21584
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/arkiv
21584
Tyveriøkning også i nedjusterte tall
statistikk
2005-05-12T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Anmeldte lovbrudd og ofre2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tyveriøkning også i nedjusterte tall

I 2002 ble det anmeldt 437 000 lovbrudd. Dette er 4,8 prosent flere enn året før, og skyldes i sin helhet økningen i antall forbrytelser - viser den reviderte kriminalstatistikken.

Ny SSB kriminalstatistikk over anmeldte lovbrudd 1993-2002

Statistikken over anmeldte lovbrudd er med dette revidert for hele tidsserien 1993-2002 (jf. publisering av reviderte tall for perioden 1993-2001 den 22. april 2005). Denne revisjonen medfører at kommende publiseringer av nye statistikker fra og med årgang 2003, blir mer sammenlignbare med tidligere år.

Tyverier øker mest

Økningen i totalt antall anmeldte lovbrudd fra 2001 til 2002 henger i stor grad sammen med en økning på 9,3 prosent i vinningskriminalitet. Etter den synkende utviklingen fra 1996, økte antallet anmeldelser av grove tyverier med 12 prosent fra 2001 til 2002. Økningen på 20 prosent i brukstyveri av motorkjøretøyer, sammen med flere grove tyverier, bidro mest til den totale økningen av vinningskriminalitet i 2002. Volds- og trafikkriminalitet er også lovbruddsgrupper som har økt - med henholdsvis 4,6 og 3,7 prosent.

Antallet anmeldte narkotikalovbrudd gikk derimot ned med 2,5 prosent. Dette er første gang det er registrert en nedgang i den anmeldte narkotikakriminaliteten i Norge. Det ble likevel anmeldt 45 000 narkotikaforbrytelser i 2002, som er betydelig flere enn alle tidligere år før 2001. Skadeverk viste en fortsatt tilbakegang siden toppåret i 1998 og har hatt en nedgang på 10 prosent siste år, og 25 prosent siden 1998.

Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe. 1993-2002. Antall
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
I alt  327 466  332 771  377 478  385 446  402 252  415 472  407 277  424 918  417 166  437 250
Forbrytelser  230 180  234 941  267 925  271 205  284 695  293 799  291 924  306 526  299 714  319 523
Forseelser 97 286 97 830  109 553  114 241  117 557  121 673  115 353  118 392  117 452  117 727
Lovbruddsgruppe                    
økonomisk kriminalitet 6 680 6 375 7 872 6 698 6 968 7 502 7 545 8 280 8 014 7 950
Annen vinningskriminalitet  187 422  190 686  207 242  208 813  214 865  219 949  213 183  221 577  207 041  226 285
Voldskriminalitet 16 096 16 865 18 076 19 299 19 288 19 839 20 371 23 572 24 180 25 289
Seksualkriminalitet 2 173 2 102 2 244 3 518 3 372 2 945 2 804 2 772 3 058 3 142
Narkotikakriminalitet 12 714 13 550 21 435 25 009 31 217 35 144 37 426 40 730 46 251 45 092
Skadeverk 16 208 17 084 24 258 24 665 27 592 30 470 30 171 28 828 25 396 22 809
Miljøkriminalitet 3 355 3 686 3 867 3 711 3 866 3 813 3 607 3 383 3 454 2 900
Arbeidsmiljøkriminalitet  766  872 1 017  998 1 206 1 260  985  963  945  887
Trafikkriminalitet 49 750 47 226 53 945 52 805 55 657 57 370 54 268 56 391 57 202 59 339
Annen kriminalitet 32 302 34 325 37 522 39 930 38 221 37 180 36 917 38 422 41 625 43 557

Færre anmeldelser av narkotikabruk

Nedgangen i det totale antallet anmeldte narkotikaforbrytelser har i hovedsak sammenheng med en reduksjon i antallet anmeldelser av narkotikabruk. De groveste narkotikaforbrytelsene økte med 12 prosent, og besittelse av mindre mengder narkotika (etter legemiddelloven) økte med 5 prosent. Anmeldelser for bruk av narkotika har vist en tydelig økning gjennom hele 1990-tallet, men fikk en nedgang på nesten 8 prosent i 2002, sammenlignet med 2001 (fra 14 500 til 13 400). Antallet anmeldelser for bruk av narkotika i 2002 var imidlertid fremdeles høyere enn alle år før 2001.

Lovbrudd i utlandet

Nytt for 2002 er at opplysninger om lovbrudd begått i utlandet, men anmeldt i Norge, er spesifisert i statistikkene over gjerningssted. I 2002 ble i alt 888 lovbrudd med gjerningssted i utlandet anmeldt i Norge. Av disse hadde nesten halvparten skjedd i Spania, Sverige og Danmark. Av alle anmeldte lovbrudd skjedd i utlandet var 84 prosent vinningskriminalitet.

Bakgrunn og metode for revisjonen av 1993-2002

Statistikkgrunnlaget er materiale fra politiets sentrale registreringssystem STRASAK, som inneholder alle registrerte anmeldelser ved landets politidistrikter. Bakgrunnen for slettingen er at det er en del saker som er overført fra et politidistrikt til et annet. Ved slike overføringer er den samme anmeldelsen blitt registrert i begge politidistriktene, slik at disse blir dobbeltregistreringer i STRASAK. Revisjonen er foretatt ved hjelp av opplysninger registrert av politiet selv og fra det opprinnelige datagrunnlaget for de ulike årgangene for anmeldte lovbrudd. Når et lovbrudd har vært registrert flere ganger, er det kun den første registreringen som er beholdt.

Revisjonen av statistikken medfører bortfall av en betydelig feilkilde. Det er noe usikkerhet knyttet til slettingens presisjon, og om revisjonen har medført sletting av dobbeltregistreringer i like stort omfang for hele perioden. Etter en grundig gjennomgang av ulike datagrunnlag og kriminalstatistikker, samt dialog med Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), mener SSB at revisjonen likevel har medført en betydelig kvalitetsheving av statistikken over anmeldte lovbrudd (se også Om statistikken ).

Lovbrudd anmeldt, revidert og tidligere publisert. 1993-2002. Antall

Revisjonen medfører en generell og gjennomgående senkning av nivået

Omfanget av revisjonen varierer noe fra år til år, og størst reduksjon finner vi i året 1998 hvor SSB har tatt ut mer enn 31 000 dobbeltregistrerte anmeldelser fra statistikken. I revidert statistikk for 2002 er det tatt ut totalt 24 500 dobbeltregistrerte lovbrudd. Revisjonen av statistikken over anmeldelser i perioden 1993-2002 fikk ulik betydning for ulike typer lovbrudd. Sammenlignet med tidligere publiserte statistikker er det fjernet langt flere forbrytelser - både i antall og andel - enn forseelser (se figur). Fordelingen av anmeldelser etter lovbruddsgrupper er imidlertid tilnærmet identisk i den reviderte statistikken, sammenlignet med andelene av alle lovbrudd i den tidligere publiserte statistikken i 2002.

Politireform i 2002

Fra og med 1. januar 2002 gjelder ny struktur for politidistrikt, og de tidligere 54 distriktene er nå redusert til 27. Politireformen ble fulgt opp med en omlegging i politiets straffesaksregister (STRASAK) fra og med oktober 2002. SSB har som følge av omleggingene endret sine rutiner for bearbeiding av statistikken over anmeldte lovbrudd. Endringene i politiets register har også vært av sentral betydning for SSB sin beslutning om å foreta revisjonen av statistikkene for perioden 1993-2002.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB