23729_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23729
God skattevekst for Fastlands-Norge
statistikk
1999-08-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjuli 1999

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

God skattevekst for Fastlands-Norge

For perioden januar til juli 1999 er det innbetalt nærmere 180 milliarder kroner i skatt til kommunekassererne og oljeskattekontorene. Dette er en vekst på 3,2 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Skatteinnbetalingene eksklusive oljeskattene har for samme periode økt med 15,4 milliarder til 177 milliarder kroner, en vekst på 9,5 prosent.

Det er nedgangen i oljeskatteinntektene som bidrar til lav skattevekst totalt sett. Samlet viser oljeskattene en nedgang på 76 prosent, eller nærmere 10 milliarder fra 12,8 til 3 milliarder kroner.

Kommuneforvaltningen

Samlet viser skatteinntektene til kommuneforvaltningen en vekst på 3,2 milliarder kroner i forhold til samme periode foregående år. Dette er en vekst på 6,4 prosent. I revidert nasjonalbudsjett legges det opp til en samlet vekst i skattene til kommunesektoren med bare 0,9 prosent for 1999 hvorav kommunens ordinære skatter på inntekt og formue er anslått å øke nominelt med 1,4 prosent. Fylkeskommunens ordinære skatter på inntekt og formue er anslått uendret i samme tidsrom. Noe av den lave veksten i revidert nasjonalbudsjett kan tilskrives at etterskuddsskatten for selskaper avvikles som kommunal skatt, og at dette får budsjettvirkning i 1999.

 Skatteinngang januar-juli 1998 og 1999, etter skatteordning. Millioner kroner

 Skatteinngang fordelt på fylker. Prosentvis endring januar-juli fra 1997 til 1998 og fra 1998 til 1999

Fra og med april 1999 har Skattedirektoratet fordelt skatten for Oslo på kommune og fylke. Korrigerer en for dette og sammenligner med tilsvarende periode i fjor, har kommunene (inklusiv fylkesskatten for Oslo) en skattevekst på 5,9 prosent, mens fylkeskommunene (eksklusive Oslo) har en skattevekst på 7,7 prosent.

Forskuddsskatteordningen, som står for om lag 91 prosent av total skatteinngang, har en vekst på 9,9 prosent, mens etterskuddsskatteordningen eksklusive oljeskattene viser en vekst på 6 prosent.

Fylkesvise skattetall

Av total skatteinngang, fylkesvis fordelt, viser tallene at det er seks fylker som har en vekst i skatteinngangen på 10 prosent eller mer. Dette gjelder Oslo, Rogaland, Akershus, Nord-Trøndelag, Aust-Agder og Hordaland. Lavest vekst finner vi i fylkene Telemark, Vest-Agder og Finnmark med henholdsvis 5,2, 6,4 og 6,9 prosent økning.

Tabeller: