21530_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21530
Luxembourg og Norge på topp
statistikk
2009-06-26T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Luxembourg og Norge på topp

Nye tall fra Eurostat viser at Norge i 2008 hadde Europas nest høyeste prisnivåjusterte bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger.

Volumindekser for BNP per innbygger, prisnivåjustert. Foreløpige tall 2008. EU27=100

BNP per innbygger brukes ofte som et mål på den materielle velstanden i et land. I 2008 var det norske nivået for prisnivåjustert BNP per innbygger hele 90 prosent over gjennomsnittet i de 27 EU-landene (EU27). Bare Luxembourg plasserer seg foran Norge på lista. Andre land som utmerker seg med et høyt prisnivåjustert BNP per innbygger, er Sveits, Irland og Nederland.

Skille mellom øst og vest i Europa

Landene øst i Europa har generelt et lavere nivå for BNP per innbygger enn landene vest i Europa. Unntakene er Tsjekkia og Slovenia, som begge har et høyere nivå enn Malta og Portugal. Nederst på lista finner vi landene vest på Balkan-halvøya samt Bulgaria, Romania og Tyrkia. I disse landene er prisnivåjustert BNP per innbygger på under halvparten av EUs gjennomsnittsnivå.

Bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. I denne undersøkelsen er BNP per innbygger omregnet med kjøpekraftspariteter slik at resultatene tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom landene (prisnivåjustert BNP per innbygger). Resultatene baserer seg på foreløpige nasjonalregnskapstall for 2008 samt nylige fremskrivninger av resultatene fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen . Reviderte resultater publiseres i desember i år.

Les mer i pressemeldingen fra Eurostat .

Tabeller: