264900_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
264900
Fortsatt nedgang i statens inntekter
statistikk
2016-09-06T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Statistikken viser statsregnskapets inntekter og utgifter fordelt på hovedpost. I 2. kvartal 2016 var statens samlede inntekter 328 milliarder kroner.

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i statens inntekter

Statsregnskapet for 2. kvartal 2016 viser en nedgang i statens inntekter på 8 milliarder kroner sammenlignet med 2. kvartal 2015. Utgiftene har økt med om lag 25 milliarder.

Statsregnskapet. Kvartal. Millioner kroner og endring i prosent.
2. kvartal 20152. kvartal 2016Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT335 887328 044-2,3
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet24 73817 193-30,5
Skatter og avgifter214 380196 599-8,3
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden55 77258 5645,0
Renter og utbytte17 82216 041-10,0
Andre inntekter23 17539 64771,1
 
B. UTGIFTER I ALT308 348332 9578,0
Statens egne driftsutgifter i alt41 33244 0806,6
Nybygg, anlegg mv i alt18 99019 0130,1
Overføringer i alt248 026269 8648,8
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND27 539-4 913
Figur 1. Statsregnskapets inntekter og utgifter. Gjennomsnitt siste fire kvartaler

I 2. kvartal 2016 var statsregnskapets samlede inntekter 328 milliarder kroner, som er 2,3 prosent mindre enn i samme kvartal i 2015. De samlede utgiftene økte samtidig med 8 prosent og var på 333 milliarder kroner. Dette medførte i 2. kvartal 2016 et underskudd på om lag 5 milliarder kroner.

Det er fortsatt lavere inntekter fra petroleumsvirksomheten i form av petroleumsskatter og uttak fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som forklarer nedgangen i samlede inntekter. Skatteinntektene fra petroleum er mer enn halvert i dette kvartalet sett i forhold til 2. kvartal 2015, fra 46 milliarder til 23 milliarder. Samlede skatteinntekter i statsregnskapet er redusert med 8,3 prosent.

Statens egne driftsutgifter har økt med 3 milliarder kroner, eller 6,7 prosent, siden 2. kvartal 2015. Driftsutgiftene utgjorde i 2. kvartal i år 44 milliarder kroner. Lønn og godtgjørelser, som utgjør omtrent halvparten av denne utgiftsposten, har økt med 5,1 prosent. Overføringer, som står for størstedelen av statsregnskapets utgifter, økte med nesten 22 milliarder kroner og var på 270 milliarder. Veksten i andre overføringer stod for det meste av økningen i samlede overføringer. Her finner vi blant annet bistandsoverføringer til utlandet og overføringer til de statlige sykehusene. Veksten er ikke en reell utgiftsøkning, men skyldes at tidspunktet for utgiftsføring ikke er det samme i 2015 og 2016.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må derfor tolkes med forsiktighet.