23490_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23490
Svak nedgang i skatteinngangen
statistikk
2009-09-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapaugust 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i skatteinngangen

Totale skatteinntekter utgjorde 480,8 milliardar kroner i perioden januar-august 2009, ein svak nedgang på 5,8 milliardar kroner frå same perioden i fjor. Nedgangen kjem av lågare petroleumsskattar i perioden januar-august 2009.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-august frå 2007 til 2008 og frå 2008 til 2009

Totalt sett var nedgangen i skatteinntektene på 1,2 prosent samanlikna med januar-august 2008. Sett bort frå petroleumskattane auka totale skatteinntekter med 4,4 prosent eller 14,9 milliardar kroner samanlikna med same perioden året før.

Skatteinntektene til primærkommunane auka med 5,3 milliardar, medan skatteinntektene til fylkeskommunen auka med 500 millionar kroner. Dette utgjorde ein auke på høvesvis 8,1 og 3,8 prosent.

Tabeller: