276737_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
276737
Prisfall på klær og møbler
statistikk
2017-02-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false
Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,1 prosent fra desember 2016 til januar 2017, hovedsakelig som følge av tilbud på klær og møbler. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,8 prosent i januar, ned 0,7 prosentpoeng fra desember 2016.

Konsumprisindeksenjanuar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Prisfall på klær og møbler

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,1 prosent fra desember 2016 til januar 2017, hovedsakelig som følge av tilbud på klær og møbler. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,8 prosent i januar, ned 0,7 prosentpoeng fra desember 2016.

Konsumprisindeks (2015=100)
IndeksMånedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)
Januar 2017Desember 2016 - Januar 2017Januar 2016 - Januar 2017
KPI Totalindeks104,3-0,12,8
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer100,90,62,0
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk104,31,42,0
Klær og skotøy98,6-9,2-1,2
Bolig, lys og brensel107,10,53,0
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo102,7-3,31,3
Helsepleie103,4-0,83,3
Transport104,21,74,1
Post- og teletjenester105,30,02,7
Kultur og fritid106,3-0,33,4
Utdanning107,00,05,3
Hotell- og restauranttjenester105,50,63,9
Andre varer og tjenester103,10,82,0
 
KPI-JAE Totalindeks103,1-0,52,1
 
KPI etter leveringssektor
Varer104,3-0,92,6
Tjenester104,30,62,9
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer104,60,53,1
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 2,1 prosent de siste tolv månedene. KPI var 104,3 (2015=100) i januar 2017 mot 101,5 i januar 2016, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,8 prosent.

Månedsendring: Prisfall på klær og møbler

Fra desember i fjor til januar i år falt KPI med 0,1 prosent, blant annet grunnet et fall i kles- og møbelpriser. Januar er tradisjonelt preget av tilbudsaktivitet innen disse bransjene. Klesprisene falt 9,6 prosent, og det ble målt nedgang innen de fleste kategorier. Prisene på møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler gikk ned 9,7 prosent. Skoprisene falt 6,3 prosent i samme periode. Pakketurer, der prisene måles hvert kvartal, viste sesongmessig prisnedgang på 4,0 prosent i januar.

Økte priser på drivstoff var det viktigste positive bidraget til KPI fra desember til januar. Prisene på bensin og autodiesel har steget gradvis de tre siste månedene med den største endringen i januar der de økte med henholdsvis 6,0 og 6,8 prosent. Prisoppgangene må blant annet sees i sammenheng med avgiftsendringer.

Etter fem måneder med prisnedgang for matvarer, ble det registrert en månedsoppgang på 0,6 prosent i januar. Det var særlig sjokolade og sukkervarer som sto bak denne økningen, som igjen skyldes oppgang etter tilbudskampanjer i desember. Beregnet husleie for selveiere og prisene på flyreiser steg med henholdsvis 0,4 og 4,4 prosent.

Avgiftene på varer og tjenester ble i all hovedsak kun inflasjonsjustert fra 1. januar. Et av unntakene var avgifter knyttet til drivstoff som gikk noe kraftigere opp. Samlet falt KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA) med 0,3 prosent fra desember til januar. Avgiftsøkningene bidro dermed samlet til å trekke KPI opp med 0,2 prosentpoeng.

Tolvmånedersendring: Økte energipriser

De siste 12 månedene har KPI steget 2,8 prosent, hovedsakelig som følge av økte energipriser. Drivstoff og smøremidler viste prisøkning på 11 prosent og prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 7,8 prosent fra januar 2016 til januar 2017. Drivstoffprisene har vist negativ tolvmånedersvekst fra september 2014, med unntak av de tre siste månedene hvor tolvmånedersveksten har vært positiv og tiltakende.

Endring i tolvmånedersveksten: Strømprisene trekker veksttakten ned

Tolvmånedersveksten i KPI falt 0,7 prosentpoeng fra desember til januar. Nedgangen er hovedsakelig forårsaket av utviklingen i strømprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte 19,9 prosent fra desember 2015 til januar 2016, mens de kun økte 0,4 prosent fra desember 2016 til januar 2017. Prisutviklingen på klær bidro også til den dempede veksttakten.

I motsatt retning trakk blant annet prisutviklingen på drivstoff og smøremidler og flyreiser.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,1 prosent i januar, ned 0,4 prosentpoeng fra desember. Klær og møbler var de viktigste bidragsyterne til nedgangen da det ble registrert et større prisfall fra desember i fjor til januar i år enn i tilsvarende periode året før.

Her kan du lese utdypende analyse av årsveksten i KPI for 2016.

Nye vekter, utvidet måleperiode og vareutvalg i KPIÅpne og lesLukk

Vektandelene i KPI oppdateres i januar hvert år på grunnlag av nasjonalregnskapets tall for konsum i husholdninger. Utvalget av varer og tjenester som inngår i KPI, blir også oppdatert i januar hvert år . Se Vektandelene i KPI (tabell 5).

Fra og med januar 2017 er vareutvalget sterkt utvidet for prisindekser basert på dagligvarer som ikke er mat- og drikkevarer. Dette følger av bedre utnyttelse av skannerdata fra dagligvarekjedene. Prisindeks for flyreiser er utvidet med ytterligere 2 avreisetidspunkt i tilknytning til helger per måned. Også prisindeks for passasjertransport med tog er kraftig utvidet både med tanke på måleperiode og vareutvalg.

Utvidet konsumklassifisering og ny offisiell oversettelse av ECOICOP Åpne og lesLukk

Fra januar 2016 har KPI tatt i bruk Eurostats konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Da SSB lenge har publisert uoffisielle 5- og 6-sifrede konsumgrupper innen matvarer og alkoholfrie drikker medfører det at enkelte varer og tjenester har flyttet konsumgruppe når de nå klassifiseres etter ECOICOP. Dette gir brudd i noen tidsserier på de mest detaljerte nivåene, spesielt merkbart for statistikkbankens brukere innenfor gruppene matvarer og alkoholfrie drikker. 

Samtidig har KPI tatt i bruk en ny offisiell norsk oversettelse av ECOICOP. Dette medfører navnendring for noen av de publiserte gruppene.

Se utfyllende liste over gamle og nye navn (Excel)