Bærum har landets dyreste sjøhytter

Publisert:

De høyeste hytteprisene finner man i Bærum kommune, der en hytte i 100-metersbeltet langs kysten kostet 9,2 millioner kroner i gjennomsnitt i perioden 2014–2017. Ser man på fylke, er derimot Telemark på pristoppen.

Alle fylkene våre med unntak av Hedmark og Oppland har kystlinje mot sjøen. En fjerdedel av hyttene som ble omsatt i fylkene med kystlinje i fireårsperioden 2014–2017, lå i 100-metersbeltet langs kysten. Langs den populære kyststripa fra Hvaler i Østfold til Rogaland var de gjennomsnittlige hytteprisene i strandsona langt høyere enn lenger innover i landet.

Figur 1. Kommunene med de dyreste hyttene på eid tomt i 100-metersbeltet. Gjennomsnittspris per omsetning i fritt salg. 2014-2107

Gjennomsittpris
Søgne 4579964
Asker 5030321
Vestby 5218600
Tønsberg 5405556
Nøtterøy 5860020
Lillesand 5888489
Kragerø 5919115
Fredrikstad 6069218
Tjøme 7081547
Bærum 9194863

Hytte ved Telemarkskysten kostet mest

Til tross for at kommunene innerst i Oslofjorden hadde de dyreste hyttene, er det Telemark som topper blant fylkene. I gjennomsnitt var kjøpesummen for en hytte på eid tomt i 100-metersbeltet 4,7 millioner kroner i kanalfylket, mens en tilsvarende hytte på festetomt i gjennomsnitt kostet 2,5 millioner kroner.

Telemarkskommunen Kragerø utmerket seg med flest omsetninger i strandsona i fireårsperioden, og gjennomsnittsprisen i kommunen var 5,9 millioner for en hytte i strandsona på eid tomt. For hytter på festet tomt måtte kjøperne ut med 4 millioner kroner i snitt.

Vestfoldkysten hadde nesten like høye priser

De som kjøpte seg hytte i 100-metersbeltet langs kysten i Vestfold i perioden 2014–2017, måtte i gjennomsnitt ut med 4,6 millioner kroner. Også her var hytter på festetomt langt rimeligere, og gjennomsnittet for en slik hytte i strandsona var 2,6 millioner kroner.

Populære hyttekommuner som Tjøme og Nøtterøy (slått sammen til Færder fra 2018) og Tønsberg gjør at Vestfold ligger helt i pristoppen. I gjennomsnitt kostet en hytte på eid tomt i strandsona på Tjøme 7,1 millioner kroner. På Nøtterøy og i Tønsberg måtte de nye hytteeierne ut med 5,9 millioner kroner i gjennomsnitt. I Vestfold ligger hele 40 prosent av hyttene som ble omsatt i fritt salg i perioden, i strandsona.

Figur 2. Gjennomsnittspris for hytter i fritt salg i ulik avstand fra kysten i kommunene med de høyeste gjennomsnittsprisene i 100-metersbeltet. 2014-2017

Søgne Asker Vestby Tønsberg Nøtterøy Lillesand Kragerø Fredrikstad Tjøme Bærum
over 400 m 1302273 2392222 1692983 2410000 1231250 1946357 1936448 1867250 1740000
101-400 m 2374449 4183750 2580372 2252167 3025238 2490422 2610273 2338970 3476802 9124503
1-100 m 4579964 5030321 5218600 5405556 5860020 5888489 5919115 6069218 7081547 9194863

Flest omsetninger i Kragerøskjærgården

Etter Kragerø var Østfoldkommunene Hvaler og Fredrikstad de mest populære sjøhyttekommunene målt i antall omsetninger.

Av fylkene hadde Hordaland flest omsetninger i 100-metersbeltet i denne perioden.

Bærum på pristoppen også lenger fra kysten

Bærum hadde også den høyeste gjennomsnittsprisen når avstanden til kysten er mellom 100 og 400 meter. Med et gjennomsnitt på 9,1 millioner kroner for hytter med denne avstanden fra strandlinja er de langt foran Asker, som er nummer to på lista med et snitt på 4,2 millioner kroner.

En viktig årsak til de høye prisene innerst i Oslofjorden er den sentrale beliggenheten med kort vei til sentrum av Oslo og en stor kjøpergruppe med penger. De små øyene har dessuten en del eksklusive eiendommer. Det er dessuten nokså få fritidseiendommer som selges på det åpne markedet i dette området. Det siste er også med på å øke prisene.

Hver fjerde omsatte hytte lå i strandsona

Dersom vi tar med alle fylkene med kyststripe, er de gjennomsnittlige prisforskjellene mindre. En av fire hytter som ble omsatt i fritt salg i perioden 2014–2017, lå nærmere kysten enn 100 meter, mens 17 prosent av hyttene hadde en avstand til kysten på mellom 100 og 400 meter. Nesten 60 prosent av de omsatte hyttene ligger derfor lenger enn 400 meter fra kysten.

Prisene faller når avstanden til kysten øker. Gjennomsnittlig kjøpesum for hytter som ligger mer enn 400 meter fra kysten, var 1,5 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen for alle hyttene som ble omsatt i fritt salg i strandsona i fireårsperioden, var 2,2 millioner kroner.

Datagrunnlag og datakoblinger

Utgangspunktet for denne analysen er tinglyste omsetninger av fritidsboliger i fritt salg i fireårsperioden 2014-2017. I denne artikkelen veksler vi mellom å kalle disse for hytte og fritidsbolig. Vi har dessuten brukt opplysninger fra Matrikkelen og digitalt eiendomskart til å finne avstanden fra kystlinja til den fritidsboligen på hver fritidseiendom som ligger nærmest sjøen. Kystlinja følger overgangen mellom sjø og land ved middels høyvannstand.

Fritidseiendommene som inngår i analysen, er de som ifølge skjøtet er tenkt nyttet til fritidsbolig og som er registrert i Matrikkelen med en av disse bygningskodene: 161 fritidsbygning (hytte, sommerhus), 162 helårsbolig brukt som fritidsbolig, 163 våningshus brukt som fritidsbolig, 111 enebolig, 171 seterhus, sel, rorbu og 113 våningshus. I den ordinære eiendomsomsetningsstatistikken blir alle eiendommer med bygning regnet med dersom formålet med omsetningen er fritid. I denne analysen blir omsetningene holdt utenom dersom eneste registrerte bygning på eiendommen er naust, garasje og andre bygninger som ikke er fritidsbolig. For en liten del av omsetningene har vi heller ikke hatt tilstrekkelig med opplysninger til å regne ut avstand til kystlinja.

Om vi ser bort fra Hedmark og Oppland som ikke har kyststripe, ble det tinglyst 41 900 omsetninger i alt. Etter at vi har plukket vekk omsetningene som har bygninger som ikke kan brukes til fritidsbolig, og de eiendommene vi ikke har nødvendige opplysninger om til å regne ut avstanden til kystlinja, sitter vi igjen med 30 200 fritidseiendommer, 23 200 på eid tomt og 7 200 på festetomt, som grunnlag for denne analysen.

Kontakt