123130
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverni/aar
123130
Redusert institusjonsbruk
statistikk
2013-10-24T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
barneverni, Barnevernsinstitusjoner, barnevern, private institusjoner, offentlige institusjoner, driftsutgifter, institusjonsplasser, oppholdsdager, omsorgsplasseringer, akuttplasseringer, adferdsplasseringer, barnevernspersonell (for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærere)Barne- og familievern, Sosiale forhold og kriminalitet
false
Statistikken omfatter offentlige og private barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere og sentre for foreldre og barn i 2012.

Barnevernsinstitusjoner2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert institusjonsbruk

Aktiviteten i barnevernsinstitusjonene gikk ned fra 2011 til 2012. Nesten 26 600 færre oppholdsdager var registrert i 2012. Det er en nedgang på over 5 prosent, til i alt 477 500 dager. Siden 2009 er det registrert nesten 100 000 færre oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene.

Hovedtall for barnevernsinstitusjoner
Absolutte tallProsent
20122011 - 20122008 - 2012
1Sentre for foreldre og barn er fra og med 2010 inkludert i antall godkjente og kvalitetssikrede plasser.
Godkjente og kvalitetssikrede plasser11 759-8,6-4,9
Barn og unge i barnevernsinstitusjon1 279-3,3-15,9
Oppholdsdager i løpet av året477 516-5,3-13,2
Driftsutgifter (mill. kr)3 861,50,812,2
Driftsutgifter per oppholdsdag8 0876,429,4
Offentlige8 5478,215,0
Privat, ideelle6 9614,617,9
Andre private8 0424,344,7

Nedgangen i oppholdsdager i 2012 er størst i de offentlige institusjonene, med 7 prosent. Nedgangen skyldes i stor grad en sterk reduksjon i oppholdsdager av enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i de statlige omsorgssentrene. I institusjoner eid av Oslo kommune, som er den andre delen inkludert i de offentlige institusjonene, er det registrert en økning i oppholdsdager i løpet av 2012 på over 13 prosent.

Stadig færre enslige mindreårige asylsøkere

Enslige mindreårige asylsøkere hadde bare 26 900 oppholdsdager i 2012, mot 47 700 i 2011, og 73 200 i 2010. Den sterke reduksjonen av enslige mindreårige asylsøkere i barnevernsinstitusjonene fortsetter, og de utgjør nå under 6 prosent av alle oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene. I 2010 var denne andelen over 13 prosent. Mens enslige mindreårige asylsøkere i tidligere år også har vært plassert i private institusjoner, var de i 2012 kun plassert i de statlige omsorgssentrene.

I de private ideelle institusjonene var det nesten 5 prosent færre oppholdsdager i 2012, mens nedgangen i de andre private institusjonene var på over 2 prosent.

Omsorgsplasseringer mest vanlig

Barn og unge plasseres med hjemmel i lov om barneverntjenester. Den største andelen av plasseringene, 36 prosent, var i 2012, som i de siste årene, omsorgsplasseringer. Andelen barn og unge som var plassert frivillig, holder seg som foregående år på 33 prosent. En av fem var plassert i institusjon på grunnlag av en atferdsparagraf. Andelen akuttplasserte var tilbake på 11 prosent i 2012, samme andel som i 2010. I 2011 var andelen 14 prosent.

Totalt var 1 279 barn og unge plassert i barnevernsinstitusjoner ved utgangen av 2012, mot 1 323 ett år tidligere. Det var flest gutter i institusjon, med 56 prosent. Andelen gutter har stadig blitt mindre de siste årene. Barn under 13 år utgjorde 15 prosent av beboerne i barnevernsinstitusjon ved utgangen av 2012, denne andelen har vært nokså stabil.

Høyest driftsutgifter blant de offentlige institusjonene

De totale driftsutgiftene var i underkant av 3,9 milliarder kroner i 2012, omtrent på samme nivå som i 2011. En oppholdsdag kostet i gjennomsnitt 8 100 kroner. Driftsutgiftene per oppholdsdag økte med over 6 prosent sammenlignet med 2011. De offentlige institusjonene hadde høyest driftsutgifter per oppholdsdag, med i overkant av 8 500 kroner. De private ideelle institusjonene lå på i underkant av 7 000 kroner, mens andre private var på om lag 8 000 kroner per oppholdsdag.

Liten endring i antall årsverk

Ser man bort fra de statlige institusjonene i Region vest, var det for landet samlet sett en svak økning på 0,3 prosent fra 2011 til 2012. Det tilsvarer 15 avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Region vest har rapportert feil til grunnlagsregisteret for statistikken for de statlige institusjonene, og tallene for 2011 og 2012 er derfor ikke sammenlignbare. I kommentarene under er Region vest holdt utenfor.

Fordelt etter om institusjonene er offentlige, eid av ideelle organisasjoner eller eid av andre private foretak, finner man på landsnivå kun mindre endringer i antall årsverk for alle grupper. Det var imidlertid store variasjoner mellom regionene. Antall årsverk i barnevernsinstitusjoner drevet av ideelle organisasjoner hadde vekst i alle regioner, bortsett fra i Region øst og i Oslo kommune.

I 2012 var det en vekst i antall årsverk i Region Midt-Norge, på 5,9 prosent, og i Region sør på 1,3 prosent. Også i Oslo kommune, som har ansvaret for det statlige barnevernet i sitt område, var det en vekst i årsverk på 3,5 prosent. Region nord og Region øst hadde en nedgang i antall årsverk fra 2011 til 2012, på henholdsvis 3,7 og 5,5 prosent.