23709_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23709
8 prosent meir skatt hittil i år
statistikk
2000-07-14T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjuni 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

8 prosent meir skatt hittil i år

Frå januar til og med juni 2000 er det innbetalt 157 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 8,0 prosent frå same periode i fjor

Frå og med april 1999 har Skattedirektoratet fordelt skattane for Oslo på kommune og fylkeskommune. På grunn av akkumulering av tala vil det heilt fram til og med desember månad vere brot i tidsserien når det gjeld Oslo kommune. Samla har kommuneforvaltninga ein auke i skatteinntektene på 3,7 prosent eller 1,6 milliardar kroner.

I samband med løpande inntektsutjamning som er innført frå og med januar 2000, vil innbetalt og fordelt skatt kvar månad inngå i grunnlaget for utrekning av rammeoverføringane til kommunane.

Informasjon om befolkningstal for dei ulike kommunane per 1. januar 1999 finst i tabell 44 på vår vevside: http:/www.ssb.no/folkemengde/

Tabeller: