21546_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21546
BNP per innbyggjar i Noreg nest høgast i Europa
statistikk
2005-06-06T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

BNP per innbyggjar i Noreg nest høgast i Europa

Noreg held stillinga som landet med Europas nest høgaste prisnivåjusterte bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbyggjar i 2004. Prisnivåjustert BNP per innbyggjar er høgast i Luxembourg, og lågast i dei nye medlemslanda i EU og i kandidatlanda.

Resultata for Noreg ligg 53 prosent over gjennomsnittet i dei 25 EU-landa (EU25), om lag 30 prosent over Sverige og Finland, og 25 prosent over nivået i Danmark. Portugal og Hellas har det lågaste BNP per innbyggjar mellom dei "gamle" medlemslanda i EU (EU15). I dei fleste av dei ti nye medlemslanda er prisnivåjustert BNP per innbyggjar stadig vesentleg lågare enn gjennomsnittet i EU. I Polen og i dei tre baltiske landa utgjer prisnivåjustert BNP per innbyggjar til dømes berre ein knapp tredel av Noreg sitt nivå.

Volumindeksar for
bruttonasjonalprodukt
per innbyggjar, prisnivåjustert.
Førebelse overslag. 2004.
EU25=100
  BNP per innbyggjar,
prisnivåjustert
Luxembourg  223
Noreg  153
Irland  139
Sveits  130
Austerrike  122
Danmark  122
Nederland  120
Storbritannia  119
Belgia  119
Sverige  116
Island  116
Finland  115
Frankrike  111
Tyskland  109
Italia  105
Spania 98
Hellas 82
Kypros 82
Slovenia 78
Portugal 73
Malta 72
Tsjekkia 72
Ungarn 61
Slovakia 52
Estland 50
Litauen 48
Polen 47
Kroatia 46
Latvia 43
Romania 32
Bulgaria 30
Tyrkia 29
Kjelde:  Eurostat.

I undersøkinga er BNP per innbyggjar omrekna med kjøpekraftsparitetar, noko som tek høgde for skilnader i prisnivå mellom land. Overslaga baserer seg på førebelse nasjonalrekneskapstal for 2004 og framskrivingar av resultat frå den europeiske kjøpekraftsundersøkinga i 2003 .

Les pressemelding frå Eurostat .