Samfunnsspeilet: 2007/3

Denne utgaven av Samfunnsspeilet er viet helsestatistikk. Artiklene omhandler blant annet dødelighet, fruktbarhet, likheter og ulikheter mellom menn og kvinners helse, samt helsedata for kommunene.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Mest til skade?

  I Sverige og Norge har mammografiscreeningen ført til at hyppigheten av brystkreft har økt sterkt i de screenede aldersgruppene, men screeningen har ikke redusert brystkrefthyppigheten i høyere alder og har ikke hatt effekt på brystkreftdødeligheten i befolkningen.

 • Høyest dødelighet blant ufaglærte menn

  I denne artikkelen vil vi studere sosiale ulikheter i dødelighet i Norge over en lang periode etter 1960. Som mål for sosial status vil vi bruke sosioøkonomisk status blant yrkesaktive, som i hovedsak bygger på yrke.

 • Kvinners og menns helse - flere likheter enn ulikheter?

  Kvinner rapporterer flere symptomer på sykdom og bruker flere helsetjenester enn det menn gjør.

 • Hvorfor data fra allmennlegetjenesten?

  På begynnelsen av 90-tallet var det flere fagmiljøer som arbeidet for å få samlet data fra allmennlegene via pasientjournalene.

 • Hva slags problemer går vi til fastlegen med?

  Psykiske lidelser er den hyppigste grunnen til å besøke legen for både unge og voksne, mens eldre har plager som høyt blodtrykk og hjertesykdom.

 • Bare halvveis i satsingen på barns psykiske helse

  I opptrappingsplanen for psykisk helse er målsettingen 800 flere årsverk til psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i løpet av tiårsperioden 1999-2008.

 • Forbruk av private tannhelsetjenester øker mest

  Private tannhelsetjenester har blitt mer dominerende de siste 20 årene.

 • Stange kommune tar pulsen

  Nye nettportaler gjør det langt lettere å samle inn lokale helse- og levekårsdata.

 • Tett med hytter i Trysil

  Trysil er ikke bare blant kommunene med flest hytter her i landet. Der bygges det også flere hytter enn i noen annen kommune.

 • Kvinner i Norge blant Europas mest fruktbare

  Sammen med de andre nordiske landene har Norge høy fruktbarhet i europeisk sammenheng.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.