13376
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverni/arkiv
13376
Offentlig behandling mer ressurskrevende enn privat
statistikk
2009-05-07T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
barneverni, Barnevernsinstitusjoner, barnevern, private institusjoner, offentlige institusjoner, driftsutgifter, institusjonsplasser, oppholdsdager, omsorgsplasseringer, akuttplasseringer, adferdsplasseringer, barnevernspersonell (for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærere)Barne- og familievern, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Barnevernsinstitusjoner2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Offentlig behandling mer ressurskrevende enn privat

Ny statistikk for 2007 over landets barnevernsinstitusjoner viser at offentlige institusjoner i gjennomsnitt har noe høyere ressursforbruk enn private: Mens antall oppholdsdøgn er noenlunde likt, forbruker de offentlige institusjonene 60 prosent av årsverkene og 55 prosent av driftsutgiftene i sektoren.

Én forklaring på denne forskjellen er at personelldekningen per plass er klart høyere i offentlige institusjoner, og at de offentlige tar imot tre ganger så mange akuttplasseringer som de private.

I alt var det godt over 1 700 plasser ved barnevernsinstitusjoner ved utgangen av 2007, 750 i offentlig og 980 i privat sektor. Av de private plassene var én av tre i ideelle institusjoner. Antall oppholdsdager i løpet av året var på 530 000, noe som betyr et gjennomsnittlig belegg per plass på 82 prosent.

Flest akuttinnleggelser i det offentlige

Ved årsskiftet gjaldt to av tre opphold en omsorgsinnleggelse, én av fem en atferdsinnleggelse og én av syv en akuttinnleggelse. Mens akuttinnleggelsene utgjorde 7 prosent av innleggelsene i private institusjoner, sto de for hele 22 prosent i de offentlige. At offentlige institusjoner i større utstrekning driver akuttbehandling, bidrar til å øke kostnadene deres. 84 prosent av barna i institusjonene var ved utgangen av 2007 over 13 år, og det var litt flere gutter enn jenter blant beboerne.

Tre fjerdedeler går til lønn

Institusjonenes driftsutgifter var i 2007 i overkant av 3 milliarder kroner. Av dette er 1,7 milliarder driftsutgifter i offentlige institusjoner, mens 1,4 milliarder er i private. Det offentlige barnevernets kjøp av plasser fra private barnevernsinstitusjoner er ikke inkludert i driftsutgiftene, men vises som kjøp av private barnevernstjenester. Dette skillet er gjort for å vise hva det offentlige produserer selv, og hva som kjøpes av private barnevernstjenester.

Av driftsutgiftene gikk nær 75 prosent til lønn, og andelen er høyere i de offentlige institusjonene.

Høyere utgifter per årsverk i det private

Driften av private og statlige institusjoner fremstår noe ulikt: Mens de private har relativt høye driftsutgifter i forhold til årsverk, har de også klart flere oppholdsdager av barn per årsverk.

Om lag 4 400 avtalte årsverk eksklusive lange fravær var knyttet til barnevernsinstitusjonene i 2007. Antall årsverk per plass var gjennomgående klart høyere i de offentlige institusjonene.

Seks av ti ansatte er kvinner

Barnevernspedagoger var den største enkeltgruppen med over 900 årsverk, to tredjedeler av disse var i offentlig sektor. Ansatte i alderen 35-49 år utførte nær halvparten av årsverkene, og kvinner stod for noe under 60 prosent.

Ideelle og andre private institusjoner

En barnevernsinstitusjon er ideell dersom institusjonen eies av en organisasjon som utelukkende har et ideelt formål, og eventuelt overskudd/ utbytte tilbakeføres til organisasjonens formål. Institusjonene er klassifisert på grunnlag av sektorkode i Enhetsregisteret.

Administrasjon

Utgifter og årsverk til administrasjon er noe ulikt behandlet i offentlige og private institusjoner. En oversikt er gitt i Om statistikken, avsnitt 5.1

Driftsutgifter

Driftsutgiftene inkluderer lønn og sosiale utgifter samt varer og tjenester som inngår i produksjonen av barnevernstjenester. Varer og tjenester som inngår i produksjonen, inkluderer for eksempel leie av lokaler, kontorutgifter, energi osv.

Regnskapene for private og offentlige barnevernsinstitusjoner skiller seg fra hverandre på enkelte områder, og dette har betydning for hva som omfattes av begrepet "driftsutgifter". En oversikt er gitt i Om statistikken, avsnitt 5.1.

Lovhjemmel

Akuttplasseringer er plasseringer etter barnevernslovens §§ 4-6, 1. ledd, 4.6, 2. ledd og 4.25.

Atferdsplasseringer er plasseringer etter lovens §§ 4-24 og 4-26.

Omsorgsplasseringer er plasseringer etter andre paragrafer i loven.

Tall etter region

I vedleggstabellene under er data presentert etter eierskap. Data fordelt etter region finnes i Statistikkbanken. De regionale tallene er i hovedsak publisert etter henvisende region, som i praksis faller sammen med barnets bosted (før innskriving i institusjon). I statistikkbanktabellene 1, 7 og 8 er derimot tall oppgitt etter den region hvor selve institusjonen ligger.

For øvrige definisjoner viser vi til ”Om statistikken”.

Kommunalt, statlig og privat barnevern

Kommunene tar imot meldinger om barn med behov for tiltak og iverksetter egne tiltak (hjelpetiltak og omsorgstiltak). Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) forvalter det statlige barnevernet, driver blant annet barnevernsinstitusjoner og kjøper plasser i de private institusjonene. Fagteam utgjør bindeleddet mellom Bufetat og kommunene. SSBs barnevernsstatistikk består av en kommunedel, en statlig del (StatRes Barnevern) og en institusjonsdel.

Lenker til kommunal og statlig del:

http://www.ssb.no/barneverng/

http://www.ssb.no/bave_statres/

Tabeller: