21534_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21534
Høy norsk materiell velstand
statistikk
2008-06-26T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy norsk materiell velstand

Norge hadde i 2007 Europas nest høyeste bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, viser nye tall fra Eurostat.

BNP per innbygger brukes ofte som et mål på den materielle velstanden i et land. I 2007 var BNP per innbygger i Norge hele 84 prosent høyere enn gjennomsnittet av de 27 EU-landene (EU27). Bare Luxembourg plasserer seg foran Norge på lista. Andre land som utmerker seg med et høyt BNP per innbygger, er Irland, Sveits, Nederland, Island, Østerrike, Sverige og Danmark.

Skille mellom "nye" og "gamle" EU-land

BNP i de relativt ferske medlemslandene i Øst-Europa ligger jevnt over på et lavere nivå enn BNP i de vestlige landene. Blant EU-landene kommer Romania og Bulgaria dårligst ut med et resultat godt under halvparten av gjennomsnittet. Polen, Latvia og Litauen har også et tilsynelatende lavt materielt velstandsnivå. I disse landene er BNP per innbygger 40-50 prosent lavere enn gjennomsnittet. Tsjekkia og Slovenia er unntakene, begge er i nærheten av "vestlig" nivå.

Volumindekser for BNP per innbygger, prisnivåjustert. Foreløpige tall 2007. EU27=100
  BNP per innbygger, prisnivåjustert
Albania 22
Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia 29
Serbia 35
Bulgaria 38
Romania 41
Tyrkia 42
Polen 54
Kroatia 55
Latvia 58
Litauen 60
Ungarn 63
Slovakia 69
Estland 72
Portugal 75
Malta 77
Tsjekkia 82
Slovenia 89
Kypros 93
Hellas 98
Italia  101
Spania  107
Frankrike  111
Tyskland  113
Finland  116
Storbritannia  116
Belgia  118
Danmark  123
Sverige  126
østerrike  128
Island  129
Nederland  131
Sveits  137
Irland  146
Norge  184
Luxembourg  276
Kilde:  Eurostat.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som skapes/produseres i et land. BNP omfatter verdiskapingen i all markedsrettet næringsvirksomhet, dessuten offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og produksjon for eget bruk. BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. I denne undersøkelsen er BNP per innbygger omregnet med kjøpekraftspariteter slik at resultatene tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom landene (prisnivåjustert BNP per innbygger). Resultatene baserer seg på foreløpige nasjonalregnskapstall for 2007 samt nylige fremskrivninger av resultatene fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen .

Les mer i pressemeldingen fra Eurostat .