212679_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/pppvare/aar
212679
Sveits og Norge dyrest i Europa
statistikk
2015-06-22T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
pppvare, Prisnivå på varer og tjenester, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false
Norge og Sveits dyreste land i Europa. Statistikken viser priser på varer og tjenester i Europa. Norge hadde i 2014 høyeste priser på alkohol og tobakk, men strømpris under snittet.

Prisnivå på varer og tjenester2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sveits og Norge dyrest i Europa

Nye beregninger av prisnivå i europeiske land viser at EFTA-landene Sveits og Norge hadde Europas høyeste prisnivå i 2014. Det norske prisnivået på alkohol og tobakk var spesielt høyt, mens prisene på elektrisitet, audiovisuelt utstyr og møbler derimot lå rundt det europeiske gjennomsnittet.

Prisnivå på varer og tjenester. Utvalgte land. Indeks. EU28=1001
2014
1Kilde: Eurostat
Norge148
Island117
Sverige125
Danmark138
Finland123
Frankrike108
Italia102
Polen56
Storbritannia122
Tyskland102
Figur 1. Prisnivå i Norge for utvalgte produktgrupper. Indeks. EU28=100

Norge hadde i 2014 et prisnivå for varer og tjenester til konsum i husholdningene som var 48 prosent over det gjennomsnittlige prisnivået i de 28 EU-landene (EU28=100). Sveits' (gjennomsnittspriser) lå enda høyere: 54 prosent over EU-landene. Danmark lå 38 prosent, Sverige 25 prosent og Finland 23 prosent over gjennomsnittet i EU28. Det betyr at prisnivået i Norge også var omkring 7 prosent høyere enn i Danmark, 18 prosent høyere enn i Sverige og 20 prosent høyere enn i Finland.

Store forskjeller mellom nordvest og sørøst

Det er tydelige geografiske skillelinjer hva angår prisnivå blant de europeiske landene. Land i Nordvest-Europa, altså de nordiske landene, Storbritannia, Irland og Benelux-landene, i tillegg til Sveits, har de høyeste prisene. I mellomsjiktet finner vi Frankrike, samt land i Mellom- og Sør-Europa. Prisene er desidert lavest i øst og sørøst, og spesielt på Balkan. Makedonia, Bulgaria og Albania var i 2014 de relativt sett billigste landene i Europa. I disse landene er det generelle prisnivået på omkring en tredel av det norske.

Behagelig norsk prisnivå på elektrisitet, audiovisuelt utstyr og møbler

Selv om Norge ligger på [pristoppen i Europa] for varer og tjenester sett under ett, er dette slett ikke tilfellet for alle underliggende vare- og tjenestegrupper. Figuren viser det norske prisnivået for utvalgte vare- og tjenestegrupper sett i forhold til gjennomsnittet i de 28 EU-landene. Vi ser at det norske prisnivået for «Elektrisitet, fyringsoljer og annet brensel» ligger 10 prosent under det europeiske gjennomsnittet, og hele 43 prosent under Danmarks nivå, som er Europas klart høyeste. Det må imidlertid legges til at elektrisitetspriser kan variere mye fra år til år, ikke minst i Norge som har mye vannkraft. «Audiovisuelt utstyr» og «Møbler, tepper og annet gulvbelegg» er to andre varegrupper hvor Norge kommer ut med et prisnivå ned mot det europeiske gjennomsnittet.

Spesielt høyt norsk prisnivå på alkohol og tobakk

Enkelte produktgrupper utmerker seg med et særskilt høyt prisnivå for Norges del. Dette gjelder først og fremst de sterkt avgiftsbelagte produktene alkoholdrikker og tobakk. For denne gruppen er prisnivået i Norge nesten 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittet i EU, nesten dobbelt så høyt som i Danmark, og vel 80 prosent høyere enn i Sverige. Sammenlikninger av alkoholpriser mellom land er sammensatt på grunn av ulikheter i avgifter knyttet til forskjellig inndeling av alkoholklasser.

Matvareprisene klart lavere i Sverige og Danmark

Norge hadde også Europas høyeste prisnivå på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i 2014: 69 prosent over EU28. EFTA-landet Sveits har det nest høyeste prisnivået for denne gruppen, omkring 10 prosent lavere enn det norske. Prisnivået på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i våre to nærmeste naboland, Sverige og Danmark, er fortsatt klart lavere enn det norske, henholdsvis 42 og 22 prosent under.

Balkanland billigste ferieland

Hotell- og restauranttjenester er en annen gruppe hvor Norge utmerker seg med et spesielt høyt prisnivå, 76 prosent høyere enn EU28-snittet. For hotell- og restauranttjenester er det generelt høye lønnsnivået en faktor som gjør prisnivået i Norge høyt.

Makedonia, Albania, Bulgaria og Serbia hadde Europas laveste priser på hotell- og restauranttjenester i 2014. Prisnivået på disse tjenestene i landene på Balkan er på omkring en fjerdedel av nivået i Norge. Blant de ferielandene som er de mest populære for nordmenn, har Tyrkia og Portugal de laveste prisene, som ligger nesten 60 prosent under det norske. Prisnivået i Hellas og Spania er omkring halvparten av det norske, mens prisnivået på disse tjenestene i Frankrike, Storbritannia og Italia er omkring 35-40 prosent lavere. Blant de nordiske landene kommer Finland best ut, foran Sverige og Danmark. Sammenliknet med Norge er hotell- og restaurantprisene i Finland, Sverige og Danmark henholdsvis 27, 22 og 17 prosent lavere.

Det er viktig å huske at høyt eller lavt prisnivå i seg selv ikke sier noe om levestandarden i ulike land. Mengden varer og tjenester som kan kjøpes, avhenger ikke bare av prisnivået, men også av inntektsnivået. Prisnivåforskjeller mellom europeiske land har over tid ligget ganske stabilt. Endringer i prisnivå fra år til annet kan skyldes ulik prisstigning i landene, men ofte er valutakursendringer en vel så viktig årsak.

Prismaterialet i undersøkelsen er inklusive merverdiavgift, eventuelle subsidier, og ikke-refunderbare avgifter. Korttidstilbud og spesielle rabatter som ikke er tilgjengelige for alle konsumenter inkluderes i hovedsak ikke. Prisene samles inn i hovedstadsområdet i hvert land, og justeres senere til landsgjennomsnitt og årsgjennomsnitt.