271609_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offseksvalbard/aar
271609
Stopp i utgiftsveksten
statistikk
2016-10-21T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
offseksvalbard, Offentlig sektor på SvalbardOffentlig forvaltning , Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false
Offentlig sektor på Svalbard sammenliknet med fastlandet. Svalbard, Sysselmannen, Store norske, universitetssenteret på Svalbard, kullgruver

Offentlig sektor på Svalbard2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stopp i utgiftsveksten

Etter flere år med sterk økning i offentlig forvaltnings utgifter på Svalbard falt utgiftene med 6 prosent fra 2014 til 2015.

Andel sysselsatte per sektor i prosent, Svalbard
20142015
Andel av alle sysselsatte på Svalbard
Statsforvaltningen13,414,8
Fylkeskommuner0,00,0
Kommuner12,014,8
Statlig eide foretak/forretningsdrift31,024,5
Fylkeskommunalt/kommunalt eide foretak/forretningsdrift0,00,2
Privat sektor43,745,7

Mens utgiftene i 2015 var 875 millioner kroner, som er 60 millioner kroner lavere enn året før, var utgiftsnivået nesten 60 prosent høyere enn nivået i 2010. Reduksjonen fra året før kom i hovedsak ved lavere utgifter i Statens Kartverks virksomhet på øygruppa og bortfall av tilskudd til Kings Bay As. Sammenliknet med nivået for fem år siden har utgiftsveksten vært størst innen kunnskapsbasert virksomhet, Sysselmannens transporttjeneste og Longyearbyen lokalstyre.

Lavt skattenivå

Mens skatteinntektene på Svalbard har vært preget av at et stort foretak i privat sektor har hatt deler av sin virksomhet registrert på Svalbard i perioden 2009–2014, var skatteinntektene i 2015 tilbake på et mer normalt nivå. Inntektsnivået tilsvarer kun om lag 40 prosent av utgiftene til å administrere Svalbard, resterende utgifter finansieres ved overføring fra statsbudsjettet. De lave skatteinntektene har sammenheng med at skattesatsene på Svalbard er lave: I 2015 var satsen kun 8 prosent for arbeidsinntekt opp til 1,1 millioner kroner. Også skattenivået for selskaper er vesentlig lavere enn ellers i Norge, og selskapene er ikke underlagt krav om å betale arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Flere sysselsatt i kunnskapsbaserte virksomheter

Andelen statlige sysselsatte er noe større på Svalbard enn ellers i landet. Dette har sammenheng med at kunnskapsbaserte virksomheter som Norsk polarinstitutt og Statens kartverk utfører en relativt stor andel av sin drift på Svalbard. I tillegg er Universitetssenteret på Svalbard en stor arbeidsgiver i Svalbard-målestokk. På den annen side er flere av de største statlige arbeidsgiverne som Forsvaret og Statens vegvesen ikke representert på Svalbard. Videre har sykehuset på Svalbard relativt få ansatte siden det utfører et mindre spekter av tjenester enn det som er vanlig i landets øvrige sykehus.

Andelen kommunale sysselsatte er noe mindre enn ellers i landet. Dette har sammenheng med at det ikke utføres pleie- og omsorgstjenester på Svalbard siden det ikke skal være et livsløpssamfunn.

Redusert statlig forretningsvirksomhet

Andelen sysselsatte i statlig forretningsvirksomhet er fremdeles veldig stor sammenliknet med landet ellers, men den falt mye i 2015 som følge av nedbemanninger i den statlige hjørnesteinsbedriften Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Nedbemanningene har fortsatt i 2016. I hvilken grad disse arbeidsplassene vil bli erstattet av nye arbeidsplasser har stor betydning for hvordan offentlig sektor og samfunnet på Svalbard for øvrig vil utvikle seg i årene som kommer.