217211_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/lmu/aar
217211
Oslo har de høyeste leieprisene
statistikk
2015-03-19T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
lmu, Leiemarkedsundersøkelsen, utleie, husleie, kvadratmeterpriser, boligtyper, utleierkategorier (for eksempel slekt, kommune, arbeidsgiver), boligstørrelseBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2014 viser at Oslo har det høyeste leienivået i Norge. Flere faktorer påvirker leienivået. Tidsubestemte kontrakter dominerer blant unge leietakere. Flest tidsbestemte kontrakter i Oslo

Leiemarkedsundersøkelsen2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oslo har de høyeste leieprisene

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2014 viser at Oslo har det høyeste leienivået i Norge. Det er imidlertid store variasjoner innad i Oslo og det høyeste leienivået finner vi i bydelene Frogner, Ullern, St. Hanshaugen og sentrum av Oslo.

Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm (kr), etter antall rom. Hele landet
2014
Gjennomsnittlig månedlig leieGjennomsnittlig årlig leie per kvm
1 rom5 8502 610
2 rom7 0401 750
3 rom8 3901 490
4 rom8 9401 230
5 rom eller flere9 4501 040

For to- og treroms utleieboliger i Oslo og Bærum er gjennomsnittlige månedlig leiepriser henholdsvis 9 320 og 11 750 kroner per 3. kvartal 2014. Stavanger har det nest høyeste leienivået der tilsvarende gjennomsnittsleier ligger på 9 130 og 11 280 kroner. I Trondheim ligger gjennomsnittsleiene på om lag 7 980 og 9600 kroner, mens i Bergen er gjennomsnittsleiene 7 620 og 9 300 kroner. I tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere ligger leiene per måned lavere på 5 650 og 6 780 kroner i gjennomsnitt for de samme boligstørrelsene.

Flere faktorer påvirker leienivået

Geografisk beliggenhet og størrelse er de viktigste enkeltfaktorene bak leieprisene. Det er imidlertid en rekke øvrige variabler som har betydning for leienivået. LMU viser blant annet at alt annet likt, så verdsettes leiligheter høyere enn hybler og leieobjekter i eneboliger og rekkehus. Leieforholdets lengde har også stor betydning. Jo lengre leieforholdet har vart, jo lavere er leien. Leieforhold inngått mellom 2008-2012 har i gjennomsnitt om lag 14 prosent lavere leie enn leieforhold inngått i 2013 og 2014.

Høy standard på leieobjektet gir også som forventet påslag i leien. Effekten av høyere standard avtar imidlertid når standarden øker. Videre er høyere etasjeplassering, tilgang på garasje, møbler samt strøm og oppvarming faktorer som gir høyere leie.

Majoriteten av leietakerne leier umøblert og eksklusive oppvarming og strøm. 27 prosent av leietakerne oppgir at de har avtale om å utføre ulike typer arbeidsoppgaver, noe som alt annet likt gir en reduksjon i husleien på om lag 2 prosent.

Tidsubestemte kontrakter dominerer blant yngre leietakere

Leiekontrakter kan være tidsbestemte eller tidsubestemte. En leiekontrakt er tidsbestemt når opphørstidspunktet er fastsatt i leieavtalen, mens en tidsubestemt avtale opphører først ved oppsigelse fra en av partene. Godt over halvparten av leietakerne i LMU oppgir å ha en tidsubestemt kontrakt. I Oslo og Bærum er det flest tidsbestemte kontrakter mens det i de minste tettstedene og i spredtbygde strøk er en høy andel tidsubestemte kontrakter.

Tidsbestemte kontrakter dominerer for leietakere over 67 år. Omtrent 73 prosent av leietakerne er under 45 og disse har høyere innslag av korttidsleie og tidsubestemte kontrakter. Dette kan igjen henge sammen med at yngre leietakere ikke ser for seg å være lenge i leiemarkedet.

Sentrumsnære leiligheter i storbyene har høyest prisnivå

LMU basert på ikke rabatterte leier viser at de store tettstedene er kjennetegnet av høye priser, men det er store forskjeller innad i storbyene. De sentrumsnære områdene av Oslo, Trondheim og Bergen har høyere leienivåer. I Oslo er estimert leie (eksklusive eventuelle utgifter til strøm/oppvarming, samt påslag for garasje, balkong/terrasse og møblement) for en toroms leilighet på 60 kvm beliggende i bydel Sentrum, Frogner, Ullern eller St. Hanshaugen 11 200 kroner. Til sammenligning er estimert leie for en tilsvarende bolig i Søndre Nordstrand, Grorud, Stovner eller Alna på 9 200 kroner. Den samme trenden registreres for Trondheim og Bergen der de sentrumsnære leieobjektene skiller seg med klart høyere leie enn utkantene av byen.

Tallene i LMU kan ikke sammenlignes fra år til årÅpne og lesLukk

LMU er en nivåtallsundersøkelse og skal si noe om leienivået og sammensetningen av leiemarkedet på et gitt tidspunkt. Leienivåer presenteres etter visse segmenter av markedet. LMU er ikke utarbeidet for å gi estimater på leieendring over tid. LMU måler leienivåer basert på uavhengige utvalg hvert år der utleieobjektene kan være ulike fra ett år til det neste, med hensyn til variabler som er viktige for fastsettelse av leien.

Endringer f.o.m. 2014Åpne og lesLukk

Regresjonsmodellen som ligger til grunn for de detaljerte leiene i tabell 09897 Predikert månedlig leie etter prissone, antall rom og bruksareal (kr) er endret fra og med 2014, fra en log-lineær modell til en generalisert lineær modell. Dette øker modellens evne til å predikere riktig leie. Modellendringen påvirker i liten grad de estimerte leiene for de mest representative boenhetene. Registerdata fra større kommuner og studentsamskipnader utgår f.o.m. 2014.