23725_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23725
Fortsatt økt innbetaling til folketrygden
statistikk
1999-11-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapoktober 1999

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fortsatt økt innbetaling til folketrygden

Innbetalingene av medlemspremie og arbeidsgiveravgift til folketrygden var 8,8 prosent høyere i perioden januar-oktober i år, i forhold til samme tidsrom i fjor. Dette tilsvarer en økning på 7,5 milliarder kroner.

Samlet skatteinngang fra januar til og med oktober 1999 er på 235 milliarder kroner, en økning på 2,1 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer en kronevekst på 4,8 milliarder kroner.

 Skatteinngang januar - oktober 1998 og 1999 etter skatteordning

Det er den betydelige nedgangen i oljeskatteinntektene som bidrar til lavere skattevekst totalt sett.

Samlet viser oljeskattene en nedgang på 7,7 milliarder kroner, eller 41 prosent fra 18,8 milliarder til 11,1 milliarder kroner, i forhold til samme periode foregående år.

Total skatteinngang eksklusive oljeskatten viser at Fastlands-Norge har en skatteinngang hittil i år på 5,9 prosent sammenlignet med samme periode foregående år.

 Innbetalt og fordelt skatt, fylkesfordelt, prosentvis endring fra  januar -oktober 1997, 1998 og 1999

Total skatteinngang fylkesvis fordelt viser at fylkene Rogaland, Nord-Trøndelag og Oslo hittil i år har en skattevekst på over 7 prosent, mens fylkene Vest-Agder og Telemark har henholdsvis 3 og 1,9 prosent.

Økte skatteinntekter for kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens skatteinntekter for perioden har økt med 4,9 prosent mer enn i samme periode i fjor. Fra og med april 1999 har Skattedirektoratet fordelt skatten for Oslo på kommune og fylke. Korrigerer vi for dette og sammenligner med tilsvarende periode i fjor, har kommunene (inklusive fylkesskatten for Oslo) en skattevekst på 4,5 prosent, mens fylkeskommunene (eksklusive Oslo) har en skattevekst på 6 prosent.

I nasjonalbudsjettet for 2000 forventes det en betydelig lavere skatteinngang for kommuner og fylkeskommuner i 1999 enn tidligere skattetall i år har vist. Flere tekniske justeringer i skattesystemet forklarer høyere skattetall tidlig på året, og en nedgang/utflating av skatteinntektene mot slutten av året. Ulike innbetalingsterminer for de ulike skatteordningene bidrar som følge av endringene også til lavere skatteinngang mot slutten av året. Endringene som forklarer lavere skatteinngang er:

Bortfall av selskapsskatten som kommunal skatt på etterskuddsskatten med tilsvarende økning av kommunal skatteøre på forskuddskatten. Forhåndsutfylt selvangivelse bidrar til tidligere innbetalt restskatt, mens tilbakebetaling til skatteyterne for skattekreditorene foretas i forbindelse med oppgjør av margin først senere på året.

Tabeller: