21558_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21558
Nest høyest BNP per innbygger i Europa
statistikk
2002-08-01T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2000, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nest høyest BNP per innbygger i Europa

Bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i Norge ligger 43 prosent over gjennomsnittet i EU, mens privat forbruk er mer på linje med EU-landene. Her er det tatt hensyn til forskjeller i prisnivå landene imellom. Det relative prisnivået i Norge ligger 29 prosent høyere enn i EU sett under ett.

Eurostat har nylig fremlagt tall for blant annet prisnivå og prisnivåjustert BNP i de 31 landene som deltar i den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen. Dette er foreløpige tall for 2000. De endelige resultatene foreligger først ved årsskiftet.

BNP per innbygger, prisnivåjustert, i utvalgte europeiske land, 2000. EU15=100

Bruttonasjonalprodukt per innbygger: Norge i toppskiktet

Luxembourg og Norge er de to landene som har høyest prisnivåjusterte BNP per innbygger. Disse landene ligger henholdsvis 94 og 43 prosent over gjennomsnittet for de 15 EU-landene. Enkelte særtrekk ved de to landenes økonomi bidrar til å forklare dette. Luxembourg har et stort antall arbeidstakere som er bosatt i nabolandene, og som dermed bidrar til verdiskapningen i landet, men som ikke inngår i den innenlandske befolkningen. Dessuten har landet en betydelig grensehandel. I Norges tilfelle spiller oljeprisen inn i vesentlig grad. Høy oljeeksport og det forhold at oljeprisen bestemmes på verdensmarkedet, gjør at resultatene for Norge vil variere med utviklingen i oljeprisen.

EFTA-landene Island, Norge og Sveits har alle et vesentlig høyere prisnivåjustert BNP per innbygger enn gjennomsnittet i EU. Blant de nordiske landene ligger Danmark, Island og Norge relativt høyt. Finland og Sverige ligger nær EU-gjennomsnittet, i likhet med de store EU-landene Frankrike, Italia, Storbritannia og Tyskland.

Alle EUs søkerland har et lavere prisnivåjustert BNP per innbygger enn EU-gjennomsnittet, men Kypros og Slovenia ligger omtrent på høyde med EU-land som Hellas og Portugal. Søkerlandene i Sentral- og Øst-Europa, samt Tyrkia, har et vesentlig lavere prisnivåjustert BNP per innbygger enn EU-landene, men også i denne gruppen er forskjellene mellom landene store. Generelt vil land med lavt BNP per innbygger ofte også ha et lavt relativt prisnivå, slik at en prisnivåjustering av nasjonalregnskapstallene bidrar til å utjevne forskjellene mellom "rike" og "fattige" land.

Relativt prisnivå for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner i utvalgte europeiske land, 2000. EU15=100

Privat forbruk per innbygger, prisnivåjustert, i utvalgte europeiske land, 2000. EU15=100

Privat forbruk på nivå med EU-landene

Privat forbruk justert for forskjeller i prisnivå ligger omtrent på samme nivå i Norge som i EU sett under ett. I slike sammenlikninger er det vanlig å skille mellom "personlig konsum" og "konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner". Personlig konsum består av varer og tjenester som husholdninger og ideelle organisasjoner kjøper direkte, samt den delen av det offentlige forbruk som konsumeres individuelt, for eksempel helsetjenester og utdanning. Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner omfatter derimot kun de varer og tjenester som disse kjøper og betaler av egen lomme.

Ser man på personlig konsum, ligger Norge 7 prosent over gjennomsnittet i EU. Luxembourg (39 prosent over EU), Island (24 prosent) og Østerrike (11 prosent) topper denne sammenlikningen. Sverige ligger noe under EU-gjennomsnittet, men foran Finland og enkelte av EUs medlemsland i Sør-Europa. De fleste av EUs søkerland har et personlig konsum per innbygger som ligger vesentlig lavere.

Bildet endrer seg noe dersom en ser på konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner. Norge ligger her 2 prosent under EU, men dette avviket er så lite at nivået kan sies å være det samme i Norge som i EU. Konsum i husholdningene er høyest i Luxembourg (45 prosent over EU), Sveits (20 prosent), Island (14 prosent) og Østerrike (12 prosent). Finland og Sverige ligger henholdsvis 18 og 16 prosent under EU-gjennomsnittet, omtrent på nivå med Spania.

Høyt prisnivå i de nordiske land, Storbritannia og Sveits

Kjøpekraftsparitetene - tallene som er brukt for å prisnivåjustere BNP og privat forbruk - kan også brukes til å lage indekser for det relative prisnivået i de ulike landene. Island, Norge, Sverige og Sveits har alle et prisnivå på varer og tjenester til konsum i husholdningene som ligger mer enn 25 prosent høyere enn gjennomsnittet i EU. Også Danmark, Finland og Storbritannia skiller seg ut med et høyt relativt prisnivå, mens Portugal har det laveste relative prisnivået i EU. I de fleste av EUs søkerland er det relative prisnivået betydelig lavere.

Les mer i Eurostats "Statistics in Focus"

Tabeller: