23555_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23555
14 prosent skatteauke hittil i år
statistikk
2006-12-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapnovember 2006

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

14 prosent skatteauke hittil i år

I perioden januar til november vart det til saman innbetalt 622,5 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 76,4 milliardar, eller 14,0 prosent, frå den same perioden i 2005.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-november frå 2004 til 2005 og frå 2005 til 2006

Den store auken i samla skatteinngang skriv seg i hovudsak frå store innbetalingar av oljeskattar i april og oktober.

Arbeidsgjevaravgift og medlemspremie til folketrygda auka totalt med 7,1 prosent frå den same perioden i fjor og utgjer 162,8 milliardar kroner. Til kommuneforvaltninga vart det innbetalt 112,9 milliardar kroner. Dette tilsvarar ein auke på 12,1 milliardar, eller 12,0 prosent, frå den same perioden i 2005.

Tabeller: