23546_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23546
Skatteinntektene auka med 12,8 prosent
statistikk
2007-04-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmars 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatteinntektene auka med 12,8 prosent

Frå januar til og med mars 2007 blei det til saman innbetalt 139,5 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 15,9 milliardar kroner, eller 12,8 prosent, frå same periode i 2006.

Skatteinngangen fordelt på fylke, prosentvis endring januar-mars frå 2005 til 2006 og frå 2006 til 2007

Til kommuneforvaltninga totalt blei det betalt inn 34,9 milliardar. Dette er ein auke på 7,8 prosent i forhold til same periode i fjor. Av dette beløpet blei det betalt inn 29,0 milliardar kroner til primærkommunane, ein auke på 8,3 prosent, medan fylka fekk ein skatteauke på 6,5 prosent, til 5,9 milliardar. Folketrygda hadde ein samla skatteinnbetaling på 56,3 milliardar, ein auke på 8,5 prosent frå same periode i fjor.

Ein grunn til den store auka i innbetalt skatt i etterskotsordninga er endring av regelverket. Innbetalingstidspunkt av skatt for etterskotspliktige skattytarar (utanom petroleumsverksemda) er no lagt til to like terminar med forfall 15. februar og 15.april, medan betalinga tidligare blei lagt til tre terminar. Samanlikning frå same tidspunkt i fjor blir derfor misvisande.

Tabeller: