10537
/natur-og-miljo/statistikker/strandsone/arkiv
10537
Byggeaktiviteten langs kyst og vassdrag avtar
statistikk
2010-06-28T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Bygg, bolig og eiendom
no
strandsone, Byggeaktivitet i strandsonen, tilgjengelig strandsoneareal, kystlinje, dispensasjoner, vassdragBygg og anlegg, Areal, Natur og miljø, Bygg, bolig og eiendom
false

Byggeaktivitet i strandsonen2000-2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Byggeaktiviteten langs kyst og vassdrag avtar

Byggeaktiviteten i 100-metersbeltet langs kyst og vassdrag i Norge avtar samlet sett. Det er imidlertid betydelige variasjoner mellom fylker og kommuner.

Areal av strandsonen, etter tilgjenglighet. Status 2010 og endringer fra 2000 til 2010. Fylke. Prosent og prosentpoeng

På landsnivå har det vært en generell nedgang i byggingen i 100-metersbeltet langs kysten de siste årene. Fra 2006 til 2008 gikk antallet igangsatte bygg ned med 26 prosent (1601 bygninger). Variasjonen mellom de ulike fylkene er stor. Den største nedgangen finner man i Sør-Trøndelag, der hele 84 prosent færre bygninger ble igangsatt. I Akershus økte antallet igangsatte bygninger med nesten 7 prosent i samme periode.

Fortsatt utgjør boliger i tettsteder og fritidsboliger utenfor tettsteder størstedelen av de igangsatte bygningene i strandsonen. Det har likevel vært en tydelig nedgang i igangsatte fritidsboliger siden 2006. Nybyggingen av kontor- og forretningsbygg i tettsteder, samt camping- og utleiehytter utenfor tettstedene, har økt svakt de siste årene.

På grunn av etterslep i registreringen av bygningsdata fra kommunene presenteres her antall igangsatte bygg med tall for 2008. Tall for 2009 er tilgjengelige i statistikkbanken, men kan være mangelfulle på grunn av bygninger som ikke var registrert per 01.01.2010.

Tilgjengelig strandsone reduseres

Til tross for mindre bygging avtar fortsatt de tilgjengelige arealene i strandsonen. I løpet av de ti siste årene har det totale arealet tilgjengelig for opphold, bad og rekreasjon i strandsonen blitt 2,1 prosent mindre på landsbasis. I Sør-Norge (fra Østfold til og med Hordaland) har reduksjonen vært på 3,7 prosent. Selv om tendensen fortsatt går i retning av mindre tilgjengelig areal, har reduksjonen avtatt på landsbasis de to siste årene.

Andel kystlinje innenfor 100 meter fra bygninger, status 2010 og endringer fra 2000-2005 . Fylke. Prosent

Andel vassdragslinje innenfor 100 meter fra bygninger, status 2010 og endringer fra 2000-2010. Fylke. Prosent

Større byggeaktivitet langs kysten enn langs vassdrag

Den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft juli 2009 og inkluderer en ny paragraf om byggeforbud som også omfatter vassdrag. SSB publiserer derfor nå også tall som viser byggeaktiviteten langs vassdragene. Statistikken viser at det er større byggeaktivitet langs kysten enn langs vassdragene. Per 1. januar 2010 var 26 prosent av kystlinjen bygningspåvirket, det vil si innen 100 meter fra en bygning, mens dette kun gjaldt 7 prosent av vassdragene (alle innsjøer samt de større elvene).

Dispensasjoner for bygging langs kyst- og vassdragslinje

Den reduserte byggeaktiviteten langs vassdragene sammenlignet med aktiviteten langs kysten fremgår også av antall innvilgede søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag. I 2009 ble 9001 søknader om bygging i strandsonen innvilget ved dispensasjon, mot 812 i 2008. Det tilsvarende tallet for vassdragene var 173 innvilgede søknader i 2009 mot 215 i 2008. Statistikken fra KOSTRA viser også at en større andel av søknadene for bygging langs vassdragene blir innvilget (70 prosent i 2009) enn for bygging langs kysten (66 prosent).

Søknader om nye bygninger i 100 m-beltet langs sjø (saltvann) utenom tettsteder. Antall innvilget og avslått

Søknader om nye bygninger i 100-m beltet langs vassdrag (ferskvann) utenom strandsonen, tettsteder. Antall innvilget og avslått

Ny plan- og bygningslov

I juli 2009 trådte en ny plan- og bygningslov i kraft. Under § 1-8 i den nye loven videreføres og innskjerpes byggeforbudet i strandsonen. Bestemmelsene er utvidet til også å omhandle vassdrag.

Det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser ved spørsmål om utbygging i strandsonen langs sjøen og langs viktige vassdrag. Dette gjelder både i forbindelse med utarbeiding av planer og ved avgjørelse i dispensasjonssaker. I områder med sterk konkurranse om strandsonen er det spesielt viktig å unngå bygging, av hensyn til allmenne interesser.

Se plan- og bygningsloven her.

1 Om lag 88 prosent av kommunene har rapportert, og tallet er estimert på grunnlag av disse.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB