21560_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21560
Norge - høyt BNP og høyt prisnivå
statistikk
2000-10-05T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa1998, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norge - høyt BNP og høyt prisnivå

Norge var i 1998 blant de landene i Europa som hadde høyest bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, også når det tas hensyn til et høyt norsk prisnivå. Derimot var husholdningenes konsum mer på linje med gjennomsnittet i EU.

EFTA-landene Norge, Sveits og Island var blant de landene i Europa med høyest bruttonasjonalprodukt per innbygger når det korrigeres for nasjonale prisnivåforskjeller. Dette viser foreløpige tall fra kjøpekraftsundersøkelsen for 1998. Det samme mønsteret finner man også for perioden 1994-1997. Det var spesielt bruttoinvesteringene kombinert med et høyt handelsoverskudd som trakk det norske bruttonasjonalproduktet opp i sammenligningen med andre land. Det er derfor naturlig å peke på olje- og gassvirksomheten i Norge som en viktig bidragsyter til det høye bruttonasjonalproduktet.

I en gruppe godt under EU-gjennomsnittet finner man de sørlige EU-landene Spania, Portugal og Hellas. I denne gruppen finner man også søkerlandene Kypros og Polen.

Personlig konsum

I 1998 var personlig konsum per innbygger i Norge korrigert for prisnivåforskjeller noe over gjennomsnitt per innbygger i EU, mens Danmark, Island, Luxembourg og Sveits lå på toppen i Europa. De øvrige nordiske landene ligger noe under det norske nivået. Personlig konsum inkluderer husholdningenes direkte kjøp av varer og tjenester, ideelle organisasjoners forbruk samt offentlig forbruk som konsumeres individuelt (for eksempel utdanning og helsepleie), men omfatter ikke offentlig felleskonsum som blant annet forsvar og rettsvesen. Dette utvidede konsumbegrepet brukes ofte i sammenligninger mellom land for å ta hensyn til nasjonale forskjeller i måten ulike typer av konsum er finansiert.

I løpet av 1990-1997 har det personlige konsumet økt mer i Norge enn i EU. Personlig konsum per innbygger i Norge økte med 24 prosent i perioden relativt til den gjennomsnittlige veksten per innbygger i EU. Sammenlignet med de andre landene har veksten vært blant de høyeste. Mange av de store landene som Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia har i samme periode relativt sett hatt en negativ utvikling eller svært lav vekst.

For gruppene fisk, alkoholfrie drikkevarer (mineralvann, kaffe og te), elektrisitet, møbler og husholdningsutstyr, bøker og blader er det personlige konsumet i Norge en del høyere enn i de andre nordiske landene. En forklaringsfaktor til det relativt sett høye norske konsumet av elektrisitet kan være et forholdsvis lavt prisnivå på elektrisitet for norske forbrukere sammenlignet med alternativ energi. Også det norske klimaet tilsier et høyt totalt energiforbruk.

Lavest personlig konsum per innbygger finner vi i de sørlige EU-landene Portugal, Spania og Hellas, samt i søkerlandene Kypros og Polen.

Konsum i husholdningene

Bygger vi en slik sammenligning av konsumet for 1998 på et smalere konsumbegrep konsum i husholdningene endres bildet noe. Konsum i husholdningene består kun av de varer og tjenester som konsumenter kjøper direkte. Nivået på det norske konsumet var her noe under EU-gjennomsnittet, mens Luxemburg, Sveits, Island og Belgia var de land som hadde høyest konsum. Sammenlignet med nivåene i de øvrige nordiske landene, lå Norge litt lavere enn Danmark, mens Sverige og Finland var godt under norsk nivå. I 1997 hadde Belgia og Danmark en indeks på henholdsvis 115 og 96, mens Norge hadde 90. For disse landene har konsumet økt fra 1997 til 1998.

For perioden 1990-1997 steg det norske konsumet med 16 prosent relativt til EU-gjennomsnittet. Dette var forholdsvis høyt sammenlignet med de andre landene. De store landene viser også her en negativ utvikling eller svakt positiv vekst i perioden 1990-1997.

De sørlige EU-landene Spania, Hellas, Portugal og søkerlandene Kypros og Polen er blant landene med lavest konsum per innbygger i 1998.

Norden - høyt prisnivå

De nordiske landene og Sveits har høyest prisnivå for bruttonasjonalproduktet i 1998 sammenlignet med europeiske land. Innen Norden var prisnivået i Norge, Sverige og Danmark omtrent på samme nivå, mens Island og Finland lå noe lavere. Dette mønsteret finner man også igjen i perioden 1994-1997. En viktig årsak til at Island og Finland ligger noe lavere enn Norge er et noe lavere prisnivå på personlig og kollektivt konsum. I EU er det Portugal, Hellas og Spania som har de laveste prisnivåene. Prisnivåene for konsumet er basert på hovedstadspriser, med noen unntak. Øvrige deler av prismaterialet har nasjonal dekning.

Volumindekser for BNP per innbygger. EU15=100
  1994 1997 1998
Luxembourg 162 167 169
Sveits 133 129 131
Norge 123 130 125
Island 108 117 123
Danmark 115 123 116
østerrike 113 113 114
Nederland 104 110 113
Belgia 113 112 112
Tyskland 110 109 110
Storbritannia                                                    99 101 102
Finland 91 99 102
Irland 85 101 102
Italia 103 100 101
Frankrike 107 102 99
Sverige 98 102 99
Kypros .. 80 81
Spania 76 79 78
Portugal 69 73 71
Hellas 63 66 67
Polen 31 36 40

Prisnivåindekser for BNP. EU15=100
  1994 1997 1998
Danmark 124 121 127
Sveits 139 128 126
Sverige 116 120 118
Norge 117 123 118
Island 109 106 110
Frankrike 108 108 108
Finnland 107 109 108
Tyskland 116 108 107
Luxembourg 108 108 107
østerrike 111 104 103
Storbritannia                           89 100 103
Belgia 101 98 97
Irland 86 96 97
Nederland 106 98 95
Italia 86 90 90
Spania 82 81 81
Hellas 73 80 77
Kypros .. 75 76
Portugal 64 65 68
Polen 40 48 46