85005_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
85005
Sterk økning i arbeidsgiveravgiften
statistikk
1999-06-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmai 1999

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sterk økning i arbeidsgiveravgiften

Folketrygdens inntekter økte med 5,3 milliarder kroner i perioden januar til mai 1999. Av dette bidrar arbeidsgiveravgiften med hele 3,3 milliarder. Dette er en økning på 11,9 prosent i forhold til samme periode i fjor og skyldes økte lønninger og høyere sysselsetting.

For perioden januar til mai 1999 ble det samlet betalt inn 143,6 milliarder kroner i skatt til kommunekassererne og oljeskattekontorene. Det er en vekst på 2,3 prosent i forhold til samme periode i fjor. Total skatteinngang eksklusiv oljeskatter har for samme periode økt med 12,6 milliarder til 140 milliarder kroner, en vekst på 9,9 prosent. Det er nedgangen i oljeskatteinntektene som bidrar til lav skattevekst totalt sett.

Kommuneforvaltningen

Skatteinntektene i kommunene og fylkeskommunene økte samlet fra 40,7 til 42,6 milliarder kroner, en økning på 4,5 prosent. Fra og med april 1999 har Skattedirektoratet fordelt skatten for Oslo på kommune og fylke. Korrigerer en for dette viser tallene at kommunene har en vekst i skatteinntektene på 4 prosent, mens fylkeskommunene har en skattevekst på 5,6 prosent.

Skatteinngang januar-mai 1998 og 1999, etter skatteordning. Millioner kroner

Forskuddsskatteordningen som står for nærmere 90 prosent av total skatteinngang har en vekst på 10,6 prosent, mens etterskuddsskatteordningen eksklusive oljeskattene viser en vekst på 4,9 prosent.

Lavest økning Vest-Agder

Av total skatteinngang eksklusive oljeskatter viser den fylkesvise fordelingen at syv fylker har en skattevekst på over 10 prosent. Dette gjelder Oslo, Nord-Trøndelag, Rogaland, Hordaland, Troms, Aust-Agder og Akershus. Lavest økning finner vi i Vest-Agder og Telemark med henholdsvis 5,6 og 4,5 prosent vekst i forhold til samme periode i 1998.

Skatteinngang fordelt på fylker. Prosentvis endring januar-mai fra 1997 til 1998 og fra 1998 til 1999

 

Tabeller

  1. Innbetalt og fordelt skatt, januar-mai 1998-1999. Millioner kroner.
  2. Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mai 1997, 1998 og 1999. Millioner kroner
  3. Skatteregnskapsstatistikk januar-mai 1999. Innbetalt og fordelt skatt. Millioner kroner