23713_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23713
Skattane auka med 8 prosent
statistikk
2000-05-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapapril 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skattane auka med 8 prosent

For januar til og med april 2000 er det til saman betalt inn nærare 104 milliardar kroner i skatt.

Frå og med april 1999 har Skattedirektoratet fordelt skattane for Oslo på kommune og fylkeskommune. Kommuneforvaltninga har ei samla auke i skatteinngangen på 3,5 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Oljeskattane januar til og med april

Både ordinær oljeskatt og særskatt olje syner ein kronevekst på nærare 2,7 milliardar kroner. Dette er ei auke på henholdsvis 180 og 168 prosent i forhold til 1999. I 1999 synte innbetalingane i oljeskattane ein kraftig nedgang i forhold til året før.

I samband med løpande inntektsutjamning som er innført frå og med januar 2000, vil innbetalt og fordelt skatt kvar månad inngå i grunnlaget for utrekning av rammeoverføringane til kommunane.

Informasjon om befolkningstal for dei ulike kommunane per 1. januar 1999 finst i tabell 44 på vår vevside: http:/www.ssb.no/folkemende/

Tabeller: