23727_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23727
Økt skattevekst for kommuneforvaltningen
statistikk
1999-10-22T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapseptember 1999

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økt skattevekst for kommuneforvaltningen

Nærmere 224 milliarder kroner ble innbetalt i skatt i fra januar til september i år. Dette er 4,3 prosent mer enn i samme periode i fjor. Total skatteinngang eksklusive oljeskatter utgjorde 221 milliarder kroner. Dette er en kronevekst på 19 milliarder, eller 9,4 prosent.

Den lave skatteveksten totalt sett, skyldes en nedgang i oljeskattene. Samlet viser oljeskattene en nedgang på 76 prosent, eller nærmere 10 milliarder fra 12,9 til 3 milliarder kroner.

Kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens samlede skatteinntekter utgjør nærmere 68,4 milliarder kroner, en vekst på 5,2 milliarder i forhold til samme periode foregående år. Dette er en vekst på 8,2 prosent.

I nasjonalbudsjettet for 2000 er anslaget for samlet vekst i skatteinntektene til kommuneforvaltningen for inneværende år oppjustert til 3 prosent. Kommunens ordinære skatter på inntekt og formue er anslått å øke nominelt med 3,3 prosent, mens fylkeskommunens ordinære skatter på inntekt og formue er anslått å øke med 2,3 prosent.

 Skatteinngang januar-september 1998 og 1999, etter skatteordning. Millioner kroner

Fra og med april 1999 har Skattedirektoratet fordelt skatten for Oslo på kommune og fylke. Korrigerer en for dette og sammenligner med tilsvarende periode i fjor, har kommunene (inklusive fylkesskatten for Oslo) en skattevekst på 7,8 prosent, mens fylkeskommunene (eksklusive Oslo) har en skattevekst på 8,9 prosent.

Forskuddsskatteordningen, som står for om lag 93 prosent av total skatteinngang, har en vekst på 9,4 prosent, mens etterskuddsskatteordningen eksklusive oljeskattene viser en vekst på 8,5 prosent.

 Skatteinngang fordelt på fylker. Prosentvis endring januar-september fra 1997 til 1998 og fra 1998 til 1999

Fylkesvise skattetall

Av total skatteinngang fordelt fylkesvis viser tallene at det er fire fylker som har en vekst i skatteinngangen på 10 prosent eller mer. Dette gjelder Akershus, Oslo, Rogaland og Troms. Lavest vekst finner vi i fylkene Telemark og Vest-Agder med henholdsvis 5,7 og 5,8 prosent økning.

Tabeller: