23721_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23721
Veksten i skatteinntektene flater ut
statistikk
2000-01-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapdesember 1999

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Veksten i skatteinntektene flater ut

For året 1999 ble det i alt innbetalt 296,5 milliarder kroner i skatt. Dette er en vekst på 3 prosent, eller 8,6 milliarder kroner, i forhold til det som ble innbetalt i 1998.

Det er tekniske justeringer i skattesystemet som medfører at den høye veksttakten i skatteinngangen tidligere i 1999 nå har flatet ut. Blant annet har selskapsskatten som etterskuddspliktige skatteytere innbetaler til kommunene falt bort. For å kompensere dette har den kommunale skatteøren på forskuddsskatten blitt oppjustert, slik at kommunen får en større del av denne skatten. Samtidig har forhåndsutfylte selvangivelser bidratt til en hurtigere innbetaling av restskatt, mens oppgjøret mellom skattekreditorene først skjer senere på året. Ulike innbetalingsterminer for de forskjellige skatteordningene er dermed også med på å forklare utflatingen av skatteveksten mot slutten av året.

årlig skattevekst i prosent
fra 1990 til 1999
  Skatteinntekter.
Millioner kroner
Prosentvis vekst
1989 164 313  
1990 181 566 10,5
1991 193 393 6,5
1992 186 338 -3,2
1993 189 061 1,5
1994 204 768 8,3
1995 220 677 7,8
1996 243 818 10,5
1997 276 011 13,2
1998 287 866 4,3
1999 296 491 3,0

Årlig skattevekst

Skatteinngang januar-desember 1998 og 1999 etter skatteordning

Ikke siden 1993, da veksten var på kun 1,5 prosent, har veksten i skatteinntektene vært så lav som i år. Etter 1993 har det vært vekst hvert år fram til toppåret 1997. 1997 viste en vekst på hele 13,2 prosent i skatteinngangen. Veksten for 1998 var på 4,3 prosent.

Total skatteinngang, eksklusive olje, viser en vekst på 6,4 prosent. Det er nedgangen i oljeskatteinntektene på nærmere 8,5 milliarder kroner som i hovedsak er årsaken til den lavere veksten totalt sett.

Fra april 1999 har Skattedirektoratet fordelt skatten for Oslo på kommune og fylkeskommune. Korrigerer vi for dette og sammenligner med foregående år, har kommunene (inklusive fylkesskatten for Oslo) en skattevekst på 1,5 prosent, mens fylkeskommunene (eksklusive fylkesskatten for Oslo) en skattevekst på 2,4 prosent. Kommuneforvaltningen har samlet en vekst på 1,8 prosent.

 Skatteinngang fordelt på fylker. Prosentvis endring januar-desember fra 1997 til 1998 og fra 1998 til 1999

Fylkesfordelte skatter

Den høyeste veksten i skatteinngangen fordelt fylkesvis finner vi i Nord-Trøndelag, Oslo og Rogaland med henholdsvis 9,8, 8,7 og 8,1 prosent. Den laveste veksten finner vi i Telemark og Østfold med henholdsvis 2,2 og 3,5 prosent.

Tabeller: