320903
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/aar
320903
statistikk
2017-12-21T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp, varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
true

Offentlige innkjøp

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

4,8 %

økning i offentlige innkjøp fra 2015 til 2016

Offentlige innkjøp, millioner kroner
20161AndelProsent
2015 - 20162012 - 2016
1Tall for siste årgang er foreløpige tall.
Offentlige innkjøp i alt (A + B)500 537100,04,825,7
A. Offentlig forvaltning425 25985,06,131,0
Statsforvaltningen ekskl. forsvaret206 48941,35,835,3
Forsvaret25 9475,25,722,9
Kommuneforvaltningen192 82238,56,327,8
B. Offentlig forretningsdrift75 27815,0-1,751,6
Statlig forretningsdrift ekskl. oljesektoren5 5961,16,038,6
Oljesektoren63 33812,7-5,2-4,0
Kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift6 3441,341,379,5

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Offentlige innkjøp. Millioner kroner.

Offentlige innkjøp. Millioner kroner.
20122013201420152016
 
Offentlige innkjøp i alt (A + B)398 173438 307461 740477 564500 537
Kjøp av varer og tjenester214 420228 975234 504247 374256 560
Produktkjøp til husholdningene60 94163 47568 02071 65275 432
Bruttoinvestering i fast realkapital122 811145 857159 216158 538168 545
 
A. Offentlig forvaltning324 607352 868380 249400 981425 259
Kjøp av varer og tjenester167 436178 538190 119201 566210 312
Produktkjøp til husholdningene60 94163 47568 02071 65275 432
Bruttoinvestering i fast realkapital96 229110 855122 110127 763139 515
 
A1. Statsforvaltningen173 738190 452208 648219 665232 437
Kjøp av varer og tjenester89 45095 504102 944109 203115 342
Produktkjøp til husholdningene38 75140 04842 74745 51447 833
Bruttoinvestering i fast realkapital45 53654 90062 95764 94869 262
 
A1.1. Statsforvaltningen ekskl. forsvaret152 630168 517186 064195 120206 489
Kjøp av varer og tjenester78 07983 39790 57096 258101 653
Produktkjøp til husholdningene38 75140 04842 74745 51447 833
Bruttoinvestering i fast realkapital35 80045 07252 74753 34857 003
 
A1.2. Forsvaret21 10821 93522 58324 54525 947
Kjøp av varer og tjenester11 37112 10712 37312 94513 688
Produktkjøp til husholdningene00000
Bruttoinvestering i fast realkapital9 7379 82810 21011 60012 259
 
A2. Kommuneforvaltningen150 869162 416171 601181 316192 822
Kjøp av varer og tjenester77 98683 03487 17592 36394 970
Produktkjøp til husholdningene22 19023 42725 27326 13827 599
Bruttoinvestering i fast realkapital50 69355 95559 15362 81570 253
 
A2.1. Kommuner123 025129 953139 119146 233156 587
Kjøp av varer og tjenester64 36966 97370 02472 95775 184
Produktkjøp til husholdningene19 85420 97722 76723 33524 364
Bruttoinvestering i fast realkapital38 80242 00346 32849 94157 039
 
A2.2. Fylkeskommuner27 84432 46332 48235 08336 235
Kjøp av varer og tjenester13 61716 06117 15119 40619 786
Produktkjøp til husholdningene2 3362 4502 5062 8033 235
Bruttoinvestering i fast realkapital11 89113 95212 82512 87413 214
 
B. Offentlig forretningsdrift49 64285 43981 49176 58375 278
Kjøp av varer og tjenester46 98450 43744 38545 80846 248
Produktkjøp til husholdningene00000
Bruttoinvestering i fast realkapital2 65835 00237 10630 77529 030
 
B1.1. Statlig forretningsdrift ekskl. oljesektoren4 0384 3054 8735 2815 596
Kjøp av varer og tjenester3 9764 1994 7085 2105 353
Produktkjøp til husholdningene00000
Bruttoinvestering i fast realkapital6210616571243
 
B1.2. Oljesektoren65 99476 09871 23166 81163 338
Kjøp av varer og tjenester40 38442 51335 85937 85635 523
Produktkjøp til husholdningene00000
Bruttoinvestering i fast realkapital25 61033 58535 37228 95527 815
 
B2. Kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift3 5345 0365 3874 4916 344
Kjøp av varer og tjenester2 6243 7253 8182 7425 372
Produktkjøp til husholdningene00000
Bruttoinvestering i fast realkapital9101 3111 5691 749972

Om statistikken

Statistikken viser størrelsen og sammensetningen av offentlige innkjøp. Offentlige innkjøper summen av produktinnsats, produktkjøp til husholdninger og bruttoinvesteringer i fast realkapital for offentlig forvaltning og offentlig forretningsdrift.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Offentlige innkjøp: Definert som summen av produktinnsats, produktkjøp til husholdninger og bruttoinvesteringer i fast realkapital for offentlig forvaltning og offentlig forretningsdrift.

Definisjonen er ikke presis, men det nærmeste man kan komme uten å ha en egen, spesialtilpasset innhenting av statistikk for dette formålet.

Offentlig forvaltning: Definert på samme måte som i nasjonalregnskapet, dvs. i alt overveiende grad ikke-markedsrettet virksomhet under statlig, kommunal eller fylkeskommunal kontroll.

Offentlig forretningsdrift: Statlig, kommunal og fylkeskommunal næringsvirksomhet som er en del av staten, kommunene eller fylkeskommunene som juridisk person, samt interkommunale selskaper (IKS og selskaper hvor kommunene eller fylkeskommunene har ubegrenset økonomisk ansvar.

Produktinnsats: Kjøp av varer og tjenester til bruk i produksjonen av varer eller tjenester.

Produktkjøp til husholdninger: Kjøp av varer og tjenester som overføres til husholdninger.

Bruttoinvestering i fast realkapital: Netto anskaffelse av realkapital med en varighet på mer enn ett år.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Foreløpige tall publiseres første gang i år t+1, mens endelige tall publiseres i år t+3.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS- og Oracle-databaser.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi tall som viser størrelsen på og sammensetningen av offentlige innkjøp. Statistikken startet opp i 1994 og det er publisert tall fom. 1988.

Brukere og bruksområder

Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kommuner, bedrifter og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er hovedsakelig basert på statistikken for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, som igjen er basert på nasjonalregnskapsstandardene System of National Accounts (FN mfl.) og European System of Accounts (EU), samt IMFs A Manual on Government Finance Statistics. Disse standardene inneholder ikke noen konkret definisjon av offentlige innkjøp. Foreløpige tall publiseres første gang i år t+1, mens endelige tall publiseres i år t+3. Avviket mellom foreløpige og endelige tall kan være betydelig pga. usikre foreløpige tall for offentlig forretningsdrift.

Det publiseres ingen tilsvarende korttidsstatistikk, men kvartalsvise driftsutgifter for statskassen framgår av statistikken Statsregnskapets inntekter og utgifter.

Statistikken inngår delvis i Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, som igjen inngår i nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Rådsforordning 3037/90, Kommisjonsforordning 761/93, Rådsforordning 3696/93, Rådsforordning 2223/96.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter innkjøp foretatt av alle statlige, kommunale og fylkeskommunale forvaltningsorganer avgrenset i henhold til nasjonalregnskapets regelverk for den institusjonelle sektoren offentlig forvaltning, samt offentlig forretningsdrift, særlig energi- og renovasjonsvirksomhet. Offentlig eide foretak (med organisasjonsform ASA, AS og SF) er ikke med. Basis er det sentrale statsregnskapet og de enkelte kommune- og fylkeskommuneregnskaper, samt regnskaper for andre statlige, kommunale og fylkeskommunale enheter (bl.a. fond) som regnes med til forvaltningen, og offentlig forretningsdrift.

Datakilder og utvalg

Størstedelen av dataene hentes fra statistikken for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter som har basis i innrapportering av statsregnskapet, andre stats- og trygderegnskaper og kommuneregnskaper. I tillegg er det særskilt innhenting av regnskap for offentlig forretningsdrift.

I prinsippet totaltelling, men i praksis blir enkelte mindre regnskaper ikke med pga. frafall og manglende oversikt over populasjonen.

Datainnsamling, editering og beregninger

Regnskap for offentlig forretningsdrift hentes inn på eget skjema (næringsoppgave 2). Den som besvarer henvendelsen er den enkelte regnskapsansvarlige.

For offentlig forretningsdrift kontrolleres alle sumposter, samt andre logiske sammenhenger i og mellom resultat- og balanseregnskapet. Det foretas også kontroller mot sentrale størrelser i foretakene årsberetninger.

Sesongjustering

Ikke relevant

 

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene søkes unngått ved at eventuelle store endringer fortrinnsvis gjennomføres i forbindelse med tilbakegående revisjoner. For statsforvaltningen kan det forekomme mindre brudd, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget. Brudd i tidsseriene forekommer relativt sjelden for kommuneregnskapene, siden kontoplanen er lovfestet i kommuneloven. Fra 1990 til 1991 var det likevel et brudd pga. revisjon av de kommunale regnskapsforskriftene, og i perioden 1998 - 2001 gikk kommunene gradvis over til å følge ny kontoplan i (KOSTRA). For offentlig forretningsdrift vil brudd i tidsseriene hovedsakelig forekomme i forbindelse med endringer i regnskapsloven (nyregnskapslov fom. 1999) og organisatoriske endringer, f.eks. ved at enheter innen sektoren omorganiseres som offentlig eide foretak (ASA og AS), og dermed faller utenfor rammen av statistikken. Omorganiseringer som fører til at forvaltningsorganer blir forretningsdrift (eller omvendt) vil ikke føre til brudd i totaltallene, men kun i fordelingen av innkjøpene på offentlig forvaltning og offentlig forretningsdrift. Fra 2000/2001 er også virksomhet utskilt i kommunale og fylkeskommunale foretak (KF og FKF) og interkommunale selskaper (IKS). Dette kan ha påvirket tallene for kommunal forvaltning og kommunal forretningsdrift.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Størstedelen av statistikken hentes fra statistikken Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter. Det fremste problemet her er at offentlige innkjøp er definert på en skjematisk måte, slik at f.eks. egne investeringsarbeider regnes som innkjøp. Dersom dette skulle vært gjort på en annen måte ville statistikken krevd betydelig mer ressurser. Når det gjelder offentlig forretningsdrift, kan det forekomme bearbeidingsfeil ved at beløp føres på gal post i resultat- eller balanseregnskapet, eller ved mangelfull spesifisering av realkapitalpostene i balanseregnskapet.

Frafallet er lite, og omfatter enheter som er relativt ubetydelige. Ved frafall benyttes fjorårets tall hvis disse er tilgjengelige.

Revisjon

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert (for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall). Se også SSBs prinsipper for revisjon

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB