21544_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21544
Norge på pris- og inntektstoppen
statistikk
2005-12-22T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2003-2004, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norge på pris- og inntektstoppen

De fem nordiske landene, Irland og Sveits utmerker seg også i 2003 og 2004 med de høyeste prisnivåene i Europa. I Norden gjelder dette særlig Danmark, Island og Norge, og i noe mindre grad Finland og Sverige. Alle disse landene har likevel et høyt bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, selv etter at det er tatt hensyn til det høye prisnivået.

I 2004 var det norske prisnivået 28 prosent høyere enn gjennomsnittet for de 25 EU-landene (EU25), mens prisnivåjustert BNP per innbygger lå 54 prosent over EU25.

Dette går frem av resultatene fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen for 2003 og 2004, som nylig ble lagt frem av Eurostat. Undersøkelsen kartlegger prisnivået i 31 europeiske land, og resultatene brukes først og fremst til å prisnivåjustere indikatorer som for eksempel BNP per innbygger i ulike land.

Et broket europeisk bilde

Hvis vi konsentrerer oss om 2004-resultatene, ser vi at prisnivået i Danmark, Sveits og Norge ligger om lag 30 prosent høyere enn gjennomsnittet i EU25. Også Island ligger omtrent på nivå med Norge, mens Irland, Sverige og Finland alle har et prisnivå noe nærmere EU-gjennomsnittet. Blant de fire største EU-landene skiller Italia seg ut med et prisnivå som er noe lavere enn i Frankrike, Storbritannia og Tyskland, som ligger svært jevnt.

Relativt prisnivå i utvalgte land. 2004. EU25=100

Innenfor EU-/EFTA-området finner vi de laveste prisnivåene i Polen, Litauen, Latvia, Slovakia og Tsjekkia, som alle ligger rundt 50 prosent lavere enn EU25, eller cirka 60 prosent under Norges nivå. Også innenfor det "gamle" EU med 15 medlemsland varierer prisnivået betydelig: I Hellas og Portugal utgjør prisnivået kun drøyt 60 prosent av nivået i Danmark.

Alkohol og tobakk, matvarer og tjenesteytelser trekker prisnivået opp

Hvis vi kun ser på varer og tjenester til personlig konsum, ligger prisnivået i Norge 38 prosent over EU25, omtrent på samme nivå som Danmark og 14 prosent høyere enn Sverige. Det er særlig produktgruppene alkohol og tobakk og matvarer som utmerker seg med et høyt prisnivå i Norge, i tillegg til tjenesteytelser. Når det gjelder de to første produktgruppene, er det langt på vei rimelig å se det høye prisnivået som et utslag av bevisste, politiske valg, mens prisnivået på tjenesteytelser i all hovedsak er bestemt av det relativt høye lønnsnivået i Norge.

Nedgang i relativt prisnivå skyldes svakere krone

Målt opp mot EU25 viser det relative prisnivået i Norge en nedgang fra 2003 til 2004. Siden kjøpekraftsundersøkelsen primært er en kartlegging av relativt prisnivå i ulike land på et gitt tidspunkt, kan det være grunn til å advare mot å tillegge dette stor vekt. Det er likevel naturlig å se nedgangen på drøyt 5 prosent i lys av utviklingen i kronekursen: Fra 2003 til 2004 svekket kronen seg med 4,6 prosent mot euro, noe som umiddelbart bidro til å "gjøre Norge billigere" sett fra utlandet. Lavere prisstigning i Norge enn i de fleste andre europeiske land trakk i samme retning.

For det store flertallet av landene er det ingen store endringer i det relative prisnivået fra 2003 til 2004.

Klar sammenheng mellom prisnivå og inntektsnivå

Relativt prisnivå sier isolert sett ingenting om befolkningens materielle levekår i ulike land. Vil vi frem til en slik indikator, må vi se prisnivåstatistikken i lys av et internasjonalt sammenlignbart inntektsmål, som for eksempel BNP per innbygger.

Som i tidligere år skiller Luxembourg seg ut med det klart høyeste prisnivåjusterte BNP per innbygger i Europa. Inntektsnivået målt ved BNP per innbygger var i både 2003 og 2004 mer enn dobbelt så høyt i Luxembourg som i EU sett under ett, og cirka 50 prosent høyere enn i Norge, som havner som nummer to på listen. I 2004 lå Norges prisnivåjustert BNP per innbygger 54 prosent over EU25, noe som er 26 prosent høyere enn Danmark og 30 prosent høyere enn Sverige.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger, prisnivåjustert, i utvalgte land. 2004. EU25=100

I tillegg til Luxembourg og Norge omfatter listen over klare "høyinntektsland" Irland, Sveits, Nederland, Island, Østerrike og Danmark. I alle disse landene ligger prisnivåjustert BNP per innbygger over 20 prosent høyere enn gjennomsnittet i EU. Ovenfor har vi kommentert at mange av disse landene også har et høyt prisnivå, og det er et gjennomgående trekk i denne typen analyser at inntektsnivå og prisnivå ofte går hånd i hånd. Denne sammenhengen er imidlertid ikke entydig, da verken Nederland eller Østerrike utmerker seg med spesielt høyt prisnivå.

Prisnivåjustert BNP per innbygger er lavest i Tyrkia, Bulgaria og Romania, med mindre enn en tredel av nivået i EU25. Blant landene i EU-/EFTA-området er inntektsnivået lavest i de tre baltiske landene, i Polen og Slovakia. De nye EU-landene i Sentral- og Øst-Europa er imidlertid ingen homogen gruppe: Mens prisnivåjustert BNP per innbygger i Latvia utgjør 43 prosent av EU-gjennomsnittet, er tilsvarende tall for Slovenia 79 prosent og for Tsjekkia 71 prosent. De to sistnevnte landene ligger dermed på om lag samme nivå som de "gamle" EU-landene Hellas og Portugal.

Tabeller: