23723_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23723
Lavere veksttakt i skatteinngangen
statistikk
1999-12-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapnovember 1999

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lavere veksttakt i skatteinngangen

Nærmere 292 milliarder kroner er innbetalt i skatt i perioden fra januar til november 1999. Dette er en økning på 3,5 prosent, eller 9,8 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor.

 Skatteinngang januar-november 1998 og 1999, etter skatteordning. Millioner kroner

Det er nedgangen i oljeskatteinntektene, fra 18,9 milliarder kroner i november 1998 til 11 milliarder i år, som forklarer en lavere skattevekst totalt sett. Total skatteinngang eksklusive oljeskatter viser en vekst på 6,7 prosent for Fastlands-Norge.

Fylkesfordelte skatter

To fylker kan vise til en skattevekst på over 9 prosent. Dette er Nord-Trøndelag og Oslo med henholdsvis 9,1 og 9 prosent. Lavest ligger Telemark og Østfold med henholdsvis 1,8 og 4 prosent.

 Skatteinngang fordelt på fylker. Prosentvis endring januar-november fra 1997 til 1998 og fra 1998 til 1999

Kommuneforvaltningens andel av skatteinngangen utgjør 85,6 milliarder kroner. Dette er en vekst på 2,6 prosent i forhold til samme periode i fjor. Fra og med april 1999 har Skattedirektoratet fordelt skatten for Oslo på kommune og fylkeskommune. Korrigerer vi for dette og sammenligner med tilsvarende periode i fjor, har kommunene (inklusive fylkesskatten for Oslo) en skattevekst 2,4 prosent mens fylkeskommunene (eksklusive Oslo) har en skattevekst på 3,3 prosent.

Tekniske endringer i skattesystemet bidrar til en nedgang/utflating av skatteinntektene mot slutten av året. Dette forklares med blant annet bortfall av selskapsskatten som kommunal skatt på etterskuddsskatten med tilsvarende økning av kommunal skattøre på forskuddsskatten. Dette sammen med forhåndsutfylte selvangivelser bidrar til hurtigere innbetaling av restskatt, mens oppgjøret mellom skattekreditorene først foretas senere på året. Ulike innbetalingsterminer for de forskjellige skatteordningene forklarer derfor denne reduserte veksten mot slutten av året. Forskuddsskatteordningen som står for 87 prosent av den totale skatteinngangen viser en vekst på 7,7 prosent til 18,2 milliarder kroner, mens etterskuddsskatteordningen (eksklusive oljeskatter) har en nedgang på 2,3 prosent eller 607 millioner kroner.

Tabeller: