Kjøpevekst i staten

Publisert:

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde 523 milliarder kroner i 2017, en økning på 23 milliarder fra 2016. Statsforvaltningen økte mest, og leveranse av seks nye kampfly til forsvaret er en av forklaringene til den sterke veksten.

I statsforvaltningen vokste de samlede innkjøpene med i overkant av 6 prosent fra 2016 til 2017, viser statistikk over offentlige innkjøp. Den klare veksten i staten skyldes i stor grad økning i investeringene. Særlig gjelder dette Forsvaret – der leveransen av seks nye kampfly bidro til sterk vekst i 2017. Av store investeringer i staten utenom Forsvaret kan nevnes nytt nasjonalmuseum og nybygg i forbindelse med samlokaliseringen av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Veterinærinstituttet. Se gjerne i statsregnskapet.no for detaljert regnskapsinformasjon om statsregnskapet.

Forretningsdriften kjøpte mindre

Kjøp av varer og tjenester i offentlig forvalting økte med 13,9 milliarder eller 6,6 prosent fra 2016 til 2017. Vare- og tjenestekjøp i offentlig forretningsdrift ble redusert med 917 millioner, eller 2 prosent. Bruttoinvesteringene i offentlig forvalting økte, men falt i offentlig forretningsdrift. De siste fem årene har offentlig forvaltning stått for en stadig større andel av de samlede innkjøpene, mens forretningsdriftens andel har blitt redusert. Innkjøpene utgjør over 16 prosent av BNP i 2017 – den høyeste andelen de siste fem årene. 

Nedgang i bruttoinvesteringene innen oljesektoren

Kjøp av varer og tjenester i oljesektoren ble redusert fra 2016 til 2017. Bruttoinvesteringene i fast realkapital i oljesektoren opplevde en nedgang på om lag 4,5 prosent siden 2016, eller i underkant av 1,3 milliarder. Kjøp av varer og tjenester i den statlige forretningsdriften utenom oljesektoren økte med nesten 700 millioner, en økning på i overkant av 13 prosent.

Denne statistikken vil fra og med 2019 inngå i statistikken «Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter», og vil ikke lenger bestå som egen statistikk.

Kontakt