Kraftig nedgang i KPI i november

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) sank med 0,7 prosent fra oktober til november 2020, mens KPI-JAE falt 0,4 prosent. Fra november 2019 til november 2020 gikk KPI opp 0,7 prosent, mens KPI-JAE steg 2,9 prosent i samme periode.

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien fortsetter å påvirke KPI, også i november. Selv om de fleste tjenestene igjen er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet flere tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet. Tjenester der det i november har vært tilnærmet fullt bortfall av konsum utgjør om lag 2,5 prosent av total KPI målt i form av KPI-vektene, og prisene på disse tjenestene er i hovedsak estimert basert på sesongfaktorer.

I november ble det registrert et noe større bortfall av priser fra særlig hoteller, restauranter og barer som følge av de sosiale nedstengingene som ble innført i starten av måneden i Oslo og andre deler av landet.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9
Feb. 2020 0.9 2.1
Mar. 2020 0.7 2.1
Apr. 2020 0.8 2.8
Mai 2020 1.3 3
Juni 2020 1.4 3.1
Juli 2020 1.3 3.5
Aug. 2020 1.7 3.7
Sep. 2020 1.6 3.3
Okt. 2020 1.7 3.4
Nov. 2020 0.7 2.9

Månedsendring: uvanlig fall i kraftprisene i november

Fra oktober til november sank KPI 0,7 prosent, noe som er en sterkere nedgang enn normalt for denne perioden. Det ble registrert prisfall blant en rekke komponenter i november der fallende strømpriser bidro mest til nedgangen i KPI.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie sank med 9,8 prosent i november. Historisk sett er det sjeldent at elektrisitetsprisene faller fra oktober til november, men må sees i sammenheng med at november har vært preget av regn, vind og milde temperaturer. Generelt har strømprisene i 2020 vært på svært lave nivåer sammenlignet med tidligere år.

Prisene for passasjertransport med fly gikk samlet ned med 16,9 prosent i november og det var de målte innenriksflyginger som bidro mest til fallet. Videre ble det også målt lavere priser på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler. En annen varegruppe som bidro til å trekke KPI nedover i november er drivstoff og smøremidler som viste en prisnedgang på 4,9 prosent.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Oktober 2020 - november 2020 Oktober 2019 - november 2019
Andre varer og tjenester 0 0.2
Hotell- og restauranttjenester -0.2 0.1
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.1 0.8
Post- og teletjenester -0.2 0.2
Transport -1.7 -0.2
Helsepleie 0 0.5
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -2.5 -0.5
Bolig, lys og brensel -1 0.7
Klær og skotøy 0.2 0.4
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.1 0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.5 0.2
Totalindeks KPI - JAE -0.4 0.1
Totalindeks KPI -0.7 0.3

Fall i veksttakten i KPI

Den løpende tolvmånedersveksten gikk fra 1,7 prosent i oktober til 0,7 prosent i november. Det var prisutviklingen til flere varegrupper som bidro til nedgangen i tolvmånedersveksten, hvor prisutviklingen på elektrisitet bidro mest. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie sank 9,8 prosent fra oktober til november i år, mot en prisoppgang på 4,6 prosent i samme periode i fjor. Fra november i fjor til november i år har prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt med 34,6 prosent.

Drivstoff og smøremidler bidro også til lavere veksttakt i KPI da prisene for denne varegruppen sank fra oktober til november i år mot en oppgang i samme periode i fjor. Prisene på drivstoff og smøremidler var 14,9 prosent lavere i november sammenlignet med november i fjor. Varegruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler viste prisnedgang på 4,7 prosent i perioden i år sammenlignet med en oppgang på 0,9 prosent i samme periode i fjor.

I tillegg bidro passasjertransport med fly til nedgangen i tolvmånedersveksten. Denne varegruppen har siden april i år bestått av både sesongfremskrevne priser samt faktisk målte priser. Fra oktober til november i år viste prisene samlet et kraftigere fall enn nedgangen som ble målt i samme periode i fjor.

Det var prisutviklingen på matvarer som var den viktigste årsaken til oppgangen på 0,7 prosent i KPI siste 12 måneder. Prisene på matvarer steg med 4,0 prosent i perioden. Videre bidro også en prisoppgang på biler på 4,6 prosent fra november i fjor til november i år.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,9 prosent i november, ned 0,5 prosentpoeng fra oktober.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. November 2019 - November 2020

November 2019 - november 2020
Andre varer og tjenester 4
Hotell- og restauranttjenester 1.8
Utdanning 2.1
Kultur og fritid 3.6
Post- og teletjenester 2.9
Transport 0.1
Helsepleie 1.4
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 7.1
Bolig, lys og brensel -4.6
Klær og skotøy -3.8
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 3.5
Totalindeks KPI - JAE 2.9
Totalindeks KPI 0.7

Korona-konsekvenser for KPI for november

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for november. Tjenester som fortsatt er stengt eller som hadde tilnærmet fullt bortfall av konsum i november, slik som idrettsarrangementer, fikk prisutviklingen fremskrevet med endringen i total KPI fra oktober til november. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer ble fremskrevet med sesong. Metodisk er behandlingen lik med det som har blitt gjort tidligere under hele korona-perioden, se Korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon

Midlertidig endret lav MVA-sats og flypassasjeravgift

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endrede avgiftssatser. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av disse satsene, er disse avgiftsjustert i henhold til nye lavere satser.

Sesongkorrigert KPI total og KPI-JAE

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.