221909
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverni/aar
221909
Mindre aktivitet i institusjonene
statistikk
2015-10-22T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
barneverni, Barnevernsinstitusjoner, barnevern, private institusjoner, offentlige institusjoner, driftsutgifter, institusjonsplasser, oppholdsdager, omsorgsplasseringer, akuttplasseringer, adferdsplasseringer, barnevernspersonell (for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærere)Barne- og familievern, Sosiale forhold og kriminalitet
false
Det ble registrert 437 900 oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene i 2014, 27 700 færre enn i 2013.

Barnevernsinstitusjoner2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre aktivitet i institusjonene

I 2014 var det 6 prosent færre oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene enn året før. Siden 2010 er aktiviteten målt i oppholdsdager redusert med 21 prosent.

Hovedtall for barnevernsinstitusjoner
Absolutte tallProsent
20142013 - 20142010 - 2014
1Sentre for foreldre og barn er fra og med 2010 inkludert i antall godkjente og kvalitetssikrede plasser.
Godkjente og kvalitetssikrede plasser11 7671,3-8,8
Barn og unge i barnevernsinstitusjon1 227-1,5-13,9
Oppholdsdager i løpet av året437 908-5,9-20,9
Driftsutgifter (mill. kr)3 849,4-0,1-0,9
Driftsutgifter per oppholdsdag8 7916,225,3
Offentlige9 4835,18,9
Privat, ideelle7 58915,834,7
Andre private8 3931,723,5

Det var registrert 437 900 oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene i 2014, 27 700 færre enn i 2013. Som i de senere årene er det en nedgang fra 2013 til 2014, dette kan knyttes til overordnede føringer om mindre bruk av institusjon. I de private ideelle institusjonene var reduksjonen størst med nesten 16 prosent færre oppholdsdager i 2014. Også i de offentlige institusjonene som består av institusjonene eid av Oslo kommune i tillegg til de statlige, var det en reduksjon med nesten 5 prosent. I de andre private institusjonene var det en nedgang på vel 1 prosent fra 2013 til 2014.

I 2014 var halvparten av oppholdsdagene i offentlige institusjoner, 19 prosent i private ideelle institusjoner og 31 prosent i andre private institusjoner.

Færre oppholdsdager i alle regioner

Det har vært en reduksjon i oppholdsdager i alle regioner fra 2013 til 2014. Minst reduksjon er det i Region øst med under 3 prosent. Dette skyldes i stor grad at oppholdsdager av enslige mindreårige asylsøkere, som alle er registrert i Region øst, økte fra 24 000 i 2013 til 29 000 i 2014. I Region sør, Region Midt-Norge og Region vest var reduksjonen i oppholdsdager også nokså liten, mellom 4 og 6 prosent. I Region nord og i Oslo var det derimot en større nedgang med henholdsvis 10 og vel 11 prosent færre oppholdsdager i løpet av 2014 sammenlignet med 2013.

Flere akuttplasseringer

Blant barn og unge som var i institusjon ved utgangen av 2014, var vel 15 prosent akuttplasserte. Det vil si at de var plassert etter det som betegnes som en akuttparagraf i lov om barneverntjenester (barnevernloven). Denne andelen har økt de siste to årene, i 2012 var den på vel 11 prosent. De fleste barn og unge i institusjon er omsorgsplassert, nesten to av fem i 2014 som tidligere år. Både andelen atferdsplasserte og frivillig plasserte var noe lavere i 2014 sammenlignet med året før.

Det var 1 227 barn og unge plassert i barnevernsinstitusjoner ved utgangen av 2014, mot 1 246 ett år tidligere. Blant disse barn og unge var hele 60 prosent gutter, en økning fra tidligere år der andelen har vært på rundt 56 prosent. Det er forskjeller i kjønnsfordelingen i institusjonene etter hvem som eier dem. Flest gutter er det i institusjonene som eies av andre private, 65 prosent, færrest i de offentligeide med 57 prosent gutter. 59 prosent av barn og unge i private ideelle institusjoner var gutter ved utgangen av 2014.

Barn under 13 år utgjorde 13 prosent av barn og unge i institusjon ved utgangen av 2014, omtrent som i 2013.

Økning i driftsutgifter blant de ideelle institusjonene

De totale driftsutgiftene var i underkant av 3,9 milliarder kroner i 2014, omtrent på samme nivå som årene 2009-2013. En oppholdsdag kostet i gjennomsnitt 8 800 kroner. De offentlige institusjonene hadde høyest driftsutgifter per oppholdsdag med i underkant av 9 500 kroner. De private ideelle institusjonene lå på litt over 7 500 kroner, som er en økning på drøyt 1 000 kroner sammenlignet med året før. Driftsutgiftene per oppholdsdag for andre private var på om lag 8 400 kroner, som er omtrent på samme nivå som i 2013.

Noen flere årsverk

Fra 2013 til 2014 var økningen i årsverk ved barneverninstitusjonene på nær 5 prosent. Fordelt etter om institusjonene er offentlige, eid av ideelle organisasjoner eller eid av andre private foretak var økningen størst i de offentlige med nesten 9 prosent. Men denne økningen skyldes først og fremst at en feilregistrering av personell for de statlige institusjonene i Region vest i 2012 og 2013 nå er rettet. I de ideelle økte antall årsverk med over 2 prosent, mens det for de andre private institusjonene var en nedgang på nær 2 prosent.

Årsverk i Region vestÅpne og lesLukk

Region vest hadde både 2012 og 2013 mangler i rapporteringen av data for personell i institusjonene til Aa-registeret, som er grunnlagsregisteret for statistikken. En del av personellet er feilaktig blitt knyttet til administrasjonsenheten i regionen. Administrasjon er ikke er inkludert i denne statistikken og nivået for årsverk i institusjoner er derfor noe for lavt for disse to årene.

Nytt fagsystem - BiRKÅpne og lesLukk

I løpet av 2014 tok alle Bufetats regioner i bruk BiRK som det statlige barnevernets nye fagsystem. Denne overgangen fra ODA til BiRK medfører at aktivitetstallene for 2014 har noen mangler, og det er noe usikkerhet knyttet til registreringene.