21548_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21548
Høyt BNP per innbygger tross høye priser
statistikk
2005-01-12T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2003, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt BNP per innbygger tross høye priser

Prisnivået i Norge var også i 2003 blant de høyeste i Europa, 30 prosent over gjennomsnittet for de 15 daværende EU-landene sett under ett, men bare marginalt høyere enn i Danmark. Samtidig lå Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, justert for prisnivåforskjeller mellom landene, 35 prosent over gjennomsnittet i EU.

Dette fremgår av den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen 2003, som kartlegger prisnivået i 31 europeiske land og bruker prisnivåindikatorene for hvert enkelt land til å beregne et "prisnivåjustert BNP per innbygger." Samtidig med de foreløpige resultatene for 2003, har Eurostat lagt frem endelige tall for 2002. Vi vil her fokusere på 2003, da de foreløpige tallene for et gitt år erfaringsmessig ikke avviker vesentlig fra de endelige.

Prisnivået høyest i Sveits, Norge og Danmark

Sveits, Norge og Danmark hadde det høyeste prisnivået i Europa i 2003, rundt 30 prosent over gjennomsnittet i de 15 daværende EU-landene. Også Island og Sverige hadde et høyt relativt prisnivå, mens Finland lå noe nærmere det europeiske gjennomsnittet, omtrent på nivå med Tyskland. I de fleste sentral- og østeuropeiske landene som senere er blitt EU-medlemmer, var prisnivået rundt halvparten av gjennomsnittet i EU15. Selv innenfor det "gamle" EU med 15 medlemmer var imidlertid forskjellene mellom landene betydelige: Prisnivået i Portugal og Hellas utgjorde i 2003 bare rundt 60 prosent av prisnivået i Danmark.

Hovedtrekkene blir ikke vesentlig forandret dersom vi begrenser oss til å se på varer og tjenester til personlig konsum. Norge og Sveits topper listen, med et relativt prisnivå 39 prosent over det europeiske gjennomsnittet. Deretter følger Danmark og Island. Også Finland, Sverige og Irland utmerker seg med et høyt prisnivå på forbruksvarer og tjenester.

Det er spesielt varegruppene alkoholholdige drikkevarer og tobakk, hotell- og restauranttjenester, transport, matvarer og alkoholfrie drikkevarer, samt gruppen "andre varer og tjenester," som fremstår med et høyt relativt prisnivå i Norge. Den sistnevnte gruppen omfatter blant annet varer og tjenester til personlig pleie, videre smykker, ur og reiseeffekter, og ulike personlige tjenesteytelser.

Relativt prisnivå for BNP og
personlig konsum. 2003.
EU15=100
  BNP Personlig
konsum
Belgia 99                     100
Bulgaria 34 34
Danmark  128  133
Estland 55 52
Finland  108  118
Frankrike  102  101
Hellas 77 77
Irland  114  119
Island  122  128
Italia 95 98
Kypros 88 89
Latvia 46 46
Litauen 46 44
Luxembourg  111  109
Malta 65 66
Nederland  104  101
Norge  130  139
Polen 47 46
Portugal 75 77
Romania 35 33
Slovakia 46 43
Slovenia 72 72
Spania 84 81
Storbritannia  101  100
Sveits  133  139
Sverige  116  118
Tsjekkia 51 48
Tyrkia 49 47
Tyskland  107  108
Ungarn 54 51
østerrike  102  104
Kilde:  Eurostat.

Prisnivåjustert BNP per innbygger: Luxembourg på topp, Norge nummer to

Prisnivået er høyt i Norge, men det er også inntektsnivået. BNP per innbygger lå i 2003 hele 35 prosent over gjennomsnittet i EU15, selv etter at det er justert for prisnivåforskjeller mellom landene. Som i tidligere år lå Luxembourg klart på topp i Europa, noe som delvis kan forklares med at landet har en stor andel arbeidstakere som er bosatt i nabolandene, og som dermed bidrar til verdiskapningen uten å telle med i den innenlandske befolkningen. Etter Luxembourg fulgte Norge, Irland, Sveits og Danmark. Finland og Sverige lå henholdsvis 4 og 6 prosent over EU-gjennomsnittet.

BNP per innbygger, prisnivåjustert. 2003. EU15=100

Samvariasjonen mellom relativt prisnivå og prisnivåjustert BNP per innbygger. 2003

Prisnivået i de fleste av EUs nye medlemsland er lavt i forhold til EU15, men likevel ligger prisnivåjustert BNP per innbygger i disse landene stort sett langt under nivået i de "gamle" EU-landene. Bare Kypros, Malta og Slovenia kom i 2003 opp på nivå med land som Portugal og Hellas. I Polen og de tre baltiske landene utgjorde prisnivåjustert BNP per innbygger mellom 38 og 45 prosent av gjennomsnittet i EU15, noe som imidlertid var langt over nivået i Bulgaria, Romania og Tyrkia. Hvis vi sammenligner med tidligere år, ser det ut til at de fattigste deltakerlandenes relative posisjon er i langsom bedring.

Sammenheng mellom prisnivå og inntektsnivå

I sammenligninger mellom land ser vi ofte at høyt prisnivå og høyt inntektsnivå går hånd i hånd. Figuren, som er basert på 2003-tallene fra kjøpekraftsundersøkelsen, illustrerer dette. Her representerer hvert punkt i diagrammet et land, mens vi måler prisnivåjustert BNP per innbygger langs den vannrette aksen, og relativt prisnivå langs den loddrette.

Det er viktig å være klar over denne sammenhengen når en skal tolke resultatene av kjøpekraftsundersøkelsen: Det relative prisnivået i et land sier isolert sett ingenting om materiell levestandard, men kommer først til sin fulle rett når det relateres til et inntektsmål, som for eksempel BNP.

Flere tall i Eurostats statistikkdatabase " New Cronos ".