85007_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
85007
9,5 prosent auke i skatteinnbetalingar
statistikk
2012-08-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjuli 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

9,5 prosent auke i skatteinnbetalingar

Hittil i år har det blitt betalt inn 522 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er ein auke på 9,5 prosent, eller 45,2 milliardar kroner, frå same periode i fjor.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-juli frå 2010 til 2011 og frå 2011 til 2012

I juli i år blei det betalt inn totalt 74,3 milliardar kroner i skatt. Av dette utgjorde arbeidsgjevaravgifta og innbetalingar frå personlege skatteytarar 73,4 milliardar kroner,5,7 milliardar kroner, eller 8,4 prosent meir enn i juli i 2011.

Auke i innbetalingar til folketrygda

Folketrygda har så langt i år motteke 158,7 milliardar kroner. Det er ein auke på 6,4 prosent frå same periode i fjor. Arbeidsgjevaravgifta og medlemsavgift til folketrygda har motteke høvesvis 93,8 milliardar og 64,9 milliardar kroner.

Kommunesamanslåing

Kommunane Mosvik og Inderøy har blitt slege saman, og blitt til Inderøy kommune. I tabell 3 vil endring i prosent samanlikna med åra før vere basert på ei summering av kommunane.

Tabeller: