114 241  117 557  121 673  115 353  118 392  117 452  117 727  116 938
Lovbruddsgruppe                      
økonomisk kriminalitet 6 680 6 375 7 872 6 698 6 968 7 502 7 545 8 280 8 014 7 950 15 951
Annen vinningskriminalitet  187 422  190 686  207 242  208 813  214 865  219 949  213 183  221 577  207 041  226 285  214 973
Voldskriminalitet 16 096 16 865 18 076 19 299 19 288 19 839 20 371 23 572 24 180 25 289 24 478
Seksualkriminalitet 2 173 2 102 2 244 3 518 3 372 2 945 2 804 2 772 3 058 3 142 3 322
Narkotikakriminalitet 12 714 13 550 21 435 25 009 31 217 35 144 37 426 40 730 46 251 45 092 36 657
Skadeverk 16 208 17 084 24 258 24 665 27 592 30 470 30 171 28 828 25 396 22 809 21 618
Miljøkriminalitet 3 355 3 686 3 867 3 711 3 866 3 813 3 607 3 383 3 454 2 900 2 391
Arbeidsmiljøkriminalitet  766  872 1 017  998 1 206 1 260  985  963  945  887  793
Trafikkriminalitet 49 750 47 226 53 945 52 805 55 657 57 370 54 268 56 391 57 202 59 339 59 537
Annen kriminalitet 32 302 34 325 37 522 39 930 38 221 37 180 36 917 38 422 41 625 43 557 41 042

Trenden med nedgang i antall anmeldte tilfeller av skadeverk fortsatte i 2003, etter toppåret i 1998. De registrerte anmeldelsene for lovbruddsgruppen som helhet er redusert med nesten 30 prosent siden den gang. Også for lovbruddsgruppen vold er det en nedgang sammenliknet med 2002, men antallet anmeldelser holder seg likevel høyere enn de tidligere årene.

Hvert fjerde tyveri begått i Oslo

Vinningskriminalitet utgjør mer enn halvparten av alle anmeldte lovbrudd, og hadde sammenliknet med året før en nedgang på 5 prosent. Antallet anmeldte vinningslovbrudd har variert i løpet av syvårsperioden 1997-2003, og antallet i 2003 er noe mindre enn det årlige gjennomsnittet for perioden.

Oslo har, relativt til innbyggertallet, flest anmeldelser av både vinningslovbrudd, skadeverk og vold. Sett i forhold til befolkningsmengden har Oslo mer enn dobbelt så mange anmeldte tyverier og andre vinningslovbrudd, sammenliknet med landet som helhet. Oslo er gjerningssted til mer enn 26 prosent av de anmeldte tyveriene i Norge. Denne sterke overrepresentasjonen av tyverier bidrar i betydelig grad til at Oslo skiller seg så klart ut som det fylket og politidistrikt med mest anmeldt kriminalitet.

Én stor bedragerisak doblet den økonomiske kriminaliteten

På grunn av en stor sak, med om lag 8 000 tilfeller av bedrageri, ble det samlede omfanget av økonomisk kriminalitet doblet - og langt høyere enn alle tidligere år. Alene utgjør denne saken mer enn 2,5 prosent av alle anmeldte forbrytelser i 2003, og har således en viss betydning for den mer generelle tolkningen av nivået og utviklingen. Saken er registrert anmeldt i Oslo og har derfor en synlig innvirkning på statistikkene over politidistrikt. Statistikkene over gjerningssted er imidlertid ikke påvirket av dette spesielle tilfellet, da saken i all hovedsak er registrert med uspesifisert gjerningssted.

Økning i anmeldte seksualforbrytelser?

Til tross for nedgang i de aller fleste andre lovbruddsgrupper fra 2002 til 2003, økte antallet anmeldte seksuallovbrudd med 5,7 prosent. Det var spesielt stor økning for noen av de groveste typene, som voldtekt og seksuell omgang med barn. På grunn av endringer i lovgivning og metodene for å registrere, er det vanskelig å si om økningene i antall tilfeller i anmeldelsesstatistikken innebærer en tilsvarende økning i antallet anmeldte saker. For 2003 finnes det noen flere enkeltsaker med mange overgrep, sett i forhold til i 2002. Økningen i antallet registrerte seksualovergrep har med andre ord ikke nødvendigvis en sammenheng med en tilsvarende økning i antallet ofre som anmelder. Om den reelle økningen i anmeldelser av seksualforbrytelser er noe mer dempet enn det som fremgår direkte av statistikken, tilsier de siste årenes utviklingen likevel at politiet har mottatt flere anmeldelser av seksualforbrytelser enn tidligere. Klarest trend de siste ti årene ser vi for anmeldelser av voldtekt, hvor det i 2003 ble registrert mer enn 700 anmeldte tilfeller. Dette er vel 9 prosent høyere enn i 2000, året da straffeloven om seksualforbrytelser ble endret.

Lovbrudd skjedd i utlandet

Et ikke ubetydelig antall lovbrudd som har skjedd i utlandet blir anmeldt i Norge. Vinningslovbrudd utgjør mer enn 82 prosent av de nesten 6 500 lovbruddene, og de aller fleste er skjedd i land som besøkes mye av bosatte i Norge. Sverige, Danmark og Spania - som hver for seg hadde rundt 1 000 lovbrudd - er de gjerningslandene utenfor Norge som fører til klart flest anmeldelser.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB