23466_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23466
Oljeskattane høgare i august i år enn i fjor
statistikk
2010-09-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapaugust 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oljeskattane høgare i august i år enn i fjor

Det blei innbetalt 471 milliardar kroner i skatt i perioden januar-august i år. Skatteinnbetalingane hittil i år er framleis mindre enn dei var på same tid i fjor, men i kvar av dei siste månadene har innbetalingane i år vore større enn for dei same månadene i 2009.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-august frå 2008 til 2009 og frå 2009 til 2010

I august var det eit hovudforfall på oljeskattar. Innbetalinga i denne terminen var større enn i den tilsvarande terminen i fjor. Det er fyrste gong i år at ein betalingstermin for oljeskatt ga større innbetalingar enn same terminen i fjor. Oljeskattane hittil i år er framleis mindre enn i fjor, men reduksjonen er no nede i litt over 20 prosent. Tidlegare i år var nedgangen om lag 40 prosent.

Marginale endringar elles

Tala i denne publiseringa syner knapt endringar i tala for andre upersonlege skattytarar, personlege skattytarar, kommuneforvaltninga og folketrygda. Årsaka til dette er at det ikkje var noko hovudforfall for førehandsskatt, forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift i august. Den siste utviklinga for desse skattetala blei kommentert i førre publiseringa av skatterekneskapsstatistikken.

Tabeller: