54452_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/aar-forelopige-tall
54452
Ingen endringer i toppen
statistikk
2011-06-22T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ingen endringer i toppen

Norge hadde nest høyeste prisnivåjusterte bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i Europa 2010. Bare Luxembourg lå høyere.

Volumindekser for BNP per innbygger, prisnivåjustert. Foreløpige tall 2010. EU27=100

Prisnivåjustert BNP per innbygger var i 2010 79 prosent over gjennomsnittet for EU. Norges BNP var omkring 44 prosent høyere enn i Sverige og Danmark, og omkring 50 prosent høyere enn i EUs største land, Tyskland. Bare Luxembourg hadde et nivå som var høyere enn Norges. Andre land med et høyt BNP per innbygger var Sveits og Nederland.

Fortsatt skille mellom øst og vest i Europa

Landene øst i Europa har gjennomgående et klart lavere BNP per innbygger enn landene vest i Europa. Unntakene er Tsjekkia som ligger på nivå med Portugal, og Slovenia som i 2010 nesten er på nivå med Hellas. Nederst på lista finner vi landene vest på Balkan-halvøya samt Bulgaria, Romania og Tyrkia. BNP per innbygger i disse landene er på under halvparten av gjennomsnittet for EU.

BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. I denne statistikken er BNP per innbygger omregnet med kjøpekraftspariteter slik at resultatene tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom landene. Nivået per land er uttrykt som indekser i forhold til et gjennomsnitt bestående av de 27 EU-landene. Resultatene baserer seg på foreløpige nasjonalregnskapstall for 2010 samt nylige fremskrivninger av resultatene fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen .

Les mer i pressemeldingen fra Eurostat .

Tabeller: