145056
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverni/aar
145056
Stadig færre i institusjon
statistikk
2014-10-23T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
barneverni, Barnevernsinstitusjoner, barnevern, private institusjoner, offentlige institusjoner, driftsutgifter, institusjonsplasser, oppholdsdager, omsorgsplasseringer, akuttplasseringer, adferdsplasseringer, barnevernspersonell (for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærere)Barne- og familievern, Sosiale forhold og kriminalitet
false
Statistikken omfatter offentlige og private barnevernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn, og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Barnevernsinstitusjoner2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig færre i institusjon

Aktiviteten i barnevernsinstitusjonene går fortsatt ned, med en reduksjon på 2,5 prosent fra 2012 til 2013. En årsak var en fortsatt reduksjon i oppholdsdager av enslige mindreårige asylsøkere.

Hovedtall for barnevernsinstitusjoner
Absolutte tallProsent
20132012 - 20132009 - 2013
1Sentre for foreldre og barn er fra og med 2010 inkludert i antall godkjente og kvalitetssikrede plasser.
Godkjente og kvalitetssikrede plasser11 745-0,8-6,6
Barn og unge i barnevernsinstitusjon1 246-2,6-19,4
Oppholdsdager i løpet av året465 565-2,5-19,1
Driftsutgifter (mill. kr)3 853,6-0,20,7
Driftsutgifter per oppholdsdag8 2772,324,5
Offentlige9 0215,56,3
Privat, ideelle6 552-5,922,1
Andre private8 2552,639,1

Det var registrert 465 600 oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene i 2013, 12 000 færre enn i 2012. Det er i de offentlige institusjonene nedgangen i hovedsak har funnet sted. Her er det en reduksjon i oppholdsdager på 6 prosent. Men i institusjoner eid av Oslo kommune, som sammen med de statlige institusjonene utgjør de offentlige institusjonene, er det registrert en økning i oppholdsdager i løpet av 2013 på nesten 4 prosent. Også i private ideelle institusjoner var det en økning på over 3 prosent, mens det for de andre private institusjonene var det en svak nedgang i oppholdsdager på mindre enn en halv prosent.

Færre oppholdsdager i alle regioner

Noe av nedgangen i offentlige institusjoner skyldes fortsatt reduksjon i oppholdsdager av enslige mindreårige asylsøkere i de statlige omsorgssentrene som fra 2013 alle er knyttet til Region øst. Reduksjonen er fra 26 900 oppholdsdager i 2012 til 24 000 i 2013. Det er nedgang i oppholdsdager i alle regioner, spesielt i Region vest og i Region sør er reduksjonen i oppholdsdager stor. For Region sør er overføringen av Ringerike omsorgssenter til Region øst fra 2013 med på å forklare den store nedgangen.

Omsorgsplasseringer mest vanlig

Barn og unge plasseres i institusjoner med hjemmel i lov om barneverntjenester (bvl). Den største andelen av plasseringene var i 2013, som i de siste årene, omsorgsplasseringer. Nesten to av fem barn og unge i institusjon var under omsorg ved utgangen av 2013. I gruppen under omsorg som utgjorde 474 barn og unge var det 70 enslige mindreårige asylsøkere som var plassert etter bvl § 5A-1. Andelen som var plassert frivillig var 30 prosent, noe lavere enn de foregående år. En av fem var plassert i institusjon på grunnlag av en atferdsparagraf. Andelen akuttplasserte barn og unge har økt til 13 prosent i 2013 fra 11 prosent i 2012.

Totalt var det 1 246 barn og unge plassert i barnevernsinstitusjoner ved utgangen av 2013, mot 1279 ett år tidligere. Av disse var 44 prosent jenter som er samme andel som i 2012. Barn under 13 år utgjorde under 14 prosent av beboerne i barnevernsinstitusjon ved utgangen av 2013, også denne andelen har holdt seg nokså stabil gjennom årene.

Lavest driftsutgifter blant de ideelle institusjonene

De totale driftsutgiftene var i underkant av 3,9 milliarder kroner i 2013, omtrent på samme nivå som årene 2009-2012. En oppholdsdag kostet i gjennomsnitt 8 300 kroner. De offentlige institusjonene hadde høyest driftsutgifter per oppholdsdag, med i overkant av 9 000 kroner. De private ideelle institusjonene lå på litt over 6 500 kroner, mens driftsutgiftene per oppholdsdag for andre private var på om lag 8 250 kroner.

Nedgang i årsverk i statlige institusjoner

Fra 2012 til 2013 var det en nedgang på over 3 prosent i årsverk ved barneverninstitusjonene. Nedgangen er knyttet til de statlige institusjonene, og for disse institusjonene har det siden 2012 vært gjort endringer i organiseringen som har medført feil i grunnlagsregisteret for statistikken for 2013. I Region vest er det rapportert feil for de statlige institusjonene både for 2012 og 2013.

For de private institusjonene var det en økning i antall årsverk i løpet av 2013. Først og fremst i de andre private med nesten 12 prosent flere årsverk. I de ideelle og i institusjoner eid av Oslo kommune var antall årsverk nokså stabilt mellom 2012 og 2013.

Årsverk i Region vestÅpne og lesLukk

Region vest hadde både 2012 og 2013 mangler i rapporteringen av data for personell i institusjonene til Aa-registeret, som er grunnlagsregisteret for statistikken. En del av personellet er feilaktig blitt knyttet til administrasjonsenheten i regionen. Administrasjon er ikke er inkludert i denne statistikken og nivået for årsverk i institusjoner er derfor noe for lavt for disse to årene.