21538_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21538
Store kontraster i Europa
statistikk
2007-07-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Store kontraster i Europa

Prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i EU-landet med de høyeste inntektene var syv ganger så høyt som i EU-landet med lavest inntekt i 2006. I Europa sett under ett holder Norge fortsatt stillingen som landet med nest høyest BNP per innbygger.

Blant de 27 EU-landene varierte prisnivåjustert BNP per innbygger i 2006 fra 63 prosent under gjennomsnittet i Bulgaria, til 180 prosent over gjennomsnittet i Luxembourg. I grove trekk gir resultatene samme bilde som året før. Som tidligere ligger Luxembourg klart på topp i Europa, noe som delvis kan forklares med at landet har en stor andel arbeidstakere som er bosatt i nabolandene, og som dermed bidrar til verdiskapningen uten å telle med i den innenlandske befolkningen. Norge kommer svært godt ut i undersøkelsen, 87 prosent over gjennomsnittet av EU27. Dette er 55 prosent over Sveriges nivå og 47 prosent over nivået i Danmark.

Skille mellom øst og vest i Europa

De ferske medlemslandene Bulgaria og Romania har ikke uventet EUs laveste BNP per innbygger, selv når det er tatt hensyn til det lave prisnivået. Undersøkelsen viser ellers at de østlige landene jevnt over kommer ut på et lavere nivå enn de vestlige. Polen, Latvia og Litauen kommer ut med et resultat 40-50 prosent under gjennomsnittet i EU. Unntakene er Tsjekkia og Slovenia, som begge er i nærheten av "vestlig" nivå, og over Portugal på lista.

Volumindekser for bruttonasjonalprodukt per innbygger,
prisnivåjustert. Foreløpige anslag 2006. EU27=100
BNP per innbygger,
prisnivåjustert
Luxembourg  280
Norge  187
Irland  144
Island  134
Sveits  133
Nederland  131
østerrike  129
Danmark  127
Belgia  123
Sverige  121
Storbritannia  118
Finland  117
Frankrike  113
Tyskland  113
Italia  104
Spania  102
Kypros 94
Hellas 89
Slovenia 87
Tsjekkia 79
Malta 77
Portugal 75
Estland 67
Ungarn 66
Slovakia 63
Litauen 58
Latvia 56
Polen 53
Kroatia 50
Romania 38
Bulgaria 37
Tyrkia 29
Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia 27
Kilde:  Eurostat.

BNP anses av mange for å være et brukbart mål for et lands totale økonomiske aktivitet, og kan også anvendes til sammenlikninger av økonomisk utvikling mellom land. I denne undersøkelsen er BNP per innbygger omregnet med kjøpekraftspariteter, noe som tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom land. Anslagene baserer seg på foreløpige nasjonalregnskapstall for 2006 og nylige fremskrivninger av resultatene fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen.

Les pressemeldingen fra Eurostat.