21536_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21536
Små endringer i prisnivå og BNP
statistikk
2007-12-19T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2005-2006, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer i prisnivå og BNP

Forskjellene i prisnivå mellom landene i Europa endret seg lite i perioden 2004-2006. Island, Danmark, Norge og Sveits hadde i 2006 de høyeste prisnivåene i Europa.

Relativt prisnivå for personlig konsum i utvalgte land. 2006. EU27=100. Foreløpige tall

I 2006 lå prisnivået på varer og tjenester til personlig konsum (summen av husholdningenes egne konsumutgifter og individuelle tjenester levert av det offentlige og ideelle organisasjoner) 42 prosent over det gjennomsnittlige EU-nivået i både Norge, Island og Danmark. Dette er omtrent 13 prosent høyere enn nivået i Irland, 17 prosent over Finlands nivå og 19 prosent høyere enn i Sverige.

Av de fire største EU-landene har Storbritannia det høyeste prisnivået på personlig konsum, omkring 13 prosent over EU-snittet. Frankrike, Tyskland og Italia ligger noe lavere, med omtrent 5 prosent over gjennomsnittet. Prisnivået i EUs "nye" medlemsland er fortsatt, med unntak av Kypros, klart lavere enn i de 15 "gamle" landene. I perioden fra 2004 til 2006 kan det se ut til at det har vært en utvikling mot et mer enhetlig europeisk prisnivå.

Dette går frem av den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen for årene 2004-2006, som nettopp er fremlagt av Eurostat. 37 europeiske land deltok i undersøkelsen. Blant disse er Albania, Montenegro, Serbia og Bosnia-Herzegovina inkludert fra 2005.

BNP 2004-2006: Små endringer, vekst i Estland og Latvia

Hvis vi sammenlikner befolkningens levekår i ulike land ved hjelp av bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger korrigert for landenes relative prisnivå, har det generelt vært små endringer i perioden 2004-2006. Unntakene er flere land i øst-Europa. Estland, Latvia, Romania, Slovenia og Litauen har alle hatt en klar vekst i perioden. Men også Norge og Luxembourg har hatt tydelig relativ vekst i prisnivåjustert BNP fra 2004 til 2006.

Bare Luxembourg foran Norge

I 2006 var Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger nest høyest i Europa. Bare Luxembourg plasserer seg foran Norge på lista, mens det er et langt sprang ned til andre høyinntektsland som Irland, Sveits, Nederland og Island. Norges resultat er 86 prosent høyere enn gjennomsnittet i EU27, og nesten 50 prosent over Danmarks og Sveriges nivå. Forskjellene internt i EU er fremdeles betydelige når det gjelder prisnivåjustert BNP per innbygger. Nivået i flere av de østeuropeiske EU-landene, som Estland, Ungarn og Slovakia, var i 2006 på bare rundt halvparten av nivået i for eksempel Irland, Nederland, østerrike og Danmark.

BNP per innbygger, prisnivåjustert, utvalgte land. 2006. EU27=100. Foreløpige tall

Lavt prisnivå og BNP på Balkan

Albania, Bosnia-Hercegovina, Serbia og Montenegro deltok i undersøkelsen for første gang i 2005. De fire landene fra Balkan plasserer seg langt ned på tabellen når det gjelder prisnivåjustert BNP per innbygger. Serbia og Montenegro kommer best ut, tett opptil nivået i de to ferskeste EU-landene Romania og Bulgaria. Albania havner nederst på tabellen, med et prisnivåjustert BNP per innbygger på bare rundt en femtedel av EU-snittet.

Prisnivået i de fire landene er også lavt. I 2006 var prisnivået på personlig konsum i Albania, Bosnia-Hercegovina, Serbia og Montenegro på under halvparten av gjennomsnittlig EU-nivå. Dette er også rundt 5 til 10 prosent lavere enn i de fleste av EUs østlige medlemsland, som Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia, Ungarn og Polen. I undersøkelsen er det bare den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia og Bulgaria som har et lavere prisnivå.

Les Pressemelding og Analyse fra Eurostat.

Norsk kjøpekraft i global sammenheng

17. desember 2007 ble resultater fra den globale kjøpekraftsundersøkelsen for 2005 publisert. Resultatene bygger på data fra tall fra nasjonalregnskap samt undersøkelser av prisnivåer. Undersøkelsen omfatter 147 land i Afrika, Asia, Midt-østen, Sør-Amerika, CIS-land (tidligere Sovjetstater) samt land innen OECD/Eurostat området. I OECD tallene inngår blant annet USA, Canada, Japan, Australia, Mexico. Norge deltar i den internasjonale undersøkelsen gjennom den europeiske undersøkelsen ledet av Eurostat. Arbeidet med den globale undersøkelsen ledes av en koordinerende enhet lokalisert i Verdensbanken, Washington. Mer om globale resultater fra Verdensbanken.

Tabeller: