23585_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23585
Skatteauke på 11,3 prosent hittil i år
statistikk
2005-09-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapaugust 2005

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatteauke på 11,3 prosent hittil i år

Til saman vart det innbetalt 312,5 milliardar kroner i skatt i perioden januar-august i 2005. Dette er ein auke på nesten 32 milliardar, eller 11,3 prosent, samanlikna med same periode i 2004.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-august frå 2003 til 2004 og frå 2004 til 2005

Arbeidsgjevaravgift og medlemspremie til folketrygda auka totalt med 5,6 prosent samanlikna med same periode i fjor, og utgjer 100,5 milliardar kroner. Til statsforvaltninga og kommuneforvaltninga vart det innbetalt høvesvis 76,1 og 64,2 milliardar kroner. For statsforvaltninga utgjer dette ein auke på 4,5 prosent frå 2004, medan kommuneforvaltninga hadde ein auke på 4,6 prosent.

Den store auken i samla skatteinngang svarar seg i hovudsak frå store innbetalingar av oljeskattar tidlegare i år, betalt inn i april.

Tabeller: