Samfunnsspeilet: 2010/5-6

I denne utgaven kan du blant annet lese mer om befolkningsveksten rundt Oslo, bedret folkehelse de siste 30 årene og om at de fleste bor romslig i eide boliger.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Bedret folkehelse siste 30 år

  Mye tyder på at vi i dag har bedre helse enn for 30 år siden.

 • Mindre utsatt - men hvem utsettes hvor?

  Vi må antakelig mer enn 20 år tilbake for å finne mindre kriminalitet enn det vi har i dag, men lovbruddsbildet er endret, og nedgangen gjelder ikke for alle typer lovbrudd.

 • De fleste bor romslig i eide boliger

  De fleste av oss bor i dag i en bolig vi selv eier. Vi bor romslig, oftest i enebolig eller i småhus. Slik har det ikke alltid vært.

 • Stabil yrkesdeltakelse, men økt ledighet

  Sysselsettingen falt med rundt 10 000 personer fra 2008 til 2009, og arbeidsledigheten økte med 15 000 ifølge arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

 • En av tre spiller et instrument

  Vi bruker stadig mer tid på fysiske aktiviteter, og seks av ti trener mer enn en gang i uka.

 • Økte inntekter og høyere forbruk

  Det var et godt år for økonomien i norske husholdninger i 2008, selv om inntektene økte noe mindre enn året før.

 • Befolkningsvekst rundt Oslo

  Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo.

 • Sosialhjelp - sikkerhetsnett for hvem?

  I 2009 mottok 117 700 personer sosialhjelp, noe som utgjør 2,4 prosent av befolkningen.

 • En av tre har høyere utdanning

  Antallet studenter har økt de siste ti årene, og i 2009 var det 235 000 studenter ved universiteter og høgskoler.

 • Svekket helse - mindre sosial kontakt

  I denne artikkelen skal vi se på ulike former for sosial kontakt, og da vil vi også peke på grupper som har lite kontakt med familie og venner, eller som helt mangler venner.

 • Velferd i endring

  Finanskrisen har antakelig bidratt til både økt arbeidsledighet og flere sosialhjelpstilfeller i løpet av det siste året.

 • Fra kjøpefest til edruelighet

  Gjennom 2008 og 2009 førte finanskrisen til at husholdningene tråkket kraftig på bremsepedalen.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.