84091
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverni/arkiv
84091
Færre barn i institusjoner - flere akuttplassert
statistikk
2012-10-25T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
barneverni, Barnevernsinstitusjoner, barnevern, private institusjoner, offentlige institusjoner, driftsutgifter, institusjonsplasser, oppholdsdager, omsorgsplasseringer, akuttplasseringer, adferdsplasseringer, barnevernspersonell (for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærere)Barne- og familievern, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Barnevernsinstitusjoner2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre barn i institusjoner - flere akuttplassert

Aktiviteten i barnevernsinstitusjonene gikk ned fra 2010 til 2011, da nesten 49 800 færre oppholdsdager var registrert i 2011. Omtrent halvparten av denne reduksjonen skyldtes at det kom færre enslige mindreårige asylsøkere (EMA) til Norge i 2011.

Antall oppholdsdager ved norske barnevernsinstitusjoner gikk ned 9 prosent fra 2010 til 2011, til i alt 504 100 dager. Av disse utgjorde oppholdsdager ved private institusjoner tilnærmet 48 prosent, mot vel 49 prosent i 2010. Det betyr at den nedadgående trenden fra tidligere år, for bruk av private institusjoner, fortsetter.

Totalt var det 1 323 barn og unge i barnvernsinstitusjon ved utgangen av 2011, mot 1 425 året før. Tallene omfatter barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere og sentre for foreldre og barn.

Oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner, etter eierskap. 2008-2011

Økende andel akuttplasseringer

Barn og unge plasseres i barnevernsinstitusjon med hjemmel i lov om barneverntjenester. Akuttplasseringene utgjorde ved utgangen av 2011 14 prosent av alle barn og unge som var plassert. Dette er en økning fra 11 prosent i 2010. Nærmere 70 prosent av akuttplasseringene gjøres i offentlige institusjoner. Andelen barn med omsorgsplassering ble redusert fra 37 prosent i 2010 til 34 prosent i 2011. Likevel var dette fortsatt den største gruppa av institusjonsplasserte ved utgangen av 2011. Andelen frivillige plasseringer var omtrent uforandret, og utgjorde en nesten like stor andel som omsorgsplasseringene, 33 prosent.

Det var flere gutter enn jenter i institusjon i 2011, da 57 prosent var gutter. Andelen gutter har imidlertid gått sakte nedover de siste årene. Barn under 13 år utgjorde 14 prosent av beboerne i institusjon ved utgangen av 2011, omtrent 1 prosentpoeng nedgang fra året før.

Svak reduksjon i driftsutgiftene

Av de totale driftsutgiftene på 3,8 milliarder utgjorde statlige og private institusjoner og omsorgssentre henholdsvis 2,1 milliarder og 1,7 milliarder kroner. Sett i forhold til 2010 innebærer dette en reduksjon i de totale driftsutgiftene på over 1 prosent. For de statlige institusjonene og omsorgssentrene var reduksjonen 3 prosent, mens de private hadde en økning i driftsutgiftene på 1 prosent sammenliknet med 2010.

Drift av barnevernsinstitusjoner krever mye arbeidskraft, og lønnsutgiftene utgjorde hele 74 prosent av driftsutgiftene i 2011. For de offentlige institusjonene utgjorde lønnsutgiftene 81 prosent av driftsutgiftene, mens for de private ideelle institusjonene var andelen 74 prosent. For andre private institusjoner var andelen 60 prosent.

7 600 kroner per oppholdsdag

Driftsutgiftene per oppholdsdag for offentlige og private barneverninstitusjoner var 7 600 kroner i 2011. Det tilsvarer en økning på 8 prosent sammenliknet med 2010. De statlige institusjonene ligger om lag 300 kroner over dette i snitt per oppholdsdag, mens de private ideelle har 1 000 kroner lavere driftsutgifter per oppholdsdag. Andre private institusjoner har om lag 100 kroner høyere driftsutgifter per oppholdsdag.

Forskjeller i driftsutgifter per oppholdsdag må tolkes med forsiktighet siden utgiftene per oppholdsdag ikke er korrigert for ulikheter etter hvilken hjemmel barna er plassert etter. I tillegg vil også enkelte forskjeller i føring av regnskaper mellom private og offentlige påvirke tallene noe.

Årsverk i de offentlige institusjonene øker

Både de statlige institusjonene totalt og Oslo kommunes institusjoner hadde en økning i avtalte årsverk eksklusive lange fravær på 2 prosent. De statlige institusjonene økte med 56 årsverk, samtidig som Oslo kommunes institusjoner økte med 4 årsverk. De private ideelle institusjonene hadde en nedgang på 103 årsverk, mens de andre private institusjonene økte med 42 årsverk. I 2011 var det i alt 4 878 årsverk i barnevernsinstitusjonene, noe som samlet sett er uendret fra 2010.

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) er barn og unge under 18 år som kommer til Norge for å søke asyl uten å ha følge av foreldre eller andre med foreldreansvar. Barnevernet ved Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år inntil bosetting eller retur, mens de eldste enslige mindreårige asylsøkerne er under UDIs ansvar.

Kapittel 5A i barnevernloven, som omhandler omsorgssentre for mindreårige, ble tilføyd ved lov 30. mai 2008 og trådte i kraft 1. juli samme år. Barna er plassert i godkjente statlige og private institusjoner og omsorgssentre. Det er i hovedsak § 5A-1. Opphold på omsorgssenter for mindreårige som brukes ved plassering av enslige mindreårige asylsøkere.

For mer informasjon, se Bufetats nettsider om enslige mindreårige asylsøkere .

Enslige mindreårige asylsøkere hovedsakelig i statlige omsorgssentre

I alt 47 700 oppholdsdager gjaldt enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i 2011, mot 73 200 oppholdsdager i 2010, og 74 500 dager i 2009. Det var altså en stor reduksjon i omfanget av EMA i barnevernsinstitusjoner i 2011, og EMA-oppholdene utgjorde knapt 10 prosent av samtlige oppholdsdager ved institusjonene. I 2010 var andelen over 13 prosent. Plasseringene av EMA skjer i all hovedsak i de statlige omsorgssentrene. I 2011 var over 95 prosent av alle EMA-oppholdene her, andelen i 2010 var 72 prosent.

Tallene i denne publiseringen skiller seg på grunn av ulike kilder og nivå for innhenting av data fra tall publisert i den kommunale barnevernsstatistikken og Statleg barnevern - StatRes . Se mer i Om statistikken for de ulike statistikkene.

Tabeller: