21542_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21542
Norge fremdeles på pristoppen
statistikk
2006-06-20T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norge fremdeles på pristoppen

De første, foreløpige resultatene fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen 2005 bringer ingen store overraskelser for Norges del: Sammen med Island, Sveits og Danmark har Norge stadig Europas høyeste prisnivå, men også høye inntekter.

Som i tidligere år ligger Island, Norge, Sveits og Danmark på pristoppen i Europa. Når den innbyrdes rekkefølgen mellom disse landene endrer seg noe fra år til år, har dette ofte sammenheng med endringer i valutakursene. Det vil også ha en viss betydning om man ser på prisnivå for økonomien som helhet eller begrenser seg til varer og tjenester til konsum i husholdningene.

Formålet med den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen, som i dag omfatter de aller fleste europeiske land, er å kartlegge det relative prisnivået i deltakerlandene. Resultatene brukes i sin tur til å prisnivåjustere tall fra landenes nasjonalregnskap, som for eksempel bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Dette sikrer oss blant annet mot at land med spesielt høyt prisnivå får overvurdert sin relative posisjon i en internasjonal sammenligning.

Prisnivå og inntektsnivå ofte hånd i hånd

Hvis vi kun ser på konsumvarer og -tjenester, lå Norge i 2005 44 prosent over gjennomsnittet for de 25 EU-landene. Island lå enda noe høyere, mens Sveits og Danmark plasserte seg litt under Norges nivå. Øvrige land med et høyt relativt prisnivå var Irland, Finland og Sverige, som alle lå drøyt 20 prosent høyere enn EU-gjennomsnittet.

De fire landene med det høyeste prisnivået plasserer seg imidlertid også høyt opp på lista over BNP per innbygger, justert for prisnivåforskjeller. Luxembourg, som ofte blir sett på som et land med en litt spesiell økonomi, havner på topp her, fulgt av Norge. Prisnivåjustert BNP per innbygger i Norge ligger 65 prosent over gjennomsnittet for de 25 EU-landene, 33 prosent høyere enn Danmark eller 43 prosent over Sveriges nivå.

Øvrige land som utmerker seg med et høyt BNP per innbygger (mer enn 20 prosent over EU-nivået) er Irland, Sveits, Island, Danmark, Nederland og Østerrike. Det er verdt å merke seg at de to sistnevnte landene, i likhet med Luxembourg, ikke har påfallende høye prisnivåer. Det er dermed ikke nødvendigvis slik at prisnivå og inntektsnivå går hånd i hånd.

Nye EU-land på bånn

I den andre enden av skalaen finner vi ikke uventet EUs nye medlemsland i Sentral- og Øst-Europa, og kandidatlandene Bulgaria, Kroatia, Romania og Tyrkia. I flertallet av disse landene lå prisnivået i 2005 mellom 30 og 50 prosent under gjennomsnittet i EU. Imidlertid har disse landene også et vesentlig lavere inntektsnivå. Prisnivåjustert BNP per innbygger er lavest i kandidatlandene Makedonia, Tyrkia, Bulgaria og Romania, mens flertallet av de øvrige landene ligger mellom 39 og 53 prosent under gjennomsnittet for EU-landene totalt. Bare Kypros, Slovenia, Tsjekkia og Malta kan skilte med et BNP per innbygger på høyde med "gamle" EU-land som Portugal eller Hellas.

Foreløpige tall

Tallene som vi baserer oss på her er foreløpige anslag, og det kan forventes mindre endringer i resultatene etter hvert som mer eksakt informasjon om priser og forbruksmønstre i 2005 trekkes inn i beregningene. Det er imidlertid ingen grunn til å anta at det overordnede bildet vil bli vesentlig forandret. Oppdaterte resultater vil bli publisert i desember.

Les Eurostats pressemelding .

Tabeller: