21586
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/arkiv
21586
Antall anmeldelser nedjusteres
statistikk
2005-04-22T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Anmeldte lovbrudd og ofre1993-2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Antall anmeldelser nedjusteres

Det årlige nivået på det totale antallet anmeldte lovbrudd er redusert med mellom 5,4 og 7 prosent, viser SSBs nye reviderte statistikk over anmeldte lovbrudd for perioden 1993-2001. For enkelte typer lovbrudd er endringene betydelige, men det generelle kriminalitetsbildet er relativt uendret.

Ny kriminalstatistikk over anmeldte lovbrudd fra SSB

Statistikken over anmeldte lovbrudd er med dette revidert for hele tidsserien 1993-2001 (jf. den samtidige publiseringen av NOS Kriminalstatistikk 2001 . Statistikken ble første gang utarbeidet i 1991, men den aktuelle revisjonen lot seg ikke gjennomføre for 1992. Derfor vil 1993 heretter bli regnet som første år med SSBs statistikk over anmeldte lovbrudd. Denne revisjonen vil også bli fulgt opp for senere årganger, og ny statistikk for 2002-2004 vil bli publisert i løpet av 2. kvartal.

Tyveri og narkotika preger også det "nye" kriminalitetsbildet

Selv om revisjonen (se tekstboks) har vært noe mer omfattende for vinnings- og narkotikaforbrytelser enn for andre lovbruddsgrupper, er det fremdeles disse som i størst grad preger både nivået og utviklingen av det totale registrerte kriminalitetsbildet i perioden 1993-2001. Vinningslovbrudd utgjør den klart største gruppen av anmeldte lovbrudd, og har holdt seg på et relativt stabilt nivå fra midten av 1990-tallet. Narkotikakriminalitet er den lovbruddsgruppen som relativt sett har økt mest, og i løpet av de siste syv årene av perioden ble antallet anmeldelser mer enn doblet.

Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe. 1993-2001. Antall
 
 199319941995199619971998199920002001
 
I alt 327 466   332 771   377 478   385 446   402 252   415 472   407 277   424 918   417 166
Forbrytelser 230 180 234 941 267 925 271 205 284 695 293 799 291 924 306 526 299 714
Forseelser97 28697 830 109 553 114 241 117 557 121 673 115 353 118 392 117 452
Lovbruddsgruppe         
økonomisk kriminalitet6 6806 3757 8726 6986 9687 5027 5458 2808 014
Annen vinningskriminalitet 187 422 190 686 207 242 208 813 214 865 219 949 213 183 221 577 207 041
Voldskriminalitet16 09616 86518 07619 29919 28819 83920 37123 57224 180
Seksualkriminalitet2 1732 1022 2443 5183 3722 9452 8042 7723 058
Narkotikakriminalitet12 71413 55021 43525 00931 21735 14437 42640 73046 251
Skadeverk16 20817 08424 25824 66527 59230 47030 17128 82825 396
Miljøkriminalitet3 3553 6863 8673 7113 8663 8133 6073 3833 454
Arbeidsmiljøkriminalitet 766 8721 017 9981 2061 260 985 963 945
Trafikkriminalitet49 75047 22653 94552 80555 65757 37054 26856 39157 202
Annen kriminalitet32 30234 32537 52239 93038 22137 18036 91738 42241 625
 

Færre seksualforbrytelser

Det er når vi ser på de mer spesifiserte typene av anmeldte lovbrudd at revisjonen har fått de mest markante utslagene. Dette gjelder for eksempel noen typer av økonomisk kriminalitet, hvor antallet anmeldte bedragerier er redusert med 15-20 prosent og underslagene er redusert med omkring 10 prosent.

Lovbrudd anmeldt, revidert og tidligere publisert etter lovbruddskategori. Antall. 1993-2001

Antallet anmeldelser av de mest alvorlige forbrytelsene er relativt lavt, og revisjonen har medført en noe variert reduksjon i de ulike årene. Men også for disse typene lovbrudd har nivået blitt endret. Det har blant annet vært registrert for mange anmeldelser av seksualforbrytelser. Om omfanget er noe lavere enn tidligere antatt, er imidlertid trendene i den historiske utviklingen relativt uendret: Antallet anmeldte saker med incest har holdt seg relativt stabilt fra 1993 til og med 2001. Det årlige antallet anmeldelser av seksuell omgang med barn har økt med omtrent 20 prosent, fra rundt 500 tilfeller til rundt 600 tilfeller, i samme periode. I 1993/1994 ble det årlig anmeldt om lag 400 voldtekter, hvis statistikken ses i lys av de endringene av lovene som skjedde i august 2000. I siste del av perioden ble det årlig anmeldt om lag 600 voldtekter, med det høyeste antallet (646) i lovendringsåret 2000. Av de mest alvorlige seksualforbrytelsene, er med andre ord økningen i løpet av disse ni årene størst for antallet anmeldelser av voldtekt.

En generell og gjennomgående senkning av nivået

Omfanget av revisjonen varierer noe fra år til år, og størst reduksjon finner vi i året 1998 hvor SSB har tatt ut mer enn 31 000 dobbeltregistrerte anmeldelser fra statistikken. Det har også fått ulik betydning for ulike type lovbrudd, og sammenliknet med tidligere publiserte statistikker er det - både i antall og andel - blitt en noe større reduksjon for forbrytelsene enn for forseelsene (se figur). I hovedsak dreier det seg imidlertid om en generell nivåsenkning med et årlig gjennomsnitt i perioden på drøyt 6,2 prosent av alle anmeldte lovbrudd.

Ut fra enkelte andre generelle perspektiv tilsier den gjennomførte revisjonen små endringer i det registrerte kriminalitetsbildet. Ser vi for eksempel på fordelingen av anmeldelser i 2001 etter lovbruddsgrupper, utgjør de i den reviderte statistikken en tilnærmet identisk andel i forhold til totalen som i den tidligere publiserte statistikken (se tabell).

Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe.
Revidert og tidligere publisert. 2001. Prosent
 
Lovbruddsgruppe2001,
revidert
2001,
tidligere publisert
 
I alt 100,0 100,0
økonomisk kriminalitet1,91,9
Annen vinningskriminalitet49,650,3
Voldskriminalitet5,85,7
Seksualkriminalitet0,70,7
Narkotikakriminalitet11,111,1
Skadeverk6,15,9
Miljøkriminalitet0,80,8
Arbeidsmiljøkriminalitet0,20,2
Trafikkriminalitet13,713,6
Annen kriminalitet10,09,7
 
Bakgrunn og metode for revisjonen av 1993-2001

Statistikkgrunnlaget er materiale fra politiets sentrale registreringssystem STRASAK, som inneholder alle registrerte anmeldelser ved landets politidistrikter. Bakgrunnen for slettingen er at det er en del saker som er overført fra et politidistrikt til et annet. Ved slike overføringer er den samme anmeldelsen blitt registrert i begge politidistriktene, slik at disse blir dobbeltregistreringer i STRASAK. Revisjonen er foretatt ved hjelp av opplysninger registrert av politiet selv og fra det opprinnelige datagrunnlaget for de ulike årgangene for anmeldte lovbrudd. Når et lovbrudd har vært registrert flere ganger, er det kun den første registreringen som er beholdt.

Revisjonen av statistikken medfører bortfall av en betydelig feilkilde. Det er noe usikkerhet knyttet til slettingens presisjon, og om revisjonen har medført sletting av dobbeltregistreringer i like stort omfang for hele perioden. Etter en grundig gjennomgang av ulike datagrunnlag og kriminalstatistikker, samt dialog med Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), mener SSB at revisjonen likevel har medført en betydelig kvalitetsheving av statistikken over anmeldte lovbrudd.

 
Også endret bruk av folkemengde til indeks

I beregninger hvor innbyggertall inngår (se flere tabeller), brukes heretter tall per 1. januar i statistikkåret for statistikken over anmeldte lovbrudd (til forskjell fra tidligere hvor per 31. desember i statistikkåret ble anvendt). Dette vil være praksis for alle statistikker frigitt fra og med denne publiseringen, også de som omfatter tidligere årganger.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB