54046_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/aar
54046
Færre tyveri og flere narkotikalovbrudd
statistikk
2011-03-21T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Anmeldte lovbrudd og ofre2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre tyveri og flere narkotikalovbrudd

I 2010 ble 394 000 lovbrudd anmeldt, hvorav nesten 271 000 er forbrytelser. Vinningskriminalitet og skadeverk hadde en betydelig nedgang fra 2009. Narkotikalovbrudd økte imidlertid med 15,6 prosent, og er i antall på samme høye nivå som i årene 2001 og 2002.

Lovbrudd anmeldt, etter type narkotikalovbrudd. 1993-2010. Antall

Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe. 1993-2010. Per 1 000 innbyggere

Politi og påtalemyndigheten registrerte 2,3 prosent færre forbrytelser og 2,5 prosent flere forseelser enn i 2009. Sammenliknet med året før er det 10 800 færre vinningslovbrudd og 3 200 færre skadeverk. Tar vi høyde for befolkningsutviklingen er antall anmeldte lovbrudd, hvis vi ser lovbruddskategoriene forbrytelser og forseelser samlet, nå det laveste på 16 år (se figur).

Flere av alle typer narkotikalovbrudd

I løpet av 2010 ble 45 400 narkotikalovbrudd anmeldt. Sammenliknet med nivået de foregående syv-åtte årene ble det registrert betydelig flere tilfeller i andre halvår 2009 og i 2010. Samlet sett er det 6 100 flere anmeldte narkotikalovbrudd i 2010 enn året før, hvor Oslo og Rogaland er fylkene med størst økning - henholdsvis 1 900 og 1 400 flere tilfeller. Etter denne økningen er Oslo det fylket med flest registrerte narkotikalovbrudd, også sett i forhold til befolkningsmengden.

Det er flere narkotikalovbrudd både mot straffeloven og legemiddelloven i 2010 enn året før. Antall narkotikaforbrytelser mot straffeloven er flere enn noen gang, men antall brudd på legemiddellovens bestemmelser om besittelse av mindre mengder narkotika er fremdeles lavere enn i 2001-2002 (se figur).

Færre tyveri i nesten alle fylker

Det ble anmeldt 177 000 tyveri og andre vinningslovbrudd i 2010, en nedgang på 5,8 prosent sammenliknet med året før. Det totale omfanget av vinningskriminalitet er dermed nesten tilbake på det lave nivået i 2008. Alle fylker hadde en nedgang - med unntak av Sør-Trøndelag, som hadde en økning på 9 prosent. I antall er reduksjonen størst i Oslo og Hordaland, med henholdsvis 2 000 og 1 800 færre tilfeller. Av alle anmeldte vinningslovbrudd begått i Norge skjedde 29,2 prosent i Oslo.

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte typer tyveri (motorkjøretøy). 1993-2010. Antall

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte typer tyveri (bolig og fritidsbolig). 1993-2010. Antall

Nedgang i tyveri fra boliger

Samlet sett ble 19 000 simple og grove tyveri fra bolig og fritidsbolig anmeldt i løpet av 2010. For simple tyveri fra bolig og fritidsbolig fortsatte nedgangen i 2010, med 8 prosent, til 5 200 registrerte tilfeller. Antall anmeldte grove tyveri fra bolig og fritidsbolig økte i 2008 og 2009, og brøt dermed en lang nedadgående trend. I 2010 er det igjen en reduksjon sammenliknet med året før, på mer enn 19 prosent, og de 7 300 tilfellene er om lag 60 prosent færre enn på første halvdel av 1990-tallet (se figur).

Motorkjøretøy mindre utsatt

De 10 900 brukstyveriene av motorkjøretøy og de 10 000 tilfellene av grovt tyveri fra bil og andre befordringsmidler er henholdsvis nesten 10 og 9 prosent færre i 2010 enn i 2009. Samlet sett er anmeldelsene av disse typene lovbrudd halvert siden 2003. I tillegg til at den klare nedadgående trenden for de grove tyveriene fortsetter, er antallet simple tyveri fra befordringsmidler hele 15 prosent færre i 2010 enn året før (se figur).

Stabilitet i anmeldt voldskriminalitet

I 2010 ble 25 900 voldslovbrudd anmeldt, hvorav 7 000 er trusler og 18 300 er tilfeller av fysisk vold. Dette er på nivå med de foregående tre-fire årene (se figur). Når vi tar hensyn til befolkningsøkningen har det totale omfanget av anmeldt voldskriminalitet holdt seg relativt stabilt siden tusenårsskiftet, på rundt 5,5 per 1 000 innbyggere.

Fordelingen av de ulike typene fysisk vold har imidlertid endret seg noe de siste årene. Antall anmeldte tilfeller av mishandling i familieforhold og vold mot offentlig tjenestemann øker, samtidig med en nedgang i legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser. Endringene i registreringene av voldslovbrudd ser ut til å fortsette, og etter ikraftsettelsen av de nye bestemmelsene om mishandling i familieforhold (i 2006) øker denne typen mest. I 2010 ble totalt i overkant av 2 400 tilfeller av mishandling i familieforhold anmeldt (se figur).

Anmeldt voldskriminalitet, etter gjerningssted (kommunestørrelse). 2010. Per 1 000 innbyggere

Voldskriminalitet anmeldt, etter type voldslovbrudd. 1993-2010. Antall

Store regionale forskjeller

Finnmark og Oslo er de gjerningsfylkene, relativt til folkemengden, som i alle år har mest registrert voldskriminalitet - henholdsvis 9,8 og 7,8 per 1 000 innbyggere i 2010. Grupperer vi gjerningskommunene etter befolkningsmengde, øker den anmeldte voldskriminaliteten med kommunestørrelsen. I kommuner med mer enn 50 000 innbyggere, det vil si de 13 største kommunene i landet, registreres det dobbelt så mange voldslovbrudd som i de minst befolkede kommunene (se figur og tekstboks).

Færre anmeldte skadeverk

Antall anmeldte skadeverk økte med om lag en firedel i perioden 2004-2009. For 2010 er det imidlertid registrert 13 prosent færre enn året før - og samlet sett nesten 21 400 skadeverk, hvorav 17 200 er simple skadeverk og 760 er grove skadeverk. Hvert fjerde skadeverk skjedde i Oslo, ifølge anmeldelsene i perioden 2004-2010, og statistikken over Ofre for anmeldte lovbrudd viser at nesten halvparten av alle skadeverkene er begått mot foretak.

Nye regionale statistikker og tall i statistikkbanken

Statistisk sentralbyrå (SSB) har innarbeidet nye regionale spredningsmål i de årlige statistikkene over Anmeldte lovbrudd. Lovbruddets gjerningssted er fordelt etter kommunestørrelser og kommunenes sentralitetsnivå. I tillegg publiseres nå detaljert kommunestatistikk for utvalgte lovbruddsgrupper, etter de anmeldte lovbruddenes gjerningssted. For en nærmere beskrivelse av datagrunnlag, definisjoner og beregninger i de nye kriminalstatistikkene, se Om statistikken og artikkel i Samfunnsspeilet 5-6, 2010 . Statistikken, med sammenliknbare tidsserier for tidligere år og de nye kommunestatistikkene, kan nå tas ut fra tabeller i Statistikkbanken .