23460_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23460
Stabilt nivå på skattebetalinga
statistikk
2010-12-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapnovember 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabilt nivå på skattebetalinga

Ved utgangen av november 2010 var det betalt inn 670 milliardar kroner i skatt. På det same tidspunktet i fjor var det betalt inn 669 milliardar kroner. Skatteinnbetalinga i november 2010 var også omtrent like høg som ho var den same månaden året før.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-november frå 2008 til 2009 og frå 2009 til 2010

I november var det forfall for forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift for terminen september-oktober. Innbetalingane denne månaden var litt over 85 milliardar kroner. I høve til den same betalingsterminen førre året auka betalingane med 4,5 milliardar, som tilsvarar 5,5 prosent.

Mindre frå upersonlege skattytarar

Det var også innbetalingar av restskatt for upersonlege skattytarar i november. Innbetalinga i år var om lag 15 milliardar kroner. Det tilsvarande beløpet førre året var om lag 19 milliardar. Så langt i år har upersonlege skattytarar betalt inn 197 milliardar, og dette er ein nedgang på 7 prosent.

1,6 prosent meir til folketrygda

Innbetalingane til folketrygda hittil i år har auka med 1,6 prosent, eller 3,4 milliardar kroner. Desse betalingane er todelte. Arbeidsgjevaravgifta for perioden januar-november utgjorde 122 milliardar kroner, medan medlemsavgifta til folketrygda hittil i år er komen opp i 89 milliardar kroner. Dei to avgiftene har hatt om lag den same veksttakta så langt i år.

114 milliardar til kommunane

Skatteinngangen til kommuneforvaltninga hadde ein auke på 7 prosent i dei 11 første månadene i år. Betalingane i perioden fordeler seg med 114 milliardar kroner til kommunane og 22 milliardar til fylka. Desse tala gir ein auke på 6,9 prosent for kommunane og 7,2 prosent for fylka.

Tabeller: